zadanie

Zadanie 144 - równanie algebraiczne (wielomianowe)


Rozwiązać równanie 8x^3-10x^2+x+1=0


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

W(1)=8\cdot 1^3+10\cdot 1^2+1+1=8-10+1+1=0

(8x^3-10x^2+x+1):(x-1)=8x^2-2x-1\\ \underline{8x^3-8x^2}\\ \ \ \ \ \ -2x^2+x+1 \\ \ \ \ \ \ \underline{-2x^2+2x} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -x+1 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{-x+1} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=0

(x-1)(8x^2-2x-1)=0
8x^2-2x-1 \\ a=8 \\ b=-2 \\ c=-1 \\ \Delta=b^2-4ac=4+32=36 \\ \sqrt{\Delta}=6 \\ x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{2-6}{16}=-\frac{1}{4} \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{2+6}{16}=\frac{1}{2}
Równanie ma trzy rozwiązania:
x_1=\frac{1}{2}, \ x_2=-\frac{1}{4}, \ x_3=1


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Trzeba znaleźć pierwiastki danego wielomianu (oznaczmy go przez W(x)), co oznacza, że rozwiązujemy równanie algebraiczne.

Pierwiastków szukamy najpierw pośród podzielników wyrazu wolnego, czyli wśród liczb 1 i -1. Sprawdzamy, czy są to pierwiastki wielomianu poprzez zwykłe podstawienie:

W(1)=8\cdot 1^3+10\cdot 1^2+1+1=8-10+1+1=0

Wartość wielomianu dla x=1 jest równa zeru, więc znaleźliśmy jeden pierwiastek x1=1. Teraz w celu znalezienia kolejnych pierwiastków podzielimy wielomian W(x) przez wielomian (x-1). Wykonujemy dzielenie:

(8x^3-10x^2+x+1):(x-1)=8x^2-2x-1\\ \underline{8x^3-8x^2}\\ \ \ \ \ \ -2x^2+x+1 \\ \ \ \ \ \ \underline{-2x^2+2x} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -x+1 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underline{-x+1} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R=0

Reszta z dzielenia jest równa zero. Możemy więc nasze równanie zapisać w postaci:

(x-1)(8x^2-2x-1)=0

Mamy jeszcze trójmian kwadratowy, który spróbujemy rozłożyć na czynniki, obliczając wyróżnik trójmianu kwadratowego:

8x^2-2x-1 \\ a=8 \\ b=-2 \\ c=-1 \\ \Delta=b^2-4ac=4+32=36 \\ \sqrt{\Delta}=6 \\ x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{2-6}{16}=-\frac{1}{4} \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{2+6}{16}=\frac{1}{2}

Trójmian kwadratowy ma 2 pierwiastki. Zatem badane równanie ma trzy rozwiązania.

ksiązki Odpowiedź

x_1=\frac{1}{2}, \ x_2=-\frac{1}{4}, \ x_3=1

© Media Nauka, 2010-01-22

Zadania podobne

kulkaZadanie 22 - równanie wykładnicze - Zadanie: Rozwiązać równanie wykładnicze
Rozwiązać równanie wykładnicze (\frac{1}{2})^{x-1}-2^{2x}-1=0

kulkaZadanie 60 - równanie algebraiczne
Rozwiązać równanie wielomianowe x^6-6x^5+x^4+16x^3+15x^2+22x+15=0.

kulkaZadanie 141 - dziedzina funkcji wymiernej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x)=\frac{3x^2-2x+1}{2x^3-3x^2-2x}

kulkaZadanie 142 - dziedzna funkcji wymiernej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x)=\frac{x^4-x^3+x^2+6x-1}{6x^3-5x^2-2x+1}

kulkaZadanie 143 - Równanie wielomianowe (algebraiczne)
Rozwiązać równanie x^4+3x^3+4x^2+3x+1=0

kulkaZadanie 145 - równanie wielomianowe z parametrem
Dla jakich wartości parametrów a i b równanie x^4-6x^3+10x^2-bx+a=0 ma podwójny pierwiastek, równy 3?

kulkaZadanie 146 - równanie algebraiczne
Rozwiązać równanie 3x^2=\frac{6}{x+1}

kulkaZadanie 147 - równanie algebraiczne (wielomianowe)
Rozwiązać równanie 30x^5-17x^4+27x^3-15x^2-3x+2=0.