zadanie

Zadanie 620 - pole trójkąta


Wektory \vec{a}=[1,2], \ \vec{b}=[-3,4] wyznaczają trójkąt. Obliczyć jego pole.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

W=\begin{vmatrix} 1&2\\-3&4 \end{vmatrix}=1\cdot 4-(-3)\cdot 2=10\\ P=\frac{1}{2}|W|=5

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole trójkąta wyznaczonego przez dwa niezerowe wektory \vec{a}=[a_x,a_y], \ \vec{b}=[b_x,b_y] o wspólnym początku możemy obliczyć ze wzoru:

P=\frac{1}{2}|W|\\ W=\begin{vmatrix} a_x&a_y\\b_x&b_y \end{vmatrix}=a_xb_y-a_yb_x

Mamy dane współrzędne wektorów, więc korzystamy bezpośrednio ze wzoru:

\vec{a}=[1,2], \ \vec{b}=[-3,4]\\ W=\begin{vmatrix} 1&2\\-3&4 \end{vmatrix}=1\cdot 4-(-3)\cdot 2=4+6=10\\ P=\frac{1}{2}|W|=\frac{1}{2}\cdot 10=5

ksiązki Odpowiedź

P=5

© Media Nauka, 2011-02-12

Zadania podobne

kulkaZadanie 621 - pole trójkąta
Dany jest wektor \vec{AB}=[2,5] zaczepiony w punkcie A=(1,1). Znaleźć taki punkt C, leżący na prostej y=2, że pole trójkąta ABC jest równe 10.

kulkaZadanie 656 - pole powierzchni rombu
Oblicz pole rombu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(2,0), B=(3,2), C=(2,4), D=(1,2).

kulkaZadanie 653 - równoległobok
Obliczyć pole równoległoboku ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3).

kulkaZadanie 691 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Czy trójkąt wyznaczony przez wektory \vec{a}=[-2,4],\ \vec{b}=[3,1] jest trójkątem prostokątnym?

kulkaZadanie 692 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Zbadać, czy wektory \vec{a}=[12,24],\ \vec{b}=[-3,-6] są równoległe.

kulkaZadanie 693 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Dla jakiej wartości parametru m wektory \vec{a}=[2,-3],\ \vec{b}=[5,3m] są równoległe.

kulkaZadanie 694 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Dla jakiej wartości parametru m wektory \vec{a}=[m,3],\ \vec{b}=[4,-2m+1] są prostopadłe?