Sozologia

Sozologia jest to nauka, której przedmiotem zainteresowań jest czynna ochrona środowiska naturalnego, zmiany jakie wynikają z rozwoju cywilizacji oraz sposoby zapobiegania i łagodzenia skutków tych zmian. Do przedmiotu badań tej nauki zalicza się także temat chorób cywilizacyjnych człowieka.

Sozologia poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska.

To nauka interdyscyplinarna, związana z ekologią, geologią, geografią, naukami technicznymi, rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i łowiectwem.

Termin sozologia został wprowadzony w 1962 roku przez Walerego Goetla.

© medianauka.pl, 2023-11-01, A-4966Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.