Parowanie

Parowanie jest termodynamicznym procesem przechodzenia materii ze stanu ciekłego w stan lotny (gazowy).

Dla substancji proces ten zachodzi w różnych temperaturach. Na przykład pranie schnie nawet w niskich tempoeraturach.

Wrzenie jest to proces gwałtownego parowania, który przebiega w całej objętości cieczy. To właśnie wrzenie jest procesem, który zachodzi dla danej substancji w ścisle określonej temperaturze, przy stałym ciśnieniu. To tak zwana temperatura wrzenia.

Temperatura wrzenia wody

Temperatura wrzenia wody przy ciśnieniu równym 1 atm = 101 325 Pa wynosi 100°C. Temperatura ta przy określonym ciśnieniu stanowi temperaturę równowagi fazowej, w której faza gazowa i ciekła mogą istnieć jednocześnie.

Ciepło parowania

Ciepło parowania jest to iloraz ciepła Q potrzebnego do zmiany cieczy o masie m w gaz o tej samej temperaturze do tej masy m.

c_p=\frac{Q}{m}

gdzie:

Jednostką ciepła parowania jest J/kg.

parowanie - diagram fazowy

Parowanie na diagramie fazowym

Proces parowania uwidaczniamy na schematycznym diagramie fazowym za pomocą strzałki.

Ciecz przegrzana

Rozpoczęcie wrzenia jest uzależnione od obecności w cieczy tak zwanych zarodków wrzenia, na których rozpoczyna się proces gwałtownego parowania. To mogą być drobne zanieczyszczenia w cieczy. Brak takich zarodków prowadzi do tak zwanego przegrzania cieczy, która może osiągnąć temperaturę wyższą niż temperatura wrzenia. Aby przegrzać ciecz należy używać czystej chemicznie substancji, bardzo powoli podwyższać jej temperaturę i nie wywoływać żadnych wstrząsów. Drobne zaburzenie cieczy przegrzanej może spowodować gwałtowny i niebezpieczny dla eksperymentatora proces wrzenia.

Tablice

Oto temperatury wrzenia dla wybranych substancji:

Substancja Temperatura wrzenia [°C]
azot -195,8
cyna 2610
deuter -249,5
etan -88,6
etanol 78,3
gliceryna 290
glikol 197,3
kobalt 3100
krzem 3280
kwas mrówkowy 100,7
kwas octowy 117,9
kwas siarkowy 274
metan -161,5
miedź 2570
mocznik 154
ołów 1756
platyna 4170
pluton 3300
rtęć 356,9
siarka 444,6
srebro 2155
tlen -182,96
węglik hafnu 5400
woda 100

Podane wartości dotyczą ciśnienia w warunkach normalnych (1 atm).

Pytania

Pytania

Czy można doprowadzić do wrzenia substancję nie zmieniając jej temperatury?

Tak. Wynika to wprost z diagramu fazowego. Można czasem tylko poprzez zmianę ciśnienia bez zmiany temperatury również wywołać proces wrzenia.
Skraplanie
Skraplanie jest termodynamicznym procesem przechodzenia materii ze stanu gazowego w stan ciekły. Inna nazwa dla tego procesu to kondensacja.
Zmiany stanu skupienia
Stan skupienia substancji zależy od ilorazu energii kinetycznej cząsteczek i energii oddziaływań między tymi cząsteczkami. Jeżeli iloraz ten jest mały, to materia występuje w stanie stałym. Jeżeli iloraz zaś rośnie, to może nastąpić zmiana stanu skupienia.
Stany skupienia
Stan skupienia jest to podstawowa forma w ujęciu makroskopowym, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe własności fizyczne. Własności te wynikają z zachowania cząstek, z których ta substancja się składa.

© medianauka.pl, 2021-05-05, A-4049Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.