Stałe fizyczne

Poniższa tablica zawiera uniwersalne stałe fizyczne, ich oznaczenia oraz wartości.

Wielkość fizycznaSymbolWartość
Prędkość światła w próżnic2,9979·108 m/s
Przenikalność magnetyczna próżniµ0

4π·10-7 T·m/A ≈ 1,257·10-6 T·m/A.

Przenikalność elektryczna próżniε08,8542·10-12 F/m
Stała Planckah,
stała Plancka
6,6262·10-34 J/Hz,
1,0546·10-34 Js
Elektryczny ładunek elementarnye1,60219·10-19 C
Masa spoczynkowa elektronume9,1095·10-31 kg
Stosunek ładunku do masy elektronue/me1,7588·1011 C/kg
Masa spoczynkowa protonump1,6726485·10-27 MeV
Masa spoczynkowa neutronumn1,6749·10-27 kg
Promień Bohraa0,5292·10-10 m
Stała RydbergaR1,0974·107 1/m
Magneton BohraµB9,2741·10-24 J/T
Magneton jądrowyµN5,0508·10-27 J/T
Współczynnik giromagnetyczny protonuγp2,6751987·1081/sT
Liczba AvogadraN6,0220·1023 1/mol
Jednostka masy atomoweju1,6606·10-27 kg
Stała FaradayaF9,6484·104 C/mol
Stała Boltzmannak1,3807·10-23 J/K
Stała gazowaR8,3144 J/mol·K
Stała grawitacjiG6,6720·10-11 N·m2/kg2
Heliocentryczna stała grawitacji C 3,36·1018m3/s2
Objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych (213,15 K, 101325 Pa)Vm22,4138·10-3 m3/mol
Stała Hubble'a H 69 km/s·1/Mpc ≈ 2,3·10-18 s-1
© medianauka.pl, 2017-02-11, A-3471Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.