zadanie

Zadanie 688 - iloczyn skalarny wektorów


Jaki kąt tworzą ze sobą wektory \vec{a}, \ \vec{b}, jeżeli ich iloczyn skalarny jest równy 1, a długości tych wektorów są równe odpowiednio 2 i 1?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\vec{a}\circ \vec{b}=2\cos{\alpha}=1\\ \cos{\alpha}=\frac{1}{2}\\ \alpha=60^o

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Korzystamy z definicji iloczynu skalarnego wektorów.

Iloczyn skalarny dwóch wektorów \vec{a} i \vec{b} jest to liczba równa iloczynowi modułów (długości) tych wektorów i cosinusa kąta między nimi w przypadku, gdy są to wektory niezerowe i równa zeru, gdy jeden lub drugi wektor jest wektorem zerowym. Iloczyn skalarny oznaczamy następująco:

\vec{a}\circ \vec{b}=ab \cdot \cos{(\vec{a},\vec{b})}

wiemy z treści zadania, że iloczyn skalarny tych dwóch wektorów jest równy 1, |\vec{a}|=2, \ |\vec{b}|=1. Mamy więc:

\vec{a}\circ \vec{b}=2\cdot 1\cos{\alpha}=1\\2\cos{\alpha}=1/:2\\ \cos{\alpha}=\frac{1}{2}\\ \alpha=60^o

ksiązki Odpowiedź

\alpha=60^o

© Media Nauka, 2011-03-12

Zadania podobne

kulkaZadanie 687 - iloczyn skalarny wektorów
Zbadać, czy wektory \vec{a}=[4,8], \ \vec{b}=[2,-1] są prostopadłe.

kulkaZadanie 689 - iloczyn skalarny wektorów
Dany jest wektor \vec{a}=[4,-5]. Oblicz \vec{a}\circ 2\vec{a}.

kulkaZadanie 690 - iloczyn skalarny wektorów
Dane są wektory \vec{a}=2\vec{i}-4\vec{j},\ \vec{b}=2\vec{i}+3\vec{j}. Oblicz \vec{a}\circ \vec{b}.