zadanie

Zadanie 64 - nierówność kwadratowa z wartością bezwzględną


Rozwiązać nierówność 2x^2-|x+1|\leq -1


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

1) Dla x+1\geq 0 \Leftrightarrow x\geq -1

2x^2-|x+1|\leq -1 \\ 2x^2-(x+1)+1\leq 0 \\ 2x^2-x\leq 0 \\ 2x(x-\frac{1}{2})\leq 0/:2 \\ x(x-\frac{1}{2})\leq 0 \\ x_1=0 \\ x_2=\frac{1}{2}
rysunek pomocniczy

x\in \langle 0;\frac{1}{2}\rangle

2) Dla x+1< 0 \Leftrightarrow x< -1

2x^2-|x+1|\leq -1 \\ 2x^2-[-(x+1)]+1\leq 0 \\ 2x^2+x+2\leq 0 \\ a=2 \\ b=1 \\ c=2 \\ \Delta=b^2-4ac=1-16=-15<0
rysunek pomocniczy

x\in \empty

Rozwiązaniem nierówności 2x^2-|x+1|\leq -1 jest zbiór x\in \langle 0;\frac{1}{2}\rangle

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Skorzystamy z definicji wartości bezwzględnej:

|x|=\begin{cases} x \ dla \ x\geq 0 \\ -x \ dla \ x< 0 \end{cases}

Mamy więc dwa przypadki:

Przypadek 1

Dla x+1\geq 0 \Leftrightarrow x\geq -1 możemy opuścić wartość bezwzględną. Otrzymujemy wówczas nierówność kwadratową:

2x^2-|x+1|\leq -1 \\ 2x^2-(x+1)+1\leq 0 \\ 2x^2-x-1+1\leq 0 \\ 2x^2-x\leq 0 \\ 2x(x-\frac{1}{2})\leq 0/:2 \\ x(x-\frac{1}{2})\leq 0 \\ x_1=0 \\ x_2=\frac{1}{2}

W powyższej nierówności można było też obliczyć wyróżnik trójmianu kwadratowego (deltę), jednak łatwiej było wyciągnąć 2x przed nawias i w ten sposób otrzymać postać iloczynową dwumianu kwadratowego. Sporządzamy szkic wykresu. Ramiona paraboli skierowane są ku górze (współczynnik a=2 jest dodatni), parabola przecina oś OX w punktach 0 i 1/2. Interesują nas wartości mniejsze bądź równe zero. Na wykres nanosimy nasz warunek x\geq -1 i odczytujemy rozwiązanie.

rysunek pomocniczy
x\in \langle 0;\frac{1}{2}\rangle

Przypadek 2

Dla x+1< 0 \Leftrightarrow x< -1 możemy opuścić wartość bezwzględną zmieniając znak wyrażenia pod wartością bezwzględną. Otrzymujemy wówczas nierówność kwadratową. Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego oraz pierwiastki, a rozwiązanie odczytujemy z wykresu.:

2x^2-|x+1|\leq -1 \\ 2x^2-[-(x+1)]+1\leq 0 \\ 2x^2+x+2\leq 0 \\ a=2 \\ b=1 \\ c=2 \\ \Delta=b^2-4ac=1-16=-15<0

Sporządzamy szkic wykresu trójmianu kwadratowego. Ramiona paraboli skierowane są ku górze (współczynnik a=2 jest dodatni), parabola nie przecina osi OX , gdyż wyróżnik trójmianu jest ujemny (nie ma miejsc zerowych). Interesują nas wartości mniejsze bądź równe zero. Wszystkie wartości trójmianu są dodatnie, więc nierówność nie posiada rozwiązania

rysunek pomocniczy
x\in \empty

ksiązki Odpowiedź

Rozwiązaniem nierówności 2x^2-|x+1|\leq -1 jest zbiór x\in \langle 0;\frac{1}{2}\rangle

© Media Nauka, 2009-12-28

Zadania podobne

kulkaZadanie 16 - nierówność kwadratowa, właściwości pierwiastka, nierówność z parametrem
Dla jakiej wartości parametru x prawdziwa jest równość \sqrt{(x^2-2x+1)^2}=x^2-2x+1?

kulkaZadanie 31 - dziedzina funkcji logarytmicznej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log(5x^2-3x+1)

kulkaZadanie 197 - nierówność kwadratowa
Rozwiązać nierówność:
a) x^2+2x-3\geq 0
b) -x^2+\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}> 0
c) -x^2+2\leq 0

kulkaZadanie 200 - nierówność kwadratowa
Rozwiązać nierówność:
a) \sqrt{3}x^2+\sqrt{2}x+1< 0
b) -x^2-2x-5\geq 0

kulkaZadanie 202 - nierówność kwadratowa
Rozwiązać nierówność:
a) x^2+8x+16> 0
b) -x^2+2\sqrt{2}x-2\geq 0

kulkaZadanie 204 - nierówność kwadratowa z parametrem
Dla jakich wartości parametru m nierówność x^2-2x-m+1\leq 0 ma jedno rozwiązanie x=1?

kulkaZadanie 205 - nierówność kwadratowa z parametrem
Dla jakich wartości parametru m zbiorem rozwiązań nierówności x^2+mx-1+m> 0 jest:
a) zbiór liczb rzeczywistych
b) zbiór pusty ?

kulkaZadanie 226 - nierówność kwadratowa
Rozwiązać nierówność \frac{x}{x+1}\geq 2