zadanie

Zadanie 691 - zastosowanie iloczynu skalarnego


Czy trójkąt wyznaczony przez wektory \vec{a}=[-2,4],\ \vec{b}=[3,1] jest trójkątem prostokątnym?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\vec{a}\circ \vec{b}=-2\cdot 3+4\cdot 1=-6+4=-2\neq 0
Trójkąt nie jest prostokątny.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządźmy szkic:

szkic do zadania 691, wektory w układzie współrzędnych

Musimy rozstrzygnąć, czy kąt zaznaczony na rysunku jest kątem prosty. Skorzystamy z własności iloczynu skalarnego. Jeśli dwa niezerowe wektory są prostopadłe, to ich iloczyn skalarny jest równy zeru.

Iloczyn skalarny dwóch wektorów równa się sumie iloczynów równoimiennych współrzędnych tych wektorów:

\vec{a}\circ \vec{b}=a_xb_x+a_yb_y

Mamy więc:

\vec{a}=[-2,4],\ \vec{b}=[3,1]\\ \vec{a}\circ \vec{b}=-2\cdot 3+4\cdot 1=-6+4=-2\neq 0

Iloczyn skalarny dwóch wektorów jest różny od zera, a więc wektory te nie są prostopadłe.

ksiązki Odpowiedź

Wektory te nie wyznaczają trójkąta prostokątnego.

© Media Nauka, 2011-03-12

Zadania podobne

kulkaZadanie 620 - pole trójkąta
Wektory \vec{a}=[1,2], \ \vec{b}=[-3,4] wyznaczają trójkąt. Obliczyć jego pole.

kulkaZadanie 621 - pole trójkąta
Dany jest wektor \vec{AB}=[2,5] zaczepiony w punkcie A=(1,1). Znaleźć taki punkt C, leżący na prostej y=2, że pole trójkąta ABC jest równe 10.

kulkaZadanie 656 - pole powierzchni rombu
Oblicz pole rombu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(2,0), B=(3,2), C=(2,4), D=(1,2).

kulkaZadanie 653 - równoległobok
Obliczyć pole równoległoboku ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(1,1), B=(5,1), C=(7,3), D=(3,3).

kulkaZadanie 692 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Zbadać, czy wektory \vec{a}=[12,24],\ \vec{b}=[-3,-6] są równoległe.

kulkaZadanie 693 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Dla jakiej wartości parametru m wektory \vec{a}=[2,-3],\ \vec{b}=[5,3m] są równoległe.

kulkaZadanie 694 - zastosowanie iloczynu skalarnego
Dla jakiej wartości parametru m wektory \vec{a}=[m,3],\ \vec{b}=[4,-2m+1] są prostopadłe?