Figury geometryczne

W niniejszym dziale omawiamy szczegółowo rodzaje figur geometrycznych, ich właściwości. Obliczamy w przypadku figur płaskich ich pola i obwody, a w przypadku figur przestrzennych pola powierzchni oraz objętości.

Figury - podstawy

lekcje

ikona Figura geometryczna płaska

Definicje i cechy figur geometrycznych w planimetrii.

ikona ikona Podział odcinka

Ilustracja podziału odcinka na równe części.

ikona Wielokąt

Definicja wielokąta, kątów wewnętrznych i kątów zewnętrznych wielokąta.

ikona Suma miar kątów wielokąta

Twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta, czworokąta i n-kąta wypukłego.

ikona Twierdzenie Talesa

W artykule omówiono twierdzenie Talesa, twierdzenie rozszerzone i odwrotne do twierdzenia Talesa a także wnioski wynikające z tego twierdzenia.

Kąty

lekcje

ikona Kąt

Definicja kąta oraz opis różnych rodzajów kąta, w tym: kąta wypukłego, wklęsłego, środkowego, wpisanego w okrąg, kątów przyległych i wierzchołkowych.

ikona Kąt skierowany

Definicja kąta skierowanego.

ikona Miara kąta

Definicja miary kąta, określenie sumy kątów oraz miary stopniowej.

ikona Miara łukowa kąta

Definicja miary łukowej kąta oraz radiana, opis sposobu przeliczania miary stopniowej na miarę łukową i odwrotnie.

Wielokąty foremne

lekcje

ikona Wielokąt foremny

Definicja wielokąta foremnego i przykłady wielokątów foremnych.

ikona ikona Konstrukcja pięciokąta foremnego

Opis konstrukcji pięciokąta foremnego (animacja).

ikona ikona Konstrukcja sześciokąta foremnego

Animacja ilustrująca konstrukcję sześciokąta foremnego.

ikona ikona Konstrukcja siedmiokąta foremnego

Animacja ilustrująca konstrukcję siedmiokąta foremnego.

ikona ikona Konstrukcja ośmiokąta foremnego

Animacja ilustrująca konstrukcję ośmiokąta foremnego.

Okrąg, koło, łuk

lekcje

ikona Okrąg, koło, łuk

Definicja okręgu, koła, łuku, a także siecznej, cięciwy, średnicy.

ikona Pole koła i długość okręgu

Wzór na pole koła i długość okręgu.

ikona Wzajemne położenie okręgów

Opis przypadków wzajemnego położenia okręgów.

ikona ikona Liczba pi

Definicja liczby pi.

Elipsa

lekcje

ikona ikona Elipsa

Definicja i własności elipsy.

ikona Pole i obwód elipsy

Wzory na pole i obwód elipsy.

Okręgi związane z trójkątem

lekcje

ikona ikona Okrąg wpisany w trójkąt

Definicja okręgu wpisanego w trójkąt i wielokąt wypukły; sposób konstrukcji okręgu wpisanego w trójkąt.

ikona ikona Okrąg opisany na trójkącie

Definicja okręgu opisanego na trójkącie (wielokącie) wraz z omówieniem sposobu konstrukcji takiego okręgu.

ikona Okrąg dopisany do trójkąta

Definicja okręgu dopisanego do trójkąta wraz z opisem metody konstrukcji takiego okręgu

spis treści

Trójkąty

lekcje

ikona ikona Trójkąt

Definicja trójkąta i klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty oraz boki.

ikona Trójkąt prostokątny

Definicja i cechy trójkąta prostokątnego.

ikona Trójkąt równoboczny

Definicja trójkąta równobocznego, wysokość trójkąta równobocznego oraz promienie okręgów wpisanego i opisanego na trójkącie równobocznym.

spis treści

Twierdzenia o trójkątach

lekcje

ikona Twierdzenia o trójkącie

Podstawowe twierdzenia o trójkącie.

ikona Pole i obwód trójkąta

Wykaz wzorów na pole i obwód trójkąta wraz z przykładami ich stosowania.

ikona Twierdzenie Pitagorasa

Omówienie twierdzenia Pitagorasa.

ikona Twierdzenie sinusów, cosinusów i tangensów

Omówienie twierdzenia sinusów, cosinusów i tangensów wraz z przykładami ich zastosowania w rozwiązywaniu trójkątów.

spis treści

Kwadraty i prostokąty

lekcje

ikona Prostokąt

Definicja i cechy prostokątów.

ikona Pole i obwód prostokąta

Wzór na pole i obwód prostokąta.

ikona Kwadrat

Definicja i cechy kwadratu.

ikona Pole i obwód kwadratu

Wzór na pole i obwód kwadratu.

spis treści

Inne czworokąty

lekcje

ikona Trapez

Definicja trapezu, rodzaje trapezów, wysokość i środkowa trapezu.

ikona Pole i obwód trapezu

Wzory na pole i obwód trapezu.

ikona Równoległobok

Definicja i rodzaje równoległoboków. W artykule omówiono także cechy równoległoboków.

ikona Pole i obwód równoległoboku

Wzory na pole i obwód równoległoboku.

ikona Romb

Definicja i cechy rombu.

ikona Pole i obwód rombu

Wzory na pole i obwód rombu wraz z przykładami ich stosowania.

ikona Deltoid

Definicja i cechy deltoidu.

ikona Pole i obwód deltoidu

Wzór na pole i obwód deltoidu.

spis treści

Inne figury geometryczne płaskie

lekcje

ikona Pierścień kołowy

Definicja pierścienia kołowego.

ikona Pole pierścienia kołowego

Wzór na pole pierścienia kołowego oraz przykładowe zadanie.

ikona Długość łuku okręgu

Długość łuku okręgu - wzór i przykład obliczania.

ikona Pole wycinka kołowego

Wzór na pole wycinka kołowego wraz z przykładowym zadaniem.

ikona Pole wycinka pierścienia kołowego

Wzór na pole wycinka pierścienia kołowego wraz z przykładowym zadaniem.

spis treści

Wielościany

lekcje

ikona Wielościan

Definicja wielościanu, rodzaje wielościanów,siatki wielościanów.

ikona Wielościan foremny

ikona Czworościan foremny

Definicja oraz objętości pole powierzchni czworościanu foremnego.

ikona Sześcian

Definicja, objętość i pole powierzchni sześcianu.

ikona Prostopadłościan

Definicja, objętość i pole powierzchni prostopadłościanu.

ikona Graniastosłup

Definicja i rodzaje graniastosłupów, objętość i pole powierzchni graniastosłupa.

ikona Ostrosłup

Definicja oraz rodzaje ostrosłupów, objętość ostrosłupa i pole powierzchni ostrosłupa.

ikona Ostrosłup ścięty

Definicja ostrosłupa ściętego, objętość ostrosłupa ściętego.

spis treści

Bryły obrotowe

lekcje

ikona Kula i sfera

Definicja kuli i sfery, objętość i pole powierzchni kuli.

ikona ikona Stożek

Definicja stożka, siatka, pole powierzchni i objętość stożka.

ikona ikona Walec

Definicja walca, pole powierzchni i objętość walca.

spis treści

© Media Nauka, 2014-01-11, ART-2454