Tablice fizyczne

W tym miejscu zgromadziliśmy odnośniki to tablic fizycznych zawartych w treści poszczególnych artykułów i lekcji. Są to zestawienia przydatnych danych oraz oznaczeń stosowanych w fizyce.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich opublikowanych tablic tematycznych z podziałem na poszczególne działy.

Ogólne

Stałe fizyczne
Tablica symboli matematycznych

Wykaz podstawowych stałych fizycznych.

Układ okresowy
Układ okresowy

Dynamiczny układ okresowy pierwiastków (tablica Mendelejewa) wraz z opisem.

Moment bezwładności
Tablica momentów bezwładności brył

Tablica zawiera wzory na momenty bezwładności różnych brył i osi obrotu, w tym moment bezwładności kuli, sfery, pręta, stożka, walca, prostopadłościanu.

Tabele gęstości
Tablica gęstości

Tablica gęstości gazów, cieczy, ciał stałych i wody w zależności od temperatury.

Ciepło właściwe
Tablica ciepła właściwego

Tablica ciepła włąściwego gazów, cieczy, ciał stałych.


Temperatura topnienia
topnienie

Tablica temperatury krzepnięcia i topnienia.

Temperatura wrzenia
parowanie

Tablica temperatury wrzenia.

Punkt krytyczny
punkt krytyczny

Tablica temperatury i ciśnienia krytycznego.

Współczynnik przewodnictwa cieplnego
przewodnictwo cieplne

Tablica ze współczynnikami przewodnictwa cieplnego różnych substancji.

Rozszerzalność cieplna
przewodnictwo cieplne

Tablica ze współczynnikami rozszerzalności termicznej.


Opór i przewodnictwo właściwe
przewodnictwo cieplne

Tablica z wartościami oporu własciwego i przewodności właściwej przewodników i niemetali

Diamagnetyki
diamagnetyki

Tablica diamagnetyków.

Paramagnetyki
paramagnetyki

Tablica paramagnetyków.

Widmo fal
diamagnetyki

Rodzaje fal elektromagnetycznych

Prędkość dźwięku
paramagnetyki

Tablica prędkości dźwięku.


Optyka

Tablica bezwzględnych współczynników załamania światła dla długości fali λ=589 nm.

Ośrodek Współczynnik załamania światła n
Próżnia 1
Powietrze (warunki normalne) 1,00029
Woda 1,333
Alkohol etylowy 1,362
Benzen 1,504
Zwykłe szkło 1,516
Kwarc topiony 1,458
NaCl 1,543
Diament 2,417
Antymon 3,04

© medianauka.pl, 2017-02-11, A-3470Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.