zadanie

Zadanie 291 - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie


Dana jest prosta o równaniu y=5x+\frac{1}{5}. Znaleźć równanie prostej prostopadłej do tej prostej, przechodzącej przez punkt A(1,-1).


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Oznaczmy równanie szukanej prostej przez y=a1x+b1. Wiemy, że proste są prostopadłe, gdy ich współczynniki kierunkowe a są przeciwne i odwrotne:

a_1=-\frac{1}{a_2}

Stąd wiemy, że:

a_1=-\frac{1}{5}\\ y=-\frac{1}{5}x+b_1

Wiemy też, że prosta, której szukamy przechodzi przez punkt A(1,-1). Podstawiamy więc te współrzędne do równania szukanej prostej i wyznaczamy współczynnik b1

A(1,-1)\\ -1=-\frac{1}{5}\cdot 1 +b_1\\-b_1=1-\frac{1}{5}/:(-1)\\b_1=-\frac{4}{5}

ksiązki Odpowiedź

y=-\frac{1}{5}x-\frac{4}{5}

© Media Nauka, 2010-03-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 290 - wzajemne położenie prostych w układzie
Dana jest prosta o równaniu y=-7x+5. Znaleźć równanie prostej równoległej do tej prostej, przechodzącej przez początek układu współrzędnych.

kulkaZadanie 292 - wzajemne położenie prostych
Znaleźć równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD, jeśli wiadomo, że współrzędne wierzchołków są liczbami całkowitymi.
równania prostych zawierających boki kwadratu ABCD

kulkaZadanie 293 - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równania wszystkich prostych prostopadłych przechodzących przez punkty A(1,2), B(2,-1), C(-1,3).

kulkaZadanie 294 - wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
Znaleźć równanie prostej, która zawiera wysokość w trójkącie ABC przedstawionym na poniższym rysunku:
wysokość w trójkącie ABC w układzie współrzędnych