GIMP - INTERFEJS

Po uruchomieniu programu GIMP, na pulpicie zostaną wyświetlone trzy okna, tak jak to widać na poniższym rysunku.

gimp - interfejs

Opiszę tutaj podstawowe funkcje interfejsu programu, sposoby pracy z oknami i dostosowanie wyglądu interfejsu do własnych potrzeb.

Praca z programem GIMP odbywa się w wielu okienkach. Każdy obraz otwiera się w nowym oknie. Większość narzędzi może być prezentowana również w osobnych oknach (wypróbuj menu główne: Okna/Dokowalne okna dialogowe). Jak sama nazwa wskazuje, okienka te można zadokować, czyli umieścić na stałe w pewnych obszarach interfejsu.

OKNO - EDYTOR GRAFIKI

Okno to jest domyślnie puste. Jeżeli chcemy dokonać korekty gotowej grafiki lub zdjęcia, możemy z folderu, w którym przechowujemy plik z grafiką, przeciągnąć ikonę do okna Edytor Grafiki w GIMP-ie i w ten sposób żądana grafika zostanie wyświetlona. Polecam jednak korzystanie z menu Plik/Otwórz i wybór żądanego pliku z odpowiedniego folderu.

Na poniższym rysunku zaznaczono niektóre elementy okna edycji.

GIMP - okno edycji

Oto ich krótki opis:

Menu obrazu - pod tym przyciskiem kryje się menu podręczne z wszystkimi dostępnymi pozycjami z menu głównego programu.

Linijka - linijka pozwala zorientować się co do wymiarów grafiki. Gdy poruszymy wskaźnikiem myszy na grafice, wskaźniki na linijce podają dokładne położenie myszy.

Jednostka - pozwala ustalić w jakich jednostkach wyświetlana jest pozycja myszy na linijce. Domyślnie jest to px oznaczająca piksele.

Kontrola wyświetlania obrazu - pozwala wybrać na małym podglądzie fragment grafiki. Gdy grafika jest większa od rozmiarów okna, jest to świetny sposób na poruszanie się po obszarze grafiki (oczywiście zawsze można użyć suwaków).

Zmiana rozmiarów okna - to oczywista funkcja znana z okienek Windows, jednak obraz potrafi się zachowywać różnie w zależności od użytej opcji:

Zmiana powiększenia przy zmianie rozmiarów okna - ta ikonka determinuje zachowanie się podglądu grafiki w oknie głównym. Jeżeli jest wciśnięta (jest jasna), to wraz ze zmianą rozmiarów okienka, rozmiar podglądu grafiki automatycznie się dostosowuje do wymiarów okienka. Gdy ikonka jest wyłączona, podczas zmiany rozmiarów okna, rozmiar podglądu grafiki nie ulega zmianie, zmienia się tylko jego położenie (obraz jest wyśrodkowywany w oknie).

Jeśli chcemy od podstaw utworzyć grafikę, wybieramy opcję Plik/Nowy, w oknie dialogowym podajemy rozmiar planowanej grafiki i klikamy przycisk OK. Teraz można już rysować po obszarze dokumentu, używając narzędzi z Przybornika.

OKNO - PRZYBORNIK

GIMP - okno przybornik

Okno to zawiera w sobie zbiór wszystkich lub prawie wszystkich narzędzi dostępnych w programie oraz przypisanych im opcji, zakładki oraz panel przycisków dotyczący ustawień przybornika..

Okno to podzielone jest na cztery sekcje, chociaż wyraźnie widać na początku jedynie dwie.

Na górze w prostokątnym obszarze znajdują się ikonki narzędzi oraz wyboru koloru, których będziesz używać do rysowania, wycinania, kolorowania i wielu innych czynności na obiektach graficznych. Kliknięcie na ikonce powoduje wybór danego narzędzia i wówczas w dolnej części przybornika pojawia się zawartość opcji i funkcji dotyczących wyłącznie danego narzędzia.

Narzędzi i ich opcji w programie jest bardzo dużo i zostaną omówione w osobnym miejscu.

Na samym dole przybornika znajduje się listwa przycisków, która umożliwia zapis i odczyt różnych konfiguracji ustawień danej zakładki (w tej chwili dotyczy to narzędzi).

W celu skonfigurowania okna przybornika należy zwrócić uwagę na mały przycisk ze strzałką znajdujący się tuż pod ikonkami narzędzi (zaznaczono czerwonym kółkiem na ilustracji znajdującej się obok). Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się menu podręczne, które umożliwia nam wybór kilku opcji.

Gimp - interfejs

Po wybraniu "Menu opcji narzędzia" zobaczymy podmenu zilustrowane na poniższym rysunku:

Gimp - interfejs

Możemy tutaj zapisać różne ustawienia przybornika, odczytać wcześniej zapisaną konfigurację, usunąć ją, zmienić jej nazwę, a także przywrócić domyślne ustawienia programu.

Gdy zaznaczymy opcję dodaj kartę, wyświetli się lista zakładek, jakie możemy dodać do zakładek w przyborniku. Jest ich całkiem sporo. My wybierzemy Narzędzia.

Gimp - interfejs
Gimp - interfejs

Po wyborze tej karty pojawi się w Przyborniku nowa zakładka o nazwie Narzędzia. Zobaczymy tutaj te same narzędzia które są widoczne w górnym obszarze Przybornika, a także takie, których tam nie ma. Przy narzędziach, które widać w górnej części przybornika zaznaczona jest ikona w kształcie oka. Kiedy klikniemy na pustą ikonę na przykład przy narzędziu Barwienie, tak jak to jest pokazane na rysunku, narzędzie to pojawi się automatycznie w górnym obszarze Przybornika.

Aby usunąć kartę z zakładek, wystarczy przeciągnąć jej symbol z Przybornika na dowolne miejsce poza Przybornikiem. Utworzymy w ten sposób okienko z taką samą zawartością co zakładka. Okno można zamknąć lub zadokować w oknie warstw. Zamknąć zakładkę można także po wyborze z menu podręcznego (przycisk ze strzałką) opcji Zamknij kartę lub Odłącz kartę.

Spróbuj samodzielnie dodać i usunąć kilka zakładek w Przyborniku, zapisać ustawienia pod różnymi nazwami i odczytać je lub przywrócić domyślne ustawienia.

Uwaga! Może się zdarzyć, że zamkniesz wszystkie karty w Przyborniku, zniknie wówczas mały przycisk ze strzałką i nie będzie można dodawać zakładek. Wówczas wystarczy, jak przeciągniesz odpowiednią zakładkę z okna warstw do Przybornika (jak pokazano na poniższym rysunku).

Gimp - interfejs

OKNO WARSTW

Okno to można konfigurować w taki sam sposób jak okno Przybornika. Okienko to można zamknąć i pracować jedynie w oparciu o Przybornik, czasami jest jednak przydatne. Można je w każdej chwili otworzyć, wybierając z menu głównego pozycję Okna/Ostatnio zamknięte doki/Warstwy, ścieżki ...

© medianauka.pl, 2010-02-28, A-655Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.