zadanie

Zadanie 575 - pole i promień koła


Jaki promień ma koło o polu równym 1?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole koła obliczamy ze wzoru:

P=\pi r^2

Mamy dane pola koła, szukamy promienia. Przekształcamy powyższy wzór:

P=\pi r^2/:\pi\\ r^2=\frac{P}{\pi}\\ r=\sqrt{\frac{P}{\pi}}

Korzystamy z powyższego wzoru i obliczamy promień koła:

r=\sqrt{\frac{1}{\pi}}\approx 0,66

ksiązki Odpowiedź

\sqrt{\frac{1}{\pi}}\approx 0,66

© Media Nauka, 2011-01-15

Zadania podobne

kulkaZadanie 573 - obliczanie pola koła
Obliczyć pole koła o średnicy d=\sqrt{2}

kulkaZadanie 574 - obwód koła, obliczanie obwodu koła
Obliczyć długość okręgu o średnicy d=7

kulkaZadanie 576 - obwód koła
Ile potrzeba sznurka, aby ułożyć z niego okrąg o średnicy 2 m?

kulkaZadanie 577 - pole koła
Pole koła jest równe π. Jaki promień ma koło o polu dwa razy mniejszym? Oblicz stosunek promieni tych okręgów.

kulkaZadanie 578 - pole koła, zadanie praktyczne z treścią
Z kwadratowej blachy o boku długości 1 m wycięto koła o promieniu r=10 cm tak, że środki tych kół leżą na prostych równoległych i prostopadłych. Jaka jest powierzchnia ścinków? Jaki procent powierzchni blachy stanowią ścinki?

kulkaZadanie 579 - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?

kulkaZadanie 580 - trójkąt wpisany w okrąg
Na trójkącie równobocznym o boku a=1 opisano okrąg. Oblicz obwód tego okręgu i pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.

kulkaZadanie 581 - okrąg wpisany w trójkąt równoboczny
W trójkąt równoboczny o boku długości a=1 wpisano koło. Oblicz jego pole i obwód.

kulkaZadanie 582 - okrąg opisany na trójkącie
Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 i 4 opisano koło. Oblicz pole i obwód tego koła.

kulkaZadanie 642 - długość okręgu
Oblicz długość okręgu danego równaniem (x-1)^2+(y-1)^2=2