zadanie

Zadanie 499 - ekstremum funkcji i pochodna


Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=2x-\frac{1}{x}.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

f'(x)=2+\frac{1}{x^2}\\ f'(x)=0\\ 2+\frac{1}{x^2}=0\\ \frac{2x^2+1}{x^2}=0\\ 2x^2+1=0\\ \Delta<0\\ a>0
Funkcja nie posiada ekstremum

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Dana jest funkcja f(x)=2x-\frac{1}{x}

Aby znaleźć ekstremum funkcji musimy wytypować punkty, w których należy ich szukać. Jeżeli funkcja ma ekstremum w punkcie x0 i ma w tym punkcie pochodną, to jest ona równa zero. Obliczamy pochodną.

f'(x)=(2x-\frac{1}{x})'=(2x-x^{-1})'=2+x^{-2}=2+\frac{1}{x^2}

Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest to, aby pochodna była równa zeru:

f'(x)=0\\ 2+\frac{1}{x^2}=0\\ 2\cdot \frac{x^2}{x^2}+\frac{1}{x^2}=0\\ \frac{2x^2+1}{x^2}=0

Ułamek jest równy zero, gdy licznik jest równy zero:

2x^2+1=0

Mamy zwykłe równanie kwadratowe

\Delta=b^2-4ac=0-4\cdot 2=-8<0

Ponieważ współczynnik a jest dodatni, a wyróżnik trójmianu ujemny, ramiona paraboli są skierowane ku górze, wykres znajduje się nad osią OX. Funkcja przyjmuje tylko wartości dodatnie. Ponieważ pochodna funkcji w żadnym punkcie nie przyjmuje wartości równej zero, to funkcja nie ma w całej swojej dziedzinie ekstremum.

ksiązki Odpowiedź

Funkcja nie posiada ekstremum.

© Media Nauka, 2010-09-23

Zadania podobne

kulkaZadanie 498 - badanie ekstremum funckji
Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=\sqrt{1-x^2}.

kulkaZadanie 500 - ekstremum funkcji a pochodna
Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=2x+\frac{1}{x}.

kulkaZadanie 501 - ekstremum funkcji i pochodna
Znaleźć ekstremum funkcji f(x)=\frac{2x}{x^2+1}.

kulkaZadanie 502 - największa i najmniejsza wartośćfunkcji
Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji f(x)=3x+\frac{1}{x} w przedziale <-1;1>.