Znaki drogowe

Znaki i sygnały drogowe w Polsce określa ustawa "Prawo o ruchu drogowym" - Kodeks Drogowy. Zawsze aktualne akty prawne w tym zakresie można znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury. Znaki stosowane w Polsce są prawie identyczne ze znakami stosowanymi w innych krajach. Różnica zwykle polega na stosowaniu różnych rozmiarów, odcieni kolorów, czasem kształtów.

Nauka znaków drogowych

Przedstawiamy tutaj kilka narzędzi, które ułatwią naukę znaków drogowych. W ten sposób w łatwy sposób przygotujesz się do egzaminu na prawo jazdy.


Ogólny podział znaków drogowych wygląda następująco:

Znaki drogowe pionowe

Znaki pionowe - umieszczane są przy drodze lub nad nią, występują w postaci pionowej tarczy (trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej)

Znaki drogowe poziome

Znaki poziome - są namalowane bezpośrednio na jezdni, białą lub żółtą farbą

Wykazy znaków

Poniżej znajduje się wykaz znaków pionowych. Przy wybranych grupach znaków znajduje się link do darmowej aplikacji on-line, która znacznie ułatwia naukę znaków drogowych.

Znaki drogowe ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze stosuje się w celu uprzedzenia uczestników ruchu drogowego o takich miejscach na drodze, w których należy zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwo.

Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, umieszcza się je wierzchołkiem do góry za wyjątkiem znaku A-7, którego wierzchołek skierowany jest ku dołowi


ZNAK OZN. INFORMACJAOPIS
A-1A-1niebezpieczny zakręt w prawo Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w prawo. Stosuje się go na ogół poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m oraz w zależności od przechyłki. Ustawiany także na zakrętach o ograniczonej widoczności, bądź gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.
A-2A-2niebezpieczny zakręt w lewo Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-1.
A-3A-3dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Drugi zakręt może być w dowolnym kierunku. Znak stosuje się, gdy odległość od końca pierwszego zakrętu do początku kolejnego wymagającego oznakowania jest mniejsza niż 300 m. Stosuje się go na tych samych zasadach, co znaki A-1 i A-2.

Gdy liczba zakrętów jest większa niż 2, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-2 i T-3 - pierwsza wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, druga - koniec tego odcinka,
 • T-4 - wskazuje liczbę zakrętów,
 • T-5 i T-3 - wskazuje początek drogi krętej oraz koniec drogi krętej.
A-4 A-4dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewoZnak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo, drugi w dowolnym kierunku. Stosuje się go analogicznie jak znak A-3.
A-5A-5skrzyżowanie drógZnak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, z których żadnej nie nadano pierwszeństwa (skrzyżowanie równorzędne).
A-6aA-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachZnak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowany jest poza obszarem zabudowanym dla wskazania pierwszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony.
A-6bA-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieZnak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.
A-6cA-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieZnak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.
A-6dA-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyZnak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z prawej strony.
A-6eA-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyZnak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.
A-7A-7 ustąp pierwszeństwaZnak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczany jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności (w innym wypadku stosuje się znak B-20 "stop").

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie" lub T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego".

A-8A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnymZnak ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kierunku wskazanym na znaku C-12 "ruch okrężny".
A-9A-9 przejazd kolejowy z zaporami Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory zamykające całą szerokość jezdni lub półzapory zamykające wjazd na przejazd. Wraz ze znakiem stosuje się słupki wskaźnikowe G-1a, G-1b, G-1c.
A-10A-10 przejazd kolejowy bez zapórZnak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną.

W przypadku przejazdów niebezpiecznych ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg linii kolejowej po łuku, pod znakiem stosuje się tabliczkę T-7 "tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe".

Wraz ze znakiem również stosuje się słupki wskaźnikowe, a także "krzyż św. Andrzeja" G-3 lub G-4, wyznaczający miejsce, w którym powinien być zatrzymany pojazd w związku z przejazdem pociągu.

A-11A-11 nierówna drogaZnak ostrzega przed odcinkiem jezdni o dużych nierównościach, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy.
A-11aA-11a próg zwalniającyZnak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni.
A-12aA-12a zwężenie jezdni - dwustronneZnak ostrzega przed zwężeniem jezdni z obu stron, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących.
A-12bA-12b zwężenie jezdni - prawostronneZnak ostrzega przed zwężeniem jezdni z prawej strony, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących.
A-12cA-12c zwężenie jezdni - lewostronneZnak ostrzega przed zwężeniem jezdni z lewej strony, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących.
A-13A-13 ruchomy mostZnak ostrzega przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest przed wjazdem na czynny most zwodzony lub obrotowy.
A-14A-14 roboty na drodzeZnak ostrzega przed miejscem, w którym prowadzone są na drodze roboty, gdzie kierujący może spotkać osoby pracujące na drodze lub przeszkody utrudniające ruch, takie jak maszyny, materiały.
A-15A-15 śliska jezdniaZnak ostrzega przed możliwością poślizgu pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni spowodowanej w szczególności:
 • zmianą nawierzchni jezdni,
 • stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni jezdni.
A-16A-16 przejście dla pieszychZnak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem w przypadku, gdy jest słabo widoczne lub ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ostrzeżenie kierującego pojazdem o przejściu.
A-17A-17 dzieciZnak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Znak umieszcza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw itp.
A-18aA-18a zwierzęta gospodarskieZnak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt wzdłuż lub w poprzek (przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.)
A-18bA-18b zwierzęta dzikieZnak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę (lasy z dużą ilością zwierzyny, szlaki wędrówek zwierząt)
A-19A-19 boczny wiatrZnak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu, itp.
A-20A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
A-21A-21 tramwajZnak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o istnieniu tych torów.
A-22A-22 niebezpieczny zjazdZnak ostrzega przed znacznym spadkiem podłużnym drogi, co najmniej 10% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 7%, bądź gdy zjazd jest niebezpieczny ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
A-23A-23stromy podjazdZnak ostrzega przed znacznym wzniesieniem drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%, bądź gdy wjazd na wzniesienie jest utrudniony ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
A-24A-24rowerzyściZnak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów lub przejeżdżają przez jezdnię przez przejazd dla rowerzystów albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.
A-25A-25spadające odłamkiZnak ostrzega przed miejscem, w którym na drogę mogą staczać się lub zalegać na niej odłamki skalne, stanowiące niebezpieczeństwo dla nadjeżdżających pojazdów.
A-26A-26lotniskoZnak ostrzega przed możliwością nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Znak stosuje się w pobliżu lotnisk, gdzie nagłe pojawienie się przelatującego nisko samolotu może przestraszyć kierującego pojazdem i spowodować nieprawidłowy manewr.
A-27A-27nabrzeże lub brzeg rzekiZnak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej niż 10 m, gdzie nie są zastosowane bariery ochronne.
A-28A-28sypki żwirZnak stosuje się w celu oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje możliwość wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub żwiru spod kół jadących pojazdów lub wzniecania kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym.
A-29A-29sygnały świetlneZnak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, a kierujący może się tego nie spodziewać. Znak stosuje się:
 • przed każdą sygnalizacją świetną poza obszarem zabudowanym,
 • przed pierwszą sygnalizacją w obszarze zabudowanych,
 • w każdym miejscu, gdzie sygnalizacja zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym,
 • w każdym miejscu, gdy sygnalizator jest tylko zawieszony nad jezdnią.
A-30A-30inne niebezpieczeństwo Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
A-31A-31 niebezpieczne pobocze Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne. Znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
A-32A-32 oszronienie jezdni Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych.
A-33A-33 zator drogowyZnak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów, gdy stojące pojazdy mogą nie zostać w porę dostrzeżone przez kierującego, np. przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, gdy odcinek jezdni jest niewidoczny ze względu na zakręt lub wzniesienie.
A-34A-34 wypadek drogowyZnak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak ustawiany jest przez służby zabezpieczające miejsce wypadku.

Znaki drogowe zakazu

Znaki zakazu to podstawowa kategoria znaków drogowych, dotyczących organizacji ruchu drogowego. Za ich pomocą można między innymi ograniczyć wjazd pojazdów, zabroni wykonywania określonych manewrów, wprowadzić ruch jednokierunkowy, ograniczyć postój pojazdów itp.

Znaki zakazu najczęściej mają postać okrągłej tablicy z czerwoną obwódką. Niektóre znaki zakazu wymagają znaku uchylającego.


ZNAK OZN. INFORMACJAOPIS
B-1B-1zakaz ruchu w obu kierunkachZnak stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki wskazujące, że znak nie dotyczy pewnych grup pojazdów.
B-2B-2 zakaz wjazduZnak zakazuje wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.
B-3B-3zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Znak zakazuje ruchu pojazdów silnikowych, nie dotyczy motocykli jednośladowych. Stosowany na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności, gdzie ruch pojazdów silnikowych wielośladowych (w tym motocykli z przyczepą) nie może być dopuszczony.
B-3aB-3azakaz wjazdu autobusówZnak zakazuje ruchu autobusów. Stosowany w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów, głównie turystycznych, gdzie duża ich liczba może powodować zakłócenia ruchu innych pojazdów.
B-4B-4zakaz wjazdu motocykliZnak zakazuje ruchu motocykli. Stosowany na drogach, na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle, np. w pobliżu szpitali.
B-5B-5zakaz wjazdu samochodów ciężarowychZnak zakazuje ruchu samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5.
Jeżeli znak dotyczy pojazdów o innej niż 3,5 t dopuszczalnej masie całkowitej, wówczas na znaku lub na tabliczce podaje się określoną wartość.
B-5aB-5azakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masiezakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie.
B-6B-6zakaz wjazdu ciągników rolniczychZnak zakazuje ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowany na ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu, a pojazdy wolnobieżne mogą powodować tamowanie ruchu.
B-7B-7zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepąZnak zakazuje ruchu pojazdów z przyczepą. Nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Pod znakiem może być umieszczana tabliczka z wartością dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Stosowany przy niekorzystnych warunkach drogowych, np. spadkach podłużnych, ostrych skrętach.
B-7aB-7azakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie, pozostałe zastosowanie jak dla znaku B-7
B-8B-8zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowychstosuje się w celu wyeliminowania ruchu pojazdów zaprzęgowych na obszarze o dużym natężeniu ruchu.
B-9B-9zakaz wjazdu rowerówZnak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.
B-10B-10zakaz wjazdu motorowerówZnak zakazuje wjazdu motorowerów. Stosowany, gdy istnieje potrzeba zamknięcia ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik na drogach, gdzie zabroniony został ruch pojazdów samochodowych.
B-11B-11zakaz wjazdu wózków rowerowychZnak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych.
B-12B-12zakaz wjazdu wózków ręcznychZnak zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-13B-13zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi znak zakazuje wjazdu pojazdom przewożącym towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 lub gazy palne klasy 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13aB-13azakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że zakaz dotyczy określonych grup towarów.
B-14B-14zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2 lub materiały zagrażające środowisku klasy 9.
B-15B-15zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...mZnak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na szerokość ogranicza się, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 m. Na znaku podaje się odległość między elementami konstrukcyjnymi ograniczającymi skrajnie poziomą pomniejszoną o 1 m. Stawiany jest ze względu na wąskie obiekty drogowe jak np. tunele, mosty, a także wąskie ulice i pasy ruchu.
B-16B-16zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...mZnak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na wysokość ogranicza się, gdy wysokość przejazdu jest mniejsza niż 4,5 m. Na znaku podaje się wysokość obiektu nad jezdnią pomniejszoną o 0,5 m. Jest ustawiany ze względu na niskie tunele, wiadukty, linie sieci napowietrznej.
B-17B-17zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...mZnak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na długość ogranicza się na drogach o ostrych i wąskich zakrętach oraz tam, gdzie ruch takich pojazdów może utrudniać ruch.
B-18B-18zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t Znak zakazuje ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Stawiany jest ze względu na odcinki dróg o niewystarczającej nośności.
B-19B-19zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...tZnak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.
Znak stosuje się na odcinkach dróg o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 80 kN, na odcinkach dróg krajowych o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 100 kN.
B-20B-20stopZnak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed:
 • wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem.
 • niestrzeżonym przejazdem kolejowym,
 • przejazdem tramwajowym,
 • w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa poruszającym się drogą z pierwszeństwem i analogicznie w pozostałych sytuacjach. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym znakiem poziomym P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop", w rejonie przejazdu kolejowego dodatkowo przed znakiem G-3 lub G-4 "krzyż św. Andrzeja". W razie braku wyznaczonego miejsca, zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Pod znakiem B-20 może być tabliczka T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)" i T-6d "tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)".
Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak B-20 poprzedzany jest znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" z tabliczką T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" z napisem STOP.
Znak jest stosowany, gdy nie są spełnione warunki widoczności.

B-21B-21zakaz skręcania w lewoZnak zabrania skręcania w lewo i zawracania na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony.

Znak znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Razem z B-21 może występować znak F-7 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo", który wskazuje możliwy dojazd do drogi, w którą skręcanie jest zabronione.

Stosowany na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, na którą nie ma wjazdu od strony skrzyżowania oraz, gdy pojazdy skręcające w lewo mogą utrudniać ruch.

B-22B-22zakaz skręcania w prawoZnak zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Stosowany analogicznie jak B-21.
B-23B-23zakaz zawracaniaZnak zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie lub znaku B-24 "koniec zakazu zawracania". Stosowany w miejscach, gdzie manewr zawracania może powodować utrudnienie ruchu.
B-24B-24koniec zakazu zawracaniaZnak odwołuje zakaz zawracania.
B-25B-25zakaz wyprzedzaniaZnak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-27 "koniec zakazu wyprzedzania". Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-23a - T-23j wskazujące rodzaj pojazdów, których obowiązuje zakaz wyprzedzania.
Stosowany w miejscach, gdzie manewr wyprzedzania może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności przy braku dostatecznej widoczności pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.
B-26B-26zakaz wyprzedzania przez samochody ciężaroweZnak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" kierującym:
 • samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • ciągnikiem samochodowym,
 • pojazdem specjalnym lub do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczająca 3,5 t.
B-27B-27koniec zakazu wyprzedzaniaZnak odwołuje zakaz wyprzedzania.
B-28B-28koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężaroweZnak odwołuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.
B-29B-29zakaz używania sygnałów dźwiękowych Znak zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych".

Stosowany jest tylko poza obszarem zabudowanym w miejscach, gdzie należy ograniczyć hałas: parki, rezerwaty przyrody, ośrodki wypoczynkowe itp. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 Ustawy - Prawo o ruch drogowym, w obszarze zabudowanym używanie sygnałów dźwiękowych jest zawsze zabronione z podobnym zastrzeżeniem dotyczącym ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

B-30B-30koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowychZnak odwołuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych.
B-31B-31pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka Znak zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni". Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

B-32B-32stój - kontrola celnaZnak zabrania przejazdu bez zatrzymania się do kontroli celnej. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
B-32aB-32a stój - kontrola graniczna 
B-32bB-32b stój - rogatka uszkodzona 
B-32cB-32c stój - sygnalizacja uszkodzona 
B-32dB-32d stój - wjazd na prom 
B-32eB-32e stój - kontrola drogowa 
B-32fB-32f stój - pobór opłat 
B-33B-33ograniczenie prędkościZnak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę. Ograniczenie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do:
 • najbliższego skrzyżowania,
 • wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43 "strefa ograniczonej prędkości",
 • początku strefy zamieszkania oznaczonej znakiem D-40,
 • początku lub końca obszaru zabudowanego, oznaczonych odpowiednio znakami D-42 i D-43,
 • znaku B-34 "koniec ograniczenia prędkości".

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-23a - T-23j wskazujące rodzaj pojazdów, których obowiązuje ograniczenie prędkości.

Prędkość pojazdów ogranicza ze względu na wymagające tego warunki drogowe, gdy inne działania nie wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku braku lub uchylenia ograniczenia prędkości wyrażonej znakiem B-33, obowiązują dopuszczalne prędkości określone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.

B-34B-34koniec ograniczenia prędkościZnak odwołuje ograniczenie prędkości.
B-35B-35zakaz postojuZnak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po tej stronie drogi, po której ustawiono znak.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-24 "tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela",
 • T-25a "tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania"
 • T-25b "tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania"
 • T-25c "tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania"
 • T-26 "tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu"
 • dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 minuta lub obowiązywanie znaku w określonych godzinach może być wskazane napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
 • jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-35, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści "Nie dotyczy...".
B-36B-36 zakaz zatrzymywania sięZnak zabrania zatrzymywania pojazdu. Pozostałe przepisy są analogiczne jak w przypadku znaku B-35 "zakaz postoju".
B-37B-37 zakaz postoju w dni nieparzysteZnak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 "zakaz postoju", lecz obowiązuje tylko w dni nieparzyste. Stosowany wraz ze znakiem B-38 "zakaz postoju w dni parzyste" dla udostępnienia jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci, zaopatrzenia sklepów.
B-38B-38 zakaz postoju w dni parzysteZnak stosowany tak jak znak B-37, obowiązuje w dni parzyste.
B-39B-39 strefa ograniczonego postojuZnak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podaje się informacje o zakresie obowiązywania np. czas obowiązywania, dopuszczalny czas postoju, określone rodzaje pojazdów. W przypadku braku takich informacji, zakaz obowiązuje w takim samym zakresie, jak wyrażony znakiem B-35 "zakaz postoju".
B-40B-40 koniec strefy ograniczonego postojuOznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
B-41B-41 zakaz ruchu pieszychZnak zabrania ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. Stosowany ze względu na brak chodnika przy dużym ruchu pojazdów stanowiących niebezpieczeństwo dla pieszych lub gdy droga posiada wydzielony ciąg przeznaczony do ruchu pieszego.
B-42B-42 koniec zakazówZnak odwołuje wszystkie obowiązujące zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący:
 • B-23 "zakaz zawracania",
 • B-25 "zakaz wyprzedzania",
 • B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe",
 • B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"
 • B-33 "ograniczenie prędkości".
B-43B-43 strefa ograniczonej prędkościZnak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Dopuszczalną prędkość mniejsza lub równa 30 km/h, oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, miejscowe przewężenia) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.
B-44B-44 koniec strefy ograniczonej prędkościZnak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znaki drogowe nakazu

Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania:

Znaki nakazu nie dotyczą pojazdów szynowych.

Za wyjątkiem C-17, znaki nakazu mają kształt koła w kolorze niebieskim.


ZNAK OZN. INFORMACJAOPIS
C-1C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiemZnak nakazuje kierującemu skręt w prawo przed znakiem. Znak ten umieszczony jest na przedłużeniu osi części jezdni, jadących którą nakaz dotyczy. Stosowany zwykle na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, gdzie nie ma możliwości jazdy na wprost.
C-2C-2 nakaz jazdy w prawo za znakiem Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo za znakiem. Znak ten umieszczony jest obok jezdni, której dotyczy i obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-3C-3nakaz jazdy w lewo przed znakiem Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo przed znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-1.
C-4C-4 nakaz jazdy w lewo za znakiemZnak nakazuje kierującemu skręt w lewo za znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-2.
C-5C-5nakaz jazdy prostoZnak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Często stosowany jest poza skrzyżowaniami na drogach o dużym natężeniu ruchu w celu wyeliminowania skręcania (szczególnie w lewo) pojazdów do obiektów przydrożnych.
C-6C-6nakaz jazdy prosto lub w prawoZnak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w prawo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-21 "zakaz skręcania w lewo".
C-7C-7nakaz jazdy prosto lub w lewoZnak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w lewo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-22 "zakaz skręcania w prawo".
C-8C-8nakaz jazdy w prawo lub w lewoZnak nakazuje kierującemu jazdę w prawo lub w lewo. Stosowany, gdy zabroniona jest jazda prosto.
C-9C-9nakaz jazdy z prawej strony znakuZnak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Umieszczony na pasie dzielącym drogi oznacza początek jezdni jednokierunkowej.
C-10C-10nakaz jazdy z lewej strony znakuZnak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku, lecz nie oznacza jednocześnie jezdni jednokierunkowej.
C-11C-11nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znakuZnak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku. Umieszczany jest w miejscu rozdzielenia jezdni.
C-12C-12ruch okrężny Znak oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 najczęściej występuje łącznie ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa", co oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie.
C-13C-13droga dla rowerówZnak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.
C-13aC-13akoniec drogi dla rowerówZnak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
C-14C-14prędkość minimalnaZnak oznacza obowiązek jazdy z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kierujący jest w każdej sytuacji zobowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym.
C-15C-15koniec prędkości minimalnejZnak oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
C-16C-16droga dla pieszychZnak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa.
C-16aC-16akoniec drogi dla pieszychZnak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.
C-17C-17nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi Znak wskazuje kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Kierunek wskazany może być symbolem znaku C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8. Znak stosowany w szczególności do wskazania miejsc postojowych dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi, np. w terminalach odpraw celnych.
C-18C-18nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Znak oznacza, że kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Stosowany w okresie zimowym na drogach, na których podczas opadów śniegu występują trudności poruszania się pojazdów niewyposażonych w łańcuchy. Umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że nakaz dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
C-19C-19koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Znak oznacza miejsce, w którym nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przestaje obowiązywać.
C-13rp kompilacjanakazuje ruch rowerów lewą stroną drogi, ruch pieszych prawą stroną drogi
C-13pr kompilacjanakazuje ruch pieszych lewą stroną drogi, ruch rowerów prawą stroną drogi
C-10 kompilacjanakazuje ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze

Znaki drogowe informacyjne

Znaki informacyjne mają na celu informować uczestników ruchu drogowego o rodzaju drogi i sposobu korzystania oraz o obiektach występujących w pobliżu.

Znaki informacyjne mają kształt kwadratu, najczęściej w kolorze niebieskim

ZNAK OZN. INFORMACJAOPIS
D-1D-1droga z pierwszeństwemOznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem tym tabliczka T-6a albo T-6b wskazujące odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).
D-2D-2koniec drogi z pierwszeństwemOznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
D-3D-3droga jednokierunkowaOznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku (droga jednokierunkowa).
D-4aD-4adroga bez przejazduOznacza początek drogi, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą.
D-4bD-4bwjazd na drogę bez przejazdu z prawej stronyOznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie prawej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-4cD-4cwjazd na drogę bez przejazdu z lewej stronyTo samo co D-4b, lecz oznacza że z lewej strony
D-5D-5pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogiOznacza, że kierujący wjeżdżający na zwężenie od strony znaku mają pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwnej strony.
D-6D-6przejście dla pieszychOznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-6aD-6aprzejazd dla rowerów Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
D-6bD-6bprzejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówOznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-7D-7droga ekspresowaOznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-8D-8koniec drogi ekspresowejOznacza koniec drogi ekspresowej.
D-9D-9autostradaOznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-10D-10koniec autostradyOznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
D-11D-11początek pasa ruchu dla autobusówOznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów i trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-12D-12pas ruchu dla autobusówJest znakiem analogicznym do D-11, ale oznacza tylko kontynuację pasa ruchu dla autobusów i innych pojazdów wykonującymi odpłatny przewóz na regularnych liniach, a szczególnie może być z napisem TAXI dopuszczalnym ruchu taksówek.
D-13D-13początek pasa ruchu powolnegoOznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-13aD-13apoczątek pasa ruchuOznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-14D-14koniec pasa ruchuOznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-15D-15przystanek autobusowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
D-16D-16przystanek trolejbusowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku trolejbusów.
D-17D-17przystanek tramwajowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku tramwajów.
D-18D-18parkingOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18aD-18aparking - miejsce zastrzeżoneOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
D-18bD-18bparking zadaszonyOznacza zadaszone miejsce przeznaczone na postój pojazdów (np. znajdujące się w budynku lub pod wiatą).
D-19D-19postój taksówekOznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
D-20D-20koniec postoju taksówekOznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
D-21D-21szpitalInformuje o szpitalu znajdującym się przy drodze. Znak ten dodatkowo nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz niepowodowanie nadmiernego hałasu.
D-21aD-21apolicjaInformuje o siedzibie policji znajdującej się przy drodze.
D-22D-22punkt opatrunkowyInformuje o miejscu znajdującym się przy drodze, w którym można uzyskać pomoc medyczną.
D-23D-23stacja paliwowaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
D-23aD-23astacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.
D-24D-24telefonInformuje o obiekcie, znajdującym się przy drodze, z ogólnie dostępnym telefonem.
D-25D-25pocztaInformuje o placówce poczty znajdującej się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
D-26D-26stacja obsługi technicznejInformuje o stacji obsługi technicznej pojazdów znajdującej się przy drodze.
D-26aD-26awulkanizacjaInformuje o stacji wulkanizacji znajdującej się przy drodze.
D-26bD-26bmyjniaInformuje o myjni znajdującej się przy drodze.
D-26cD-26ctoaleta publicznaInformuje o toalecie publicznej znajdującej się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
D-26dD-26dnatryskInformuje o ogólnodostępnym natrysku znajdującym się przy drodze.
D-27D-27bufet lub kawiarniaInformuje o obiekcie znajdującym się przy drodze, w którym można skorzystać z szybkich usług gastronomicznych.
D-28D-28restauracjaInformuje o restauracji znajdującej się przy drodze.
D-29D-29Hotel (motel)Informuje o obiekcie znajdującym się przy drodze, w którym można wynająć pokój lub łóżko na nocleg.
D-30D-30Obozowisko(camping)Informuje o możliwości rozbicia namiotu oraz ustawienia samochodu i przyczepy kempingowej na obiekcie znajdującym się przy drodze.
D-31D-31obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowychInformuje o obiekcie znajdującym się przy drodze, na którym można ustawić samochód z przyczepą kempingową i podłączyć ją do prądu elektrycznego.
D-32D-32pole biwakoweInformuje polu biwakowym znajdującym się przy drodze.
D-33D-33schronisko młodzieżoweInformuje o schronisku młodzieżowym znajdującym się przy drodze.
D-34D-34punkt informacji turystycznejInformuje o punkcie informacji turystycznej znajdującym się przy drodze.
D-34aD-34ainformacja radiowa o ruchu drogowymInformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
D-35D-35przejście podziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się pod nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.
D-35aD-35aschody ruchome w dółJest tym samym znakiem co D-35 lecz posiada ruchome schody.
D-36D-36przejście nadziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się nad nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.
D-36aD-36aschody ruchome w góręJest tym samym znakiem co D-36 lecz posiada ruchome schody.
D-37D-37tunelOznacza wjazd do tunelu, nakazuje jeszcze włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
D-38D-38koniec tuneluOznacza wyjazd z tunelu.
D-39D-39dopuszczalne prędkościInformuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium naszego państwa przepisach ruchu drogowego.
D-40D-40strefa zamieszkaniaOznacza wjazd do strefy zamieszkania. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
D-41D-41koniec strefy zamieszkaniaOznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
D-42D-42obszar zabudowanyOznacza wjazd na obszar zabudowany.
D-43D-43koniec obszaru zabudowanegoOznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
D-44D-44strefa parkowaniaOznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
D-45D-45koniec strefy parkowaniaOznacza wyjazd ze strefy parkowania.
D-46D-46droga wewnętrznaOznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.
D-47D-47koniec drogi wewnętrznejOznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną.
D-48D-48zmiana pierwszeństwaUprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakami A-5, A-6a, A-6b, A-6c, A-7, A-30, B-20, B-31, D-1 i D-5.
D-49D-49pobór opłatUprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
D-50D-50zatokaInformuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
D-51D-51automatyczna kontrola prędkościUprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

Znaki drogowe kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, przebiegu dróg oraz ich numerów

Rozróżniamy następujące znaki kierunku i miejscowości:

ZNAK OZN. INFORMACJAOPIS
E-1E-1tablica przeddrogowskazowaUprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-1aE-1atablica przeddrogowskazowa na autostradzieUprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-1bE-1btablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
E-2aE-2adrogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdniWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2bE-2bdrogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdniąWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2cE-2cdrogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzieWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2dE-2ddrogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzieWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2eE-2edrogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradęWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-2fE-2fdrogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradęWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-3E-3drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogiWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-4E-4drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległośćWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
E-5E-5drogowskaz do dzielnicy miastaWskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.
E-5aE-5adrogowskaz do centrum miastaWskazuje kierunek do centrum miejscowości.
E-6E-6drogowskaz do lotniskaWskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
E-6a E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowejWskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
E-6bE-6bdrogowskaz do dworca autobusowegoWskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
E-6cE-6cdrogowskaz do przystani promowejWskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku, może ponadto oznaczać dworzec morski.
E-7E-7drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugiWskazuje kierunek do obiektu wskazanego na znaku.
E-8E-8drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowegoWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-9E-9drogowskaz do muzeumWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-10E-10drogowskaz do zabytku jako dobra kulturyWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-11E-11drogowskaz do zabytku przyrodyWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-12E-12drogowskaz do punktu widokowegoWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-12aE-12adrogowskaz do szlaku rowerowegoWskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
E-13E-13tablica kierunkowaWskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
E-14E-14tablica szlaku drogowegoWskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-14aE-14atablica szlaku drogowego na autostradzie 
E-15aE-15anumer drogi krajowejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15bE-15bnumer drogi wojewódzkiejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15cE-15cnumer autostradyWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15dE-15dnr drogi ekspresowejWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15eE-15enr drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazduWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-16E-16nr szlaku międzynarodowegoWskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-17aE-17amiejscowośćOznacza wjazd do miejscowości.
E-18aE-18akoniec miejscowościOznacza wyjazd z miejscowości
E-19aE-19aobwodnicaWskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
E-20E-20tablica węzła drogowego na autostradzie Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła.
E-21E-21dzielnica (osiedle)Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
E-22aE-22asamochodowy szlak turystycznyWskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak.
E-22bE-22bobiekt na samochodowym szlaku turystycznym Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
E-22cE-22cinformacja o obiektach turystycznychInformuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.

Znaki drogowe uzupełniające

Znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji ułatwiających orientację w terenie, uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem lub sposobu poruszania się po drodze. Niektóre znaki uzupełniające stanowią uzupełnienie innych znaków drogowych i nie są stosowane jako samodzielne znaki.


ZNAK OZN. INFORMACJAOPIS
F-1F-1przejście graniczneInformuje o czynnym przejściu granicznym.
F-2F-2przekraczanie granicy zabronioneInformuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
F-3F-3granica obszaru administracyjnegoTablica z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, albo gminy.
F-3aF-3agranica obszaru administracyjnego na granicy powiatu
F-3bF-3bgranica obszaru administracyjnego na granicy gminy
F-3cF-3cgranica obszaru administracyjnego miasta na jego prawach
F-4F-4nazwa rzekiPodaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
F-5F-5uprzedzenie o zakazieUprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
F-6F-6znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
F-6aF-6awariant znaku uprzedzającego
F-7F-7sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
F-8F-8objazd w związku z zamknięciem drogiWskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
F-9F-9znak prowadzący na drodze objazdowejWskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
F-10F-10kierunki na pasach ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-11F-11kierunki na pasie ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-12F-12znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniemWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-13F-13przejazd tranzytowyWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-14aF-14atablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-14bF-14btablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-14cF-14ctablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-15F-15niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchuWskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
F-16F-16koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-17F-17koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-18F-18przeciwny kierunek dla określonych pojazdówWskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
F-19F-19pas ruchu dla określonych pojazdówWskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
F-20F-20część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdówWskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
F-21F-21ruch skierowany na sąsiednią jezdnięWskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
F-22F-22ograniczenia na pasie ruchuWskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.

Tabliczki do znaków drogowych

ZNAK OZN. INFORMACJA
T-1T-1tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1aT-1atabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1bT-1btabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-2T-2tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3T-3tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3T-3atabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4T-4tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-5T-5tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6aT-6atabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6bT-6btabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6cT-6ctabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6dT-6dtabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-7T-7tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-8T-8tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9T-9tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10T-10tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-11T-11tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12T-12tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13T-13tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14T-14tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-15T-15tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16T-16miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-17T-17tabliczka wskazująca granicę państwa
T-18T-18tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-19T-19tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
T-20T-20tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21T-21tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22T-22tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23aT-23atabliczka wskazująca motocykle
T-23bT-23btabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe
T-23cT-23ctabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
T-23dT-23dtabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
T-23eT-23etabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
T-23f T-23ftabliczka wskazująca autobusy
T-23gT-23gtabliczka wskazująca trolejbusy
T-23hT-23htabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
T-23iT-23itabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi
T-23jT-23jtabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
T-24T-24tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25a T-25atabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25bT-25btabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25cT-25ctabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26T-26tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-27T-27tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28T-28tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-29T-29tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
T-30T-30tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-31T-31tabliczka wskazująca kategorię tunelu
T-32T-32tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
T-33T-33tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy

Znaki drogowe dodatkowe

ZNAKOZN.INFORMACJA
G-1aG-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1bG-1bsłupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1cG-1csłupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1dG-1dsłupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1eG-1esłupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1fG-1fsłupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-2G-2sieć pod napięciem
G-3G-3krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-4G-4krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

Znaki poziome - wykaz

ZNAK INFORMACJAOPIS
P-1linia pojedyncza przerywana Znak w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym albo przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię. (P-1)
P-2linia pojedyncza ciągła Znak ten oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. (P-2)
P-3linia jednostronnie przekraczalna Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem. (P-3)
P-4linia podwójna ciągła Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. (P-4)
P-5linia podwójna przerywana Linia znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4. (P-5)
P-6linia ostrzegawcza Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego. (P-6))
P-7alinia krawędziowa przerywana Znak ten wyznacza krawędź jezdni. (P-7a)
P-7blinia krawędziowa ciągła Znak ten oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym. (P-7b)
P-8astrzałka kierunkowa na wprost Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. (P-8a)
P-8bstrzałka kierunkowa do skręcania Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. (P-8b)
P-8cstrzałka kierunkowa do zawracania Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. (P-8c)
P-9strzałka naprowadzająca Znak ten oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu. (P-9)
P-10przejście dla pieszych Znak ten oznacza miejsce przejścia dla pieszych. (P-10)
P-11przejazd dla rowerzystów Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów. (P-11)
P-12linia bezwzględnego zatrzymania - stop Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32. (P-12)
P-13linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7. (P-13)
P-14linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym. (P-14)
P-15trójkąt podporządkowania Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20. (P-15)
P-16napis stop Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20. (P-16)
P-17linia przystankowa Znak ten wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w §51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii. (P-17)
P-18stanowisko postojowe Znak ten wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów. (P-18)
P-19linia wyznaczająca pas postojowy Znak ten wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową. (P-19)
P-20koperta Znak ten wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów. (P-20)
P-21powierzchnia wyłączona Znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. (P-21)
P-22BUS Znak ten oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.(P-22)
P-23rower Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. (P-23)
P-24miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej Znak ten oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. (P-24)
P-25próg zwalniający Znak ten oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.(P-25)


Grafiki oraz wybrane fragmenty tekstu pochodzą z Wikimedia Commons
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzory_znaków_i_sygnałów_drogowych_w_Polsce)

Pytania

Znaki drogowe - jak się szybko nauczyć?

Skorzystaj z naszej aplikacji do szybkiej nauki znaków drogowych. Przejdź naki znaków drogowych.

© medianauka.pl, 2010-05-23, A-867
Data aktualizacji artykułu: 2018-09-08Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.