Ekologia

Ekologia

Ekologia jest to nauka o wzajemnych relacjach między organizmami a środowiskiem ich życia oraz między samymi organizmami. To biologia środowiska.

Czym zajmuje się ekologia? Nauka ta zajmuje się badaniem populacji organizmów, co wpływa na liczebność populacji, jej rozmieszczenie geograficzne, bada biocenozy, relacjami między gatunkami, bada różne ekosystemy. Do przedmiotu zainteresowania ekologów należy także ochrona przyrody i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Znaczenie ekologii, szczególnie w świecie współczesnym jest nie do przecenienia. Szukanie metod ochrony naturalnych zasobów przyrody, znajdowanie równowagi między rozwojem technologii i eksploatacją naturalnych zasobów, a utrzymaniem znanego nam życia w obecnej formie na Ziemi to jedno z głównych wyzwań dzisiejszej biologii. Dzięki zdobyczom ekologii potrafimy dziś zwalczać szkodniki w uprawach leśnych i rolniczych.
Symbioza

Symbioza

Symbioza jest to stałe lub okresowe współżycie organizmów różnych gatunków, występujące w sposób naturalny, które nie prowadzi do uszkodzenia lub śmierci jednego z organizmów.

Pustynia

Pustynia

Pustynia jest to biom, który charakteryzuje skromna szata roślinna oraz bardzo uboga fauna lub obszar zupełnie pozbawiony objawów życia. Klimat jest wyjątkowo suchy.

Wilgotny las równikowy

Wilgotny las równikowy

Wilgotny las równikowy, las wiecznie zielony, las tropikalny, dżungla - to formacja roślinna wiecznie zielonego lasu, która występuje w strefie międzyzwrotnikowej.

Step

Step

Step jest to formacja roślinna, na którą się składają rośliny kseromorficzne. Roślinność stepu tworzy zwartą, wielogatunkową i dość bujną strukturę, zwykle pozbawioną drzew.

Tajga

Tajga

Tajga jest to biom obejmujący strefę borealnej roślinności ze znaczącą przewagą drzew szpilkowych na półkuli północnej, na południe od tundry w strefie klimatu umiarkowanego.

Tundra

Tundra

Tundra to formacja roślinna obszarów o chłodnym klimacie, w strefie podbiegunowej półkuli północnej, a na południu na antarktycznych wyspach oceanicznych.

Ekosystem

Ekosystem

Ekosystem jest to jednostka funkcjonalna przyrody, na którą składa się biocenoza i biotop. To podstawowe pojęcie ekologii.

Biotop

Biotop

Biotop jest to środowisko życia biocenozy, nieożywiona część ekosystemu, środowisko życia, ale zmienione przez zespół organizmów, który go zasiedla i tworzy biocenozę.

Biocenoza

Biocenoza

Biocenoza jest to zespół organizmów roślinnych, zwierzęcych, grzybów, bakterii powiązanych ze sobą różnymi czynnikami i zależnościami biologicznymi i ekologicznymi.

Formacja roślinna

Formacja roślinna

Formacja roślinna to jednostka w klasyfikacji roślinności, grupująca w zbiorowiska na podstawie ich wyglądu, podobnych wymagań siedliskowych i przystosowania do życia.

Biom

Biom

Biom jest to obszar scharakteryzowany przez określony klimat, rozległość geograficzną, szatę roślinną, glebę.

Sawanna

Sawanna

Sawanna jest to formacja roślinna, na którą składa się zespół wysokich traw oraz wyrastających pojedynczo krzewów lub drzew. Sawanny występują w klimacie suchym i gorącym.

Las

Las

Las jest to formacja roślinna, w której dominującą rolę odgrywają drzewa, rosnące w zwarciu.


© medianauka.pl, 2021-08-08, ART-4134Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.