zadanie

Zadanie 578 - pole koła, zadanie praktyczne z treścią


Z kwadratowej blachy o boku długości 1 m wycięto koła o promieniu r=10 cm tak, że środki tych kół leżą na prostych równoległych i prostopadłych. Jaka jest powierzchnia ścinków? Jaki procent powierzchni blachy stanowią ścinki?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

P_{k}=25\pi r^2=2500\pi \ cm^2
P_{B}=a^2=10000\ cm^2
P=P_B-P_k=10000\ cm^2 - 2500\pi \ cm^2\approx  2146,25 \ cm^2
\frac{P_k}{P_B}\cdot 100%\approx \frac{2146,25 \ cm^2}{10000 \ cm^2}\cdot 100% \approx 21,46%

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozpoczynamy od odpowiedniego rysunku. Środki okręgów są usytuowane na prostych równoległych i prostopadłych. Ponieważ promień każdego z kół ma 10 cm, średnica ma 20 cm. Na szerokości blachy 100 cm zmieści się 100 cm : 20 cm = 5 kół. Powierzchnię ścinków zakreskowano.

Rysunek pomocniczy

Pole koła obliczamy ze wzoru:

P=\pi r^2

Mamy 5x5=25 kół o łącznej powierzchni:

P_{k}=25\pi r^2=25\pi \cdot (10 \ cm)^2= 25\pi \cdot 100 \ cm^2=2500\pi \ cm^2

Blacha jest kwadratem o boku a=1 m. Obliczamy jego powierzchnię:

a=1 \ m = 100 \ cm\\ P_{B}=a^2=(100 \ cm)^2 = 10000\ cm^2

Powierzchnię ścinków obliczymy odejmując od powierzchni blachy powierzchnię kół:

P=P_B-P_k=10000\ cm^2 - 2500\pi \ cm^2\approx (10000-7853,75) \ cm^2 = 2146,25 \ cm^2

Obliczymy jeszcze jaki procent powierzchni blachy stanowią ścinki:

\frac{P_k}{P_B}\cdot 100%\approx \frac{2146,25 \ cm^2}{10000 \ cm^2}\cdot 100% \approx 21,46%

ksiązki Odpowiedź

Pole ścinków wynosi:P=2146,25\ cm^2, pole ścinków stanowi około 21,46 % powierzchni blachy.

© Media Nauka, 2011-01-16

Zadania podobne

kulkaZadanie 573 - obliczanie pola koła
Obliczyć pole koła o średnicy d=\sqrt{2}

kulkaZadanie 574 - obwód koła, obliczanie obwodu koła
Obliczyć długość okręgu o średnicy d=7

kulkaZadanie 575 - pole i promień koła
Jaki promień ma koło o polu równym 1?

kulkaZadanie 576 - obwód koła
Ile potrzeba sznurka, aby ułożyć z niego okrąg o średnicy 2 m?

kulkaZadanie 577 - pole koła
Pole koła jest równe π. Jaki promień ma koło o polu dwa razy mniejszym? Oblicz stosunek promieni tych okręgów.

kulkaZadanie 579 - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?

kulkaZadanie 580 - trójkąt wpisany w okrąg
Na trójkącie równobocznym o boku a=1 opisano okrąg. Oblicz obwód tego okręgu i pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.

kulkaZadanie 581 - okrąg wpisany w trójkąt równoboczny
W trójkąt równoboczny o boku długości a=1 wpisano koło. Oblicz jego pole i obwód.

kulkaZadanie 582 - okrąg opisany na trójkącie
Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 i 4 opisano koło. Oblicz pole i obwód tego koła.

kulkaZadanie 642 - długość okręgu
Oblicz długość okręgu danego równaniem (x-1)^2+(y-1)^2=2