Grupa społeczna

Żyjąc pośród innych ludzi, człowiek uczestniczy tym samym w różnych formach życia zbiorowego. Formy społeczne funkcjonują w oparciu o relacje między jednostką a grupą ludzi lub inną jednostką ludzką, które nazywamy więziami społecznymi

punktorPrzykład

Przykładem więzi społecznej jest:

Jak widać więzi mogą mieć różny charakter. Najtrwalsze więzi to więzi naturalne (wspólne pochodzenie, pokrewieństwo). Inne to więzi zrzeszeniowe i stanowione. Te ostatnie są najmniej trwałe.

Zbiorowość społeczna

Zbiorowość społeczna jest to grupa ludzi, między którymi wytworzyła się i trwa przez dowolny okres czasu więź społeczna.

punktorPrzykład

Przykłady zbiorowości społecznych:

Grupa społeczna

Grupa społeczna jest to zbiorowość, która jest złożona z co najmniej trzech osób, między którymi zachodzą więzi o względnie stałym charakterze.

punktorPrzykład

Przykłady grup społecznych:

Grupa społeczna posiada następujące cechy:

Podział grup społecznych

Ze względu na wielkość grupy wyróżniamy:

Grupy małe - grupy o prostej strukturze wewnętrznej bez podziału na podgrupy, których członkowie pozostają w bezpośrednich stosunkach między sobą.

punktorPrzykład

rodzina, klasa, drużyna sportowa.
Grupy duże - grupy o złożonej strukturze wewnętrznej, w ramach których istnieje podział na podgrupy, których członkowie nie pozostają w bezpośrednich stosunkach między sobą.

punktorPrzykład

partia polityczna, mniejszość narodowa, naród.

Ze względu na rodzaj więzi wyróżniamy:

Grupy pierwotne - grupy, których łączą więzi emocjonalne i wzajemne kontakty, a przynależność zwykle nie jest dobrowolna.

punktorPrzykład

rodzina, klasa
Grupy wtórne - grupy powołane do realizacji konkretnych celów, których członków łączy więź rzeczowa.

punktorPrzykład

fan club, drużyna sportowa, partia polityczna.

Ze względu na charakter członkostwa wyróżniamy:

Grupy zamknięte - grupy, których członkami mogą być wyłącznie jednostki spełniające z góry określone kryteria.

punktorPrzykład

stowarzyszenie biznesmenów, gildia rzemieślników, Mensa
Grupy otwarte - grupy których członkiem może być dowolna osoba.

punktorPrzykład

stowarzyszenie, grupa modlitewna, fan club

Ze względu na rodzaj zorganizowania wyróżniamy:

Grupy formalne - grupy o określonej strukturze, których zasady funkcjonowania określają pewne zasady (prawo i przepisy).

punktorPrzykład

szkoła, państwo, związek zawodowy
Grupy nieformalne - grupy bez określonej struktury i formalnych zasad funkcjonowania.

punktorPrzykład

krąg sąsiedzki, fan-club
© medianauka.pl, 2011-12-11, A-1537©® Media Nauka 2008-2023 r.