Rządowy program „Aktywa tablica”

Do końca 2019 roku do blisko 16 tys. szkół w całej Polsce i za granicą trafią tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Na realizację programu rządowego „Aktywna tablica” w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program w 80% finansowany jest ze środków budżetu państwa i 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą mogły starać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą oraz publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach programu ”Aktywna tablica” szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zostało to szczególnie podkreślone w przepisach wprowadzających reformę edukacji.

Rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole i być wspierany przez działania odpowiednio przygotowanych do tego nauczycieli, którzy są świadomi korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Takiemu przedsięwzięciu powinna jednocześnie towarzyszyć zmiana sposobu kształcenia i uczenia się. Polega ona na wprowadzaniu interaktywnych metod pracy z uczniami, a tym samym wspomaganiu procesu kształtowania u uczniów i nauczycieli postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych oraz kreatywnych.

Wyniki badań Brytyjskiej Agencji Komunikacji i Technologii w Edukacji (BECTA) przeprowadzone w 97 szkołach podstawowych wykazały, że używanie nowoczesnych technologii wpłynęło pozytywnie na wyniki uczniów we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich przedmiotach. Badanie miało na celu ustalenie, o ile szybciej uczniowie będą w stanie przyswoić materiał całej podstawy programowej.

Do ważnych zalet używania tablicy interaktywnej w klasie zaliczyć można pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę pomiędzy uczniami, szybsze przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych na lekcje oraz ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami, a także lepsze zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje oraz ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich zajęciach.

Tablice umożliwiają również prowadzenie lekcji aktywnymi metodami, sprzyjają interakcjom uczniów z nauczycielem, ułatwiają prezentację materiału, a także umożliwiają korzystanie z zasobów internetowych.

Organy prowadzące szkołę, które otrzymają wsparcie finansowe zobowiązane będą do podjęcia działań stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania. Polegać one będą na uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy. Szkoła będzie musiała zorganizować co najmniej 3 spotkania w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli oraz otwarte lekcje z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Ponadto szkoła ma za zadanie dzielić się przyjętymi przez siebie rozwiązaniami i doświadczeniami, na przykład przez publikowanie przykładów dobrych praktyk w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

W każdej szkole wyznaczony będzie e-koordynator oraz powołany nauczycielski zespół samokształceniowy. Ich zadaniem jest wspieranie dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu codziennej pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
W 2017 szkoły mogą wnioskować o udział w programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej MEN.


Źródło informacji: MEN, 2017-07-28, W-11

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.