strcmp w PHP

Funkcja strcmp w PHP jest wykorzystywana do porównywania ciągów znakowych.

Składnia

strcmp(string $tekst1, string $tekst2): int

Parametry

ParametrOpis
$tekst1, $tekst2 To zmienne typu tekstowego (string) które chcemy porównać.

Funkcja daje w wyniku:

  • 0 - jeżeli ciągi, będące argumentami funkcji są równe,
  • liczbę dodatnią, jeżeli $tekst1 jest większy od $tekstu2,
  • liczbę ujemną, jeżeli $tekst1 jest mniejszy od $tekstu2.

UWAGA! Funkcja rozróżnia małe i wielkie litery. Jeżeli nie chcemy ich rozróżniać należy użyć funkcji strcasecmp.

Co to znaczy, że dany tekst jest większy lub mniejszy od drugiego? Bierzemy to pod uwagę porządek leksykograficzny (w tym alfabetyczny). Interpreter szereguje więc wynik porównywania w analogiczny sposób.

Przykład 1

<?php
echo '<br>strcmp(5,"5") = '.strcmp(5,"5");
echo '<br>strcmp("50","100") = '.strcmp("50","10");
echo '<br>strcmp("ab","bc") = '.strcmp("ab","bc");
echo '<br>strcmp("a","A") = '.strcmp("a","A");
echo '<br>strcmp("a1","a2") = '.strcmp("a1","a2");
echo '<br>strcmp("Ala","Ola") = '.strcmp("Ala","Ola");
echo '<br>strcmp("pies","kot") = '.strcmp("pies","kot"); ?>

© medianauka.pl, 2021-10-31, A-4216©® Media Nauka 2008-2023 r.