zadanie

Zadanie 689 - iloczyn skalarny wektorów


Dany jest wektor \vec{a}=[4,-5]. Oblicz \vec{a}\circ 2\vec{a}.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\vec{a}\circ 2\vec{a}=8\cdot4+(-5)\cdot(-10)=82

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Znajdziemy najpierw współrzędne wektora 2\vec{a}:

2\vec{a}=[2\cdot 4, 2\cdot (-5)]=[8,-10]

Iloczyn skalarny dwóch wektorów równa się sumie iloczynów równoimiennych współrzędnych tych wektorów:

\vec{a}\circ \vec{b}=a_xb_x+a_yb_y

Mamy więc:

\vec{a}=[4,-5], \ 2\vec{a}=[8,-10]\\ \vec{a}\circ 2\vec{a}=4\cdot 8+(-5)\cdot(-10)=32+50=82

ksiązki Odpowiedź

\vec{a}\circ 2\vec{a}=82

© Media Nauka, 2011-03-12

Zadania podobne

kulkaZadanie 687 - iloczyn skalarny wektorów
Zbadać, czy wektory \vec{a}=[4,8], \ \vec{b}=[2,-1] są prostopadłe.

kulkaZadanie 688 - iloczyn skalarny wektorów
Jaki kąt tworzą ze sobą wektory \vec{a}, \ \vec{b}, jeżeli ich iloczyn skalarny jest równy 1, a długości tych wektorów są równe odpowiednio 2 i 1?

kulkaZadanie 690 - iloczyn skalarny wektorów
Dane są wektory \vec{a}=2\vec{i}-4\vec{j},\ \vec{b}=2\vec{i}+3\vec{j}. Oblicz \vec{a}\circ \vec{b}.