logo


Rządowy program „Aktywa tablica”

Do końca 2019 roku do blisko 16 tys. szkół w całej Polsce i za granicą trafią tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Na realizację programu rządowego „Aktywna tablica” w latach 2017-2019 przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program w 80% finansowany jest ze środków budżetu państwa i 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą mogły starać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą oraz publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach programu ”Aktywna tablica” szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zostało to szczególnie podkreślone w przepisach wprowadzających reformę edukacji.

Rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole i być wspierany przez działania odpowiednio przygotowanych do tego nauczycieli, którzy są świadomi korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Takiemu przedsięwzięciu powinna jednocześnie towarzyszyć zmiana sposobu kształcenia i uczenia się. Polega ona na wprowadzaniu interaktywnych metod pracy z uczniami, a tym samym wspomaganiu procesu kształtowania u uczniów i nauczycieli postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych oraz kreatywnych.

Wyniki badań Brytyjskiej Agencji Komunikacji i Technologii w Edukacji (BECTA) przeprowadzone w 97 szkołach podstawowych wykazały, że używanie nowoczesnych technologii wpłynęło pozytywnie na wyniki uczniów we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich przedmiotach. Badanie miało na celu ustalenie, o ile szybciej uczniowie będą w stanie przyswoić materiał całej podstawy programowej.

Do ważnych zalet używania tablicy interaktywnej w klasie zaliczyć można pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę pomiędzy uczniami, szybsze przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych na lekcje oraz ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami, a także lepsze zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje oraz ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich zajęciach.

Tablice umożliwiają również prowadzenie lekcji aktywnymi metodami, sprzyjają interakcjom uczniów z nauczycielem, ułatwiają prezentację materiału, a także umożliwiają korzystanie z zasobów internetowych.

Organy prowadzące szkołę, które otrzymają wsparcie finansowe zobowiązane będą do podjęcia działań stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania. Polegać one będą na uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy. Szkoła będzie musiała zorganizować co najmniej 3 spotkania w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli oraz otwarte lekcje z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Ponadto szkoła ma za zadanie dzielić się przyjętymi przez siebie rozwiązaniami i doświadczeniami, na przykład przez publikowanie przykładów dobrych praktyk w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

W każdej szkole wyznaczony będzie e-koordynator oraz powołany nauczycielski zespół samokształceniowy. Ich zadaniem jest wspieranie dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu codziennej pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
W 2017 szkoły mogą wnioskować o udział w programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej MEN.


Źródło informacji: MEN, 2017-07-28, W-11
Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.