Stałe fizyczne - Medianauka.pl
Logo Serwisu Media Nauka


Stałe fizyczne

Poniższa tablica zawiera uniwersalne stałe fizyczne, ich oznaczenia oraz wartości.

Wielkość fizycznaSymbolWartość
Prędkość światła w próżni c 2,9979·108 m/s
Przenikalność magnetyczna próżni µ0 1,2566·10-8 H/m
Przenikalność elektryczna próżni ε0 8,8542·10-12 F/m
Stała Plancka h,
6,6262·10-34 J/Hz,
1,0546·10-34 Js
Elektryczny ładunek elementarny e 1,60219·10-19 C
Masa spoczynkowa elektronu me 9,1095·10-31 kg
Stosunek ładunku do masy elektronu e/me 1,7588·10-11 C/kg
Masa spoczynkowa protonu mp 1,6726485·10-27 MeV
Masa spoczynkowa neutronu mn 1,6749·10-27 kg
Promień Bohra a 0,5292·10-10 m
Stała Rydberga R 1,0974·107 1/m
Magneton Bohra µB 9,2741·10-24 J/T
Magneton jądrowy µN 5,0508·10-27 J/T
Współczynnik giromagnetyczny protonu γp 2,6751987·108 1/sT
Liczba Avogadra N 6,0220·1023 1/mol
Jednostka masy atomowej u 1,6606·10-27 kg
Stała Faradaya F 9,6484·104 C/mol
Stała Boltzmanna k 1,3807·10-23 J/K
Stała gazowa R 8,3144 J/mol·K
Stała grawitacji G 6,6720·10-11 N·m2/kg2
Objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych (213,15 K, 101325 Pa) Vm 22,4138·10-3 m3/mol

© Media Nauka, 2017-02-11, ART-3471


Polecamy