Ekologia

Ekologia

Ekologia jest to nauka o wzajemnych relacjach między organizmami a środowiskiem ich życia oraz między samymi organizmami. To biologia środowiska.

Czym zajmuje się ekologia? Nauka ta zajmuje się badaniem populacji organizmów, co wpływa na liczebność populacji, jej rozmieszczenie geograficzne, bada biocenozy, relacjami między gatunkami, bada różne ekosystemy. Do przedmiotu zainteresowania ekologów należy także ochrona przyrody i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Znaczenie ekologii, szczególnie w świecie współczesnym jest nie do przecenienia. Szukanie metod ochrony naturalnych zasobów przyrody, znajdowanie równowagi między rozwojem technologii i eksploatacją naturalnych zasobów, a utrzymaniem znanego nam życia w obecnej formie na Ziemi to jedno z głównych wyzwań dzisiejszej biologii. Dzięki zdobyczom ekologii potrafimy dziś zwalczać szkodniki w uprawach leśnych i rolniczych.
Symbioza
Symbioza jest to stałe lub okresowe współżycie organizmów różnych gatunków, występujące w sposób naturalny, które nie prowadzi do uszkodzenia lub śmierci jednego z organizmów.
Pustynia
Pustynia jest to biom, który charakteryzuje skromna szata roślinna oraz bardzo uboga fauna lub obszar zupełnie pozbawiony objawów życia. Klimat jest wyjątkowo suchy.
Wilgotny las równikowy
Wilgotny las równikowy, las wiecznie zielony, las tropikalny, dżungla - to formacja roślinna wiecznie zielonego lasu, która występuje w strefie międzyzwrotnikowej.
Step
Step jest to formacja roślinna, na którą się składają rośliny kseromorficzne. Roślinność stepu tworzy zwartą, wielogatunkową i dość bujną strukturę, zwykle pozbawioną drzew.
Tajga
Tajga jest to biom obejmujący strefę borealnej roślinności ze znaczącą przewagą drzew szpilkowych na półkuli północnej, na południe od tundry w strefie klimatu umiarkowanego.
Tundra
Tundra to formacja roślinna obszarów o chłodnym klimacie, w strefie podbiegunowej półkuli północnej, a na południu na antarktycznych wyspach oceanicznych.
Ekosystem
Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.
Biotop
Biotop jest to środowisko życia biocenozy, nieożywiona część ekosystemu, środowisko życia, ale zmienione przez zespół organizmów, który go zasiedla i tworzy biocenozę.
Biocenoza
Biocenoza jest to zespół organizmów roślinnych, zwierzęcych, grzybów, bakterii powiązanych ze sobą różnymi czynnikami i zależnościami biologicznymi i ekologicznymi.
Formacja roślinna
Formacja roślinna to jednostka w klasyfikacji roślinności, grupująca w zbiorowiska na podstawie ich wyglądu, podobnych wymagań siedliskowych i przystosowania do życia.
Biom
Biom jest to obszar scharakteryzowany przez określony klimat, rozległość geograficzną, szatę roślinną, glebę.
Sawanna
Sawanna jest to formacja roślinna, na którą składa się zespół wysokich traw oraz wyrastających pojedynczo krzewów lub drzew. Sawanny występują w klimacie suchym i gorącym.
Las
Las jest to formacja roślinna, w której dominującą rolę odgrywają drzewa, rosnące w zwarciu.

© medianauka.pl, 2021-08-08, A-4134Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.