zadanie

Zadanie 704 - symetria osiowa analitycznie


Znaleźć obraz trójkąta ABC, gdzie A=(-2,3), B=(2,4), C=(2,-2) w symetrii osiowej względem osi OX i OY.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W symetrii osiowej względem osi OY obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x'=-x \\ y'=y

Zatem mając punkt P=(x,y), otrzymujemy obraz P'=(-x,y). Mamy więc:

A=(-2,3),\ A'=(2,3)\\ B=(2,4),\ B'=(-2,4)\\ C=(2,-2),\ C'=(-2,-2)

W symetrii osiowej względem osi OX obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x'=x \\ y'=-y

Zatem mając punkt P=(x,y), otrzymujemy obraz P'=(x,-y). Mamy więc:

A=(-2,3),\ A'=(-2,-3)\\ B=(2,4),\ B'=(2,-4)\\ C=(2,-2),\ C'=(2,2)

© Media Nauka, 2011-03-18

Zadania podobne

kulkaZadanie 702 - symetria osiowa
Znaleźć obraz kwadratu w symetrii osiowej względem prostej przechodzącej przez środki dwóch sąsiadujących boków tego kwadratu.

kulkaZadanie 703 - symetria osiowa
Znaleźć obraz trójkąta prostokątnego w symetrii osiowej względem prostej przechodzącej przez tylko jeden z wierzchołków trójkąta równoległej do przyprostokątnej tego trójkąta.

kulkaZadanie 705 - symetria osiowa analitycznie
Znaleźć obraz krzywej y=3x2-2x+1 w symetrii osiowej względem osi OX i OY.

kulkaZadanie 706 - symetria osiowa analitycznie
Znaleźć obraz okręgu (x+2)2+(y-1)2=4 w symetrii osiowej względem osi OY. Sporządź odpowiednie wykresy w układzie współrzędnych.