logo

Odbicie i załamanie fali

Gdy fala mechaniczna napotka na swojej drodze inny ośrodek materialny, który ma inne właściwości sprężyste, gęstość, dochodzi wówczas do zjawiska odbicia i załamania fali (refrakcji) na granicy tych ośrodków.

Zjawisko odbicia fali

Fala odbita od przeszkody (granicy ośrodków) ma następujące cechy:

  • ma taką samą prędkość, długość i częstotliwość co fala padająca,
  • kąt padania fali (kąt miedzy kierunkiem rozchodzenia się fali a normalną do powierzchni granicy ośrodków) jest równy kątowi odbicia fali (kąt między promieniem odbitym - kierunkiem rozchodzenia się fali - a normalną do powierzchni odbijającej).
zjawisko odbicia fali

 

Zjawisko załamania fali - refrakcja

Jeżeli fala przechodzi z jednego ośrodka do drugiego, a ośrodki te różnią się własnościami sprężystymi, gęstością, to zmienia się kierunek rozchodzenia fali na granicy ośrodków.

To tak zwana refrakcja.

Zjawisko załamania fali

 

Częstotliwość fali padającej i załamanej jest taka sama. Różne są zaś długości i prędkości fali padającej i załamanej, a także kierunek rozchodzenia się fali załamanej w stosunku do kierunku fali padającej.

Są dwa możliwe przypadki:

  • Gdy prędkość fali w drugim ośrodku jest mniejsza, długość fali maleje, a kierunek rochodzenia się fali odchyla się silniej w kierunku normalnej do powierzchni.
  • Gdy prędkość fali w drugim ośrodku jest większa, długość fali rośnie, a kierunek rochodzenia się fali odchyla się silniej w kierunku powierzchni granicy ośrodków.© medianauka.pl, 2021-08-22, ART-4147

 

Interferencja

Interferencja

Interferencja fal jest to nakładanie się fal o tej samej częstotliwości na siebie, w wyniku czego amplituda fali wypadkowej rośnie lub maleje w różnych punktach ośrodka w zależności od różnicy faz fal składowych.

Dyfrakcja

Dyfrakcja

Dyfrakcja jest to zjawisko ugięcia się fal podczas ich rozchodzenia się w niejednorodnym środowisku, na przykład podczas napotkania przez fale przeszkody lub otworu.

Fala mechaniczna

Fala mechaniczna

Fala mechaniczna jest to rozchodzące się ze stałą prędkością w ośrodku jednorodnym zaburzenie. Zaburzenie to jest przenoszone dzięki drganiom (ruchowi harmonicznemu) cząstek ośrodka materialnego. To tak zwany ruch falowy.
Polecamy w naszym sklepie

Feynmana wykłady z fizyki
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Atlas gwiazd
Historia fizyki
Podstawy fizyki atomu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.