Małżeństwo

ślub

Małżeństwo jest to trwały i równoprawny związek kobiety i mężczyzny, zawarty w świetle prawa. Małżeństwo stanowi podstawę rodziny.

pokrewieństwo

W Polsce związek małżeński może zawrzeć osoba dorosła, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, nie pozostaje w innym związku małżeńskim, nie pozostaje z przyszłym małżonkiem/małżonką w pokrewieństwie w linii prostej dziadek, syn, wnuczek) lub bocznej z rodzeństwem rodzonym i przyrodnim (zięć, teść) oraz przyspasabiającymi i przysposobionymi. Sąd wyjątkowo może wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. W takim przypadku kobieta uzyskuje pełnoletność.

Prawo polskie chroni małżeństwo. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w artykule 18 znajduje się zapis: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny , rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się po ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

powinowactwo

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta wspólnie i jednocześnie złożą przed urzędnikiem stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że wstępują w związek małżeński lub oświadczenie takie zostanie złożone przed osobą duchowną dowolnego, zarejestrowanego w Polsce kościoła lub związku wyznaniowego (mówimy wówczas o małżeństwie konkordatowym lub kanonicznym). W wyjątkowych sytuacjach oświadczenie, o którym wyżej jest mowa, może być zawarte przez pełnomocnika.

Dokumentem, który potwierdza zawarcie związku małżeńskiego jest akt małżeński.

Typy małżeństw

Rozróżniamy następujące typy małżeństw:

Małżeństwo monogamiczne jest jedyną formą zawierania związku w kręgu kultury zachodniej, w tym w Polsce. Poligynia jest dopuszczalna w krajach muzułmańskich, poligynia jest spotykana w Tybecie.

© medianauka.pl, 2011-12-18, A-1540©® Media Nauka 2008-2023 r.