zadanie

Zadanie 540 - odległość punktu od figury


Obliczyć odległość punktu M=(1,2) od trójkąta wyznaczonego przez punkty A=(-1,0), B=(5,-1), C=(1,-3)


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

odległość punktu M=(1,2) od trójkąta wyznaczonego przez punkty A=(-1,0), B=(5,-1), C=(1,-3)

Szukane:|MN|.

1) Szukamy równania prostej y=a1x+b1, wyznaczonej przez A, B

\underline{ - \ \ \ \begin{cases} 0=-a_1+b_1\\ -1=5a_1+b_1\end{cases}}\\ 1=-6a_1/:(-6)\\a_1=-\frac{1}{6}\\ b_1=-\frac{1}{6}\\ y=-\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}

2) Szukamy równania prostej y=a2x+b2.
a_2=-\frac{1}{-\frac{1}{6}}=6\\ y=6x+b_2
2=6+b_2\\ b_2=-4\\ y=6x-4

3) Szukamy współrzędnych punktu N.

\begin{cases}y=-\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}\\ y=6x-4\end{cases} \\ -6x-4=-\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}/\cdot 6\\ 36x-24=-x-1\\ 35x=23/:35\\ x=\frac{23}{35}\\ y=6x-4\\ y=6\cdot \frac{23}{37}-4\\ y=-\frac{10}{37}
|MN|=\sqrt{(\frac{23}{37}-1)^2+(-\frac{10}{37}-2)^2}=2\frac{11}{37}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Odległość punktu od niepustej figury jest to długość promienia największego otoczenia kołowego tego punktu, wewnątrz którego nie znajduje się żaden punkt ten figury. Sporządzamy rysunek.

odległość punktu M=(1,2) od trójkąta wyznaczonego przez punkty A=(-1,0), B=(5,-1), C=(1,-3)

Otoczenie punktu M, o którym mowa jest zaznaczone na niebiesko (okrąg). Szukamy odległości |MN|. Aby to uczynić, musimy znaleźć współrzędne punktu B.

Punkt N jest punktem przecięcia się prostej wyznaczonej przez punkty A, B (oznaczmy równanie tej prostej przez y=a1x+b1) i prostej prostopadłej do niej, przechodzącej przez punkt N. Prostą tę oznaczamy następująco: y=a2x+b2. Musimy znaleźć współczynniki a i b obu prostych

1) Szukamy równania prostej y=a1x+b1

Wiemy, że prosta przechodzi przez punkty A=(-1,0) oraz B=5,-1. Podstawiamy do równania prostej współrzędne tych punktów i rozwiązujemy układ równań:

y=a_1x+b_1\\ \begin{cases} 0=a_1\cdot (-1)+b_1\\ -1=a_1\cdot 5+b_1\end{cases} \\ \underline{ - \ \ \ \begin{cases} 0=-a_1+b_1\\ -1=5a_1+b_1\end{cases}}\\ 1=-6a_1/:(-6)\\a_1=-\frac{1}{6}\\ 0=-a_1+b_1\\ a_1=b_1\\ b_1=-\frac{1}{6}\\ y=-\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}

2) Szukamy równania prostej y=a2x+b2. Skorzystamy z własności prostych prostopadłych. Ich współczynniki kierunkowe spełniają warunek:

a_1=-\frac{1}{a_2}

Mamy więc:

a_2=-\frac{1}{-\frac{1}{6}}=6\\ y=6x+b_2

Wiemy, że prosta przechodzi przez punkt M=(1,2). Podstawiamy do równania prostej współrzędne punktu i rozwiązujemy równanie:

2=6\cdot 1+b_2\\ 2-6=b_2\\ b_2=-4\\ y=6x-4

3) Szukamy współrzędnych punktu N. Punkt ten jest miejscem przecięcia się wyznaczonych wyżej prostych. Wystarczy więc rozwiązać układ równań:

\begin{cases}y=-\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}\\ y=6x-4\end{cases} \\ -6x-4=-\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}/\cdot 6\\ 36x-24=-x-1\\ 35x=23/:35\\ x=\frac{23}{35}\\ y=6x-4\\ y=6\cdot \frac{23}{37}-4\\ y=\frac{138-148}{37}=-\frac{10}{37}

Otrzymaliśmy więc współrzędne punktu N. Możemy już obliczyć odległość |MN|

Skorzystamy ze wzoru na odległość punktów A=(x_A,y_A), B=(x_B,y_B) w układzie współrzędnych:

z=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}

Obliczamy odległość między punktami o współrzędnych: M=(1,2), N=(\frac{23}{37}, -\frac{10}{37}). Korzystamy z powyższego wzoru:

|MN|=\sqrt{(\frac{23}{37}-1)^2+(-\frac{10}{37}-2)^2}=\sqrt{(\frac{13}{37})^2+(\frac{84}{37})^2}=\sqrt{\frac{169+7036}{37}}=\frac{\sqrt{7225}}{37}=\frac{85}{37}=2\frac{11}{37}

ksiązki Odpowiedź

|MN|=2\frac{11}{37}

© Media Nauka, 2011-01-01

Zadania podobne

kulkaZadanie 538 - odległość początku układu współrzędnych od okręgu
Obliczyć odległość początku układu współrzędnych od okręgu o równaniu (x-3)^2+(y-2)^2=4

kulkaZadanie 539 - odległość punktu od prostej
Obliczyć odległość punktu A=(-3,4) od prostej o równaniu y=-2x+2

kulkaZadanie 541 - odległość punktu od prostej
Znaleźć współrzędne punktów, których odległość od prostej y=3x+2 jest równa \sqrt{2}

kulkaZadanie 643 - odległość punktu od prostej
Oblicz odległość punktu P=(3,2) od prostej 3x+4y-1=0.

kulkaZadanie 644 - odległość punktu od prostej
Oblicz odległość punktu P=(-1,1) od prostej y=2x-1.