Efekt fotoelektryczny

Istnieją dwa rodzaje efektu fotoelektrycznego:

Efekt fotoelektryczny lub zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, fotoemisja elektronowa jest to zjawisko emisji elektronów z powierzchni metali pod wpływem światła (fali elektromagnetycznej) o odpowiedniej częstotliwości.

Efekt ten można obserwować i badać za pomocą urządzenia, którego schemat widnieje na poniższej ilustracji. To nic innego jak fotokomórka lub inaczej fotodioda próżniowa.

efekt fotoelektryczny

Do elektrod w fotokomórce zostaje przyłożone napięcie. litera K oznacza katodę, A - anodę. Gdy światło o odpowiedniej częstotliwości pada na katodę, wytrąca z niej elektrony. Te zaś przyspieszają w stronę anody. Im większe napięcie jest przyłożone do elektrod, tym więcej elektronów z katody dociera do anody i tym większy prąd płynie w układzie. Gdy wszystkie elektrony docierają do anody, mówimy wówczas o prądzie nasycenia.

Jeżeli odwrócimy przyłożone napięcie i będziemy naświetlać katodę światłem, elektrony będą emitowane, ale w zależności od przyłożonego napięcia hamowania, będą do anody docierać tylko te elektrony o największej energii. Zwiększając napięcie hamowania możemy doprowadzić do zaniku przepływu prądu w obwodzie. Możemy w ten sposób mierzyć energię elektronów wybijanych z katody.

Eksperyment daje bardzo ciekawe wnioski:

Powyższe wnioski są sprzeczne z fizyką klasyczną. Świadczyły o tym, że światło nie może być falą (dziś wiemy że jest). Dlaczego? Bo zgodnie z przewidywaniami teorii fal energia fotoelektronów powinna zależeć od natężenia światła. Ponadto dla dowolnej częstotliwości światła powinno istnieć odpowiednio silne natężenie światła, które jest w stanie wybić fotoelektrony. A doświadczenie pokazuje, że tak nie jest.

Wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego

Światło jest emitowane i absorbowane w małych porcjach. Światło składa się więc z kwantów promieniowania, zwanych fotonami. Fotony poruszają się z prędkością światła, a ich masa spoczynkowa jest zerowa.

Energia fotonu zależy wprost proporcjonalnie od częstotliwości i dana jest wzorem:

E=h\nu=\frac{hc}{\lambda}

gdzie:

E - energia fotonu,

ν - częstotliwość kwantu światła,

λ - długość fali światła,

c - prędkość światła

h - stała Plancka.

Stała Plancka okazuje się jedną z fundamentalnych stałych w fizyce.

h\approx 6.63\cdot 10^{-34} \ J\cdot s

Energia pojedynczego fotonu jest bardzo mała. Zwróć uwagę jak bardzo małą wartość ma stała Plancka (to liczba 6 aż po 34 miejscach po przecinku).

Jeżeli foton pada na elektron przy powierzchni katody, może mu przekazać energię. Fotoelektron musi pokonać siły wiążące go w metalu - to tak zwana praca wyjścia W, Pozostała część energii zostaje zamieniona na energię kinetyczną Ek fotoelektronu. Stosując zasadę zachowania energii można napisać, że:

h\nu=W+E_{k}

Powyższe równanie to równanie Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego.

Ciekawostki

Nie potrzeba żadnego światła, aby zmierzyć minimalny prąd płynący w układzie fotokomórki. Przyczyna jest fakt, że energia niektórych elektronów jest na tyle duża (energia cieplna, jonizacji)v, że elektron jest w stanie opuścić powierzchnię przewodnika i dotrzeć do anody bez dodatkowej energii w postaci fali elektromagnetycznej. to tak zwany prąd ciemny.

Wykorzystanie efektu fotoelektrycznego

Efekt fotoelektryczny wykorzystuje się w bateriach słonecznych, fotopowielaczach, fotokomórkach, lampach ulicznych, urządzeniach automatyki przemysłowej, t

Inne zagadnienia z tej lekcji

Fizyka klasyczna a kwantowa


Mechanika kwantowa zajmuje się ruchem mikrocząstek i stanowi podstawę dla fizyki cząstek elementarnych, atomu, fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego, chemii, astrofizyki. Mechanika zrywa z determinizmem, tak powszechnym w mechanice klasycznej.

Efekt Comptona


Efekt Comptona, zjawisko Comptona jest to zjawisko rozpraszania kwantów promieniowania γ (gamma) oraz kwantów promieniowania rentgenowskiego na elektronach swobodnych lub słabo związanych.

Dualizm korpuskularno-falowy


Światło i w ogóle fala elektromagnetyczna wykazuje dwoistość natury, czyli dualizm. Czasem zachowuje się jak cząstki materii, a znów innym razem jak fala.

Foton


Foton to kwant promieniowania elektromagnetycznego, w tym światła widzialnego. To pewna porcja światła. Foton jest cząstką elementarną, poruszającą się z prędkością światła o masie spoczynkowej równej zeru.

Fale de Broglie'a


W 1924 roku Luis de Broglie wysunął hipotezę, że dualizm korpuskularno-falowy dotyczy także cząstek materialnych. Czy zatem fale materii istnieją? Uczony założył, że nie ma powodu, dla którego wzór na pęd fotonów nie można by było zastosować dla cząstek materialnych - o ile uda się doświadczalnie potwierdzić falistą strukturę materii.

Zasada nieoznaczoności


Iloczyn niepewności pary wielkości fizycznych, które są kanonicznie sprzężone, jest nie mniejszy niż stała Plancka.
© medianauka.pl, 2020-04-26, A-3759Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.