.- katalog
..- katalog
plik1.txt- plik
plik2.txt- plik
przyklady- katalog