zadanie

Zadanie 290 - wzajemne położenie prostych w układzie


Dana jest prosta o równaniu y=-7x+5. Znaleźć równanie prostej równoległej do tej prostej, przechodzącej przez początek układu współrzędnych.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=ax+b. Wiemy, że proste są równoległe, gdy ich współczynniki kierunkowe a są równe. Stąd wiemy już, że a=-7. Wiemy też, że prosta, której szukamy przechodzi przez początek układu współrzędnych, czyli przez punkt O(0,0). Podstawiamy więc te współrzędne do równania szukanej prostej i wyznaczamy współczynnik b.

y=ax+b\\ a=-7\\ O(0,0)\\ 0=-7\cdot 0 +b\\b=0

Mamy oba współczynniki, możemy więc zapisać równanie prostej:

ksiązki Odpowiedź

y=-7x

© Media Nauka, 2010-03-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 291 - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Dana jest prosta o równaniu y=5x+\frac{1}{5}. Znaleźć równanie prostej prostopadłej do tej prostej, przechodzącej przez punkt A(1,-1).

kulkaZadanie 292 - wzajemne położenie prostych
Znaleźć równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD, jeśli wiadomo, że współrzędne wierzchołków są liczbami całkowitymi.
równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD

kulkaZadanie 293 - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równania wszystkich prostych prostopadłych przechodzących przez punkty A(1,2), B(2,-1), C(-1,3).

kulkaZadanie 294 - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równanie prostej, która zawiera wysokość w trójkącie ABC przedstawionym na poniższym rysunku:
wysokość w trójkącie ABC w układzie współrzędnych