Rośliny chronione w Polsce

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409)

Rozporządzenie w formacie PDF - treść rozporządzenia
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-16
Data wydania: 2014-10-09
Data wejścia w życie: 2014-10-17
Data obowiązywania: 2014-10-17
Organ wydający: Minister Środowiska

W Polsce ponad 400 gatunków roślin podlega ochronie ścisłej, ponad 300 gatunków roślin podlega ochronie częściowej. Wiele gatunków wymaga ochrony czynnej, co oznacza, że bez ingerencji człowieka takie gatunki prawdopodobnie wymarłyby.

Spis treści

Atlas roślin chronionych
rośliny chronione
Liczba gatunków: około 130

Atlas roślin chronionych w Polsce

Podstawa prawna

Minister właściwy do spraw środowiska określił zgodnie z art. 48 "Ustawy o ochronie przyrody" z dnia 16 kwietnia 2004r., w drodze rozporządzenia:
1) gatunki roślin:
a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b) objętych ochroną częściową,
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony
– kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. Rozporządzenie zawiera cztery załączniki.

Wspomniane akty prawne zamieszczamy obok w tabeli.

Czego nie wolno robić?

W szczególności odsyłamy do załącznika, warto tu jednak wymienić istotne zakazy:

 1. umyślnego niszczenia;
 2. umyślnego zrywania lub uszkadzania;
 3. niszczenia ich siedlisk;
 4. pozyskiwania lub zbioru;
 5. przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
 6. zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym że zakaz transportu
  dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2);
 7. wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
 8. umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
 9. umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

Sposoby ochrony gatunków dziko występujących roślin

Rozporządzenie również określa jakie działania należy podejmować w celu ochrony wskazanych gatunków, wymienimy tu:

 1. inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji roślin oraz prowadzenie
  i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
 2. zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin;
 3. ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;
 4. wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin;
 5. zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
 6. zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub
  z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
 7. przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
 8. promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
 9. promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin;
 10. edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
 11. prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
 12. kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, i związanych z tym
  skutków;
 13. promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej,
  umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony tych gatunków;
 14. realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.

Wiemy już jakie rośliny w Polsce są pod ochroną (należy zajrzeć do rozporządzenia). Publikując kolejne karty opisów gatunków w naszym serwisie, będziemy starać się zamieszczać aktualne informacje na temat statusu ochrony danego gatunku w Polsce.

Nasz serwis ma za jeden z celów przyczyniać się do ochrony gatunków chronionych. Nie tylko publikujemy materiały dotyczące ochrony gatunków, ale przede wszystkim staramy się ułatwiać rozpoznawać te gatunki roślin (co wcale nie jest rzeczą łatwą). Zachęcamy jednocześnie do poszanowania wszystkich istot żywych, niezależnie od tego, czy znalazły się w rozporządzeniu ministra, czy też nie.

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
 BRUNATNICEPHAEOPHYTA
 morszczynowateFucaceae
1.morszczyn pęcherzykowaty (3)Fucus vesiculosus
 KRASNOROSTYRHODOPHYTA
 hildenbrandiowateHildenbrandiaceae
2.hildenbrandia rzecznaHildenbrandtia rivularis
 rozróżkowateCeramiaceae
3.rozróżka * (3)Ceramium diaphanum
4.rozróżka * (3)Ceramium rubrum
5.rozróżka * (3)Ceramium tenuicorne
 widlikowateFurcellariaceae
6.widlik * (3)Furcellaria fastigiata
 RAMIENICECHAROPHYTA
 ramienicowateCharaceae
7.krynicznik ciemny (3)Nitella opaca
8.krynicznik cieniutkiNitella tenuissima
9.krynicznik malutki (3)Nitella confervacea (N. batrachosperma)
10.krynicznik obskubany (3)Nitella syncarpa
11.krynicznik przezroczysty (3)Nitella translucens
12.krynicznik smukły (3)Nitella gracilis
13.krynicznik włosowaty (3)Nitella capillaris
14.lychnotamnus brodaty (3)Lychnothamnus barbatus
15.ramienica cienkokolczasta (3)Chara tenuispina
16.ramienica grzywiasta (3)Chara crassicaulis
17.ramienica grubołodygowa (3)Chara filiformis (Ch. jubata)
18.ramienica miotlasta (3)Chara bauerii (Ch. scoparia)
19.ramienica szczeciniasta (3)Chara strigosa
20.ramienica szorstka (3)Chara aspera
21.ramienica wielokolczasta (3)Chara polyacantha
22.ramienica włochata (3)Chara canescens (Ch. crinita)
23.ramienica zagięta (3)Chara connivens
24.ramienica zwyczajna (3)Chara rudis
25.rozsocha skupiona (3)Tolypella glomerata
26.rozsocha splątana (3)Tolypella intricata
27.rozsocha wielka (3)Tolypella prolifera
 WĄTROBOWCEMARCHANTIOPHYTA
 beznerwowateAneuraceae
28.lśniątka zakrzywiona (3)Riccardia incurvata
29.lśniątka zatokowa (3)Riccardia chamedryfolia
 czarostkowateFossombroniaceae
30.czarostka drobnaFossombronia pusilla
31.czarostka jamkowataFossombronia foveolata
32.czarostka krzywaFossombronia incurva
 czubkowateLophoziaceae
33.czubek delikatnyLophozia laxa
34.czubek długozębnyLophozia longidens
35.czubek główkowatyLophozia capitata
36.czubek RuthegoLophozia rutheana
37.wieloklap KunzegoBarbilophozia kunzeana
38.zgiętolist nadrzewnyAnastrophyllum hellerianum
 głowiakowateCephaloziaceae
39.bagniczka drobnaCladopodiella francisci
40.bagniczka pływającaCladopodiella fluitans
41.głowiak buławkowatyCephalozia pleniceps
42.głowiak LoitlesbergeraCephalozia loitlesbergeri
43.głowiak łańcuszkowatyCephalozia catenulata
44. natorfek nagiOdontoschisma denudatum
45. natorfek torfowcowyOdontoschisma sphagni
 jednoczepkowateHaplomitriaceae
46. jednoczepek HookeraHaplomitrium hookeri
 manniowateAytoniaceae
47. gwiaździanka workowata (1)Asterella saccata
48. mannia pachnąca (1)Mannia fragrans
49. rebulia półkulistaReboulia hemisphaerica
 miedzikowateFrullaniaceae
50. miedzik krucholistnyFrullania fragilifolia
51. miedzik tamaryszkowyFrullania tamarisci
 ostroczepkowateOxymitraceae
52. ostroczepek łuskowaty (1)Oxymitra incrassata
 pallawiciniowatePallaviciniaceae
53. merkia irlandzkaMoerckia hibernica
54. pallawicinia LyellaPallavicinia lyellii
 parzochowatePorellaceae
55. parzoch pieprzowyPorella arboris-vitae
56. parzoch szerokolistnyPorella platyphylla
 płożykowateGeocalycaceae
57. płozikowiec tarczkowatyHarpanthus scutatus
58. płożyk wonnyGeocalyx graveolens
 wgłębkowateRicciaceae
59. wgłębka HübeneraRiccia huebeneriana
60. wgłębka rzęsista (1)Riccia ciliifera
61. wgłębka szaraRiccia trichocarpa
 widlikowateMetzgeriaceae
62. widlik krzaczkowatyMetzgeria fruticulosa
 skapankowateScapaniaceae
63. skapanka błotnaScapania paludicola
64. skapanka spiczastaScapania apiculata
 MCHYBRYOPHYTA
 bezlistowateBuxbaumiaceae
65.bezlist okrywowy (2) (3)Buxbaumia viridis
 białozębowateLeucodontaceae
66.jeżolist zwyczajny (3)Antitrichia curtipendula
 błotniszkowateHelodiaceae
67.błotniszek wełnisty (3)Helodium blandowii
 czarnogłowateCatoscopiaceae
68.czarnogłów czarniawyCatoscopium nigitum
 drabinowcowateCinclidiaceae
69.drabinowiec mrocznyCinclidium stygium
 krzywoszyjowateAmblystegiaceae
70.bagiennik widłakowaty (3)Pseudocalliergon lycopodioides
71.bagiennik żmijowatyPseudocalliergon trifarium
72.haczykowiec (sierpowiec) błyszczący (2) (3)Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus
73.krzywoząb podsadnikowyAnacamptodon splachnoides
74.mokradłosz RichardsonaCalliergon richardsonii
75.mokradłosz wielkolistnyCalliergon megalophyllum
76.sierpowiec włosolistnyDrepanocladus capillifolius
77.skorpionowiec brunatnyScorpidium scorpioides
78.warnstorfia włoskolistnaWarnstorfia trichophylla
 krótkoszowateBrachytheciaceae
79.ostrószek kanaryjskiRhynchostegiella teneriffae
80.szydłosz cienkiCirriphyllum tenuicaule
 miecherowateNeckeraceae
81.miechera pierzastaNeckera pennata
82.miechera wysmukłaNeckera pumila
 nurzypląsowateCinclidotaceae
83.nurzypląs czarniawyCinclidotus riparius
84.nurzypląs lancetowatyCinclidotus fontinaloides
 parzęchlinowateMeesiaceae
85.mszar krokiewkowaty (3)PaludelIa squarrosa
86.parzęchlin trójrzędowy (3)Meesia triquetra
87.parzęchlin trzęsawiskowyMeesia uliginosa
88.tępoząb białawyAmblyodon dealbatus
 płaskolistowateHookeriaceae
89.płaskolist lśniącyHookeria lucens
 płaskomerzykowatePlagiomniaceae
90.nibyprątnik torfowyPseudobryum cinclidioides
 podsadnikowateSplachnaceae
91.podsadnik kulistySplachnum sphaericum
 prątnikowateBryaceae
92.prątnik brandenburskiBryum neodamense
93.prątnik jajowatyBryum subneodamense
 rokietowateHypnaceae
94.rokiet łąkowyHypnum pratense
95.rokiet płodnyHypnum fertile
 skrętkowateFunariaceae
96.bezrąbek czterokanciastyPyramidula tetragona
97.czarecznik zaostrzonyPhyscomitrium acuminatum
 skrzydlikowateFissidentaceae
98.skrzydlik studziennikFissidens fontanus
99.skrzydlik tęgoszczecinowyFissidens crassipes
 strzechwowateGrimmiaceae
100.rozłupek wiotkiSchistidium flaccidum
 szurpkowateOrthotrichaceae
101.nastroszek amerykańskiUlota hutchinsiae
102.nastroszek długoszypułkowyUlota coarctata
103.nastroszek DrummondaUlota drummondii
104.nastroszek morskiUlota phyllantha
105.szurpek szwedzkiOrthotrichum scanicum
106.zrostniczek wysmukłyZygodon gracilis
107.zrostniczek skalnyZygodon rupestris
108.zrostniczek StirtonaZygodon stirtonii
109.zrostniczek ząbkowanyZygodon dentatus
110.zrostniczek zielonyZygodon viridissimus
 torfowcowateSphagnaceae
111.torfowiec LindbergaSphagnum lindbergii
 widłozębowateDicranaceae
112.krzywoszczeć SchimperaCampylopus schimperi
113.widłoząb BergeraDicranum undulatum
114.widłoząb zielony (2)Dicranum viride
 zdrojkowateFontinalaceae
115.moczara sierpowata (3)Dichelyma falcatum
116.moczara włoskowata (żaglik włoskowaty) (2) (3)Dichelyma capillaceum
117.zdrojek rokietowaty (3)Fontinalis hypnoides
118.zdrojek szwedzki (3)Fontinalis dalecarlica
 PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA
 długoszowateOsmundaceae
119.długosz królewski (3)Osmunda regalis
 marsyliowateMarsileaceae
120.gałuszka kulecznica (1) (3)Pilularia globulifera
121.marsylia czterolistna (1) (2) (3)Marsilea quadrifolia
 narecznicowateDryopteridaceae
122.paprotnik BraunaPolystichum braunii
123.paprotnik kolczystyPolystichum aculeatum
124.paprotnik ostryPolystichum lonchitis
 nasięźrzałowateOphioglossaceae
125.nasięźrzał pospolity (1)Ophioglossum vulgatum
126.podejźrzon księżycowy (1)Botrychium lunaria
127.podejźrzon marunowy (1)Botrychium matricariifolium
128.podejźrzon pojedynczy (1) (2) (3)Botrychium simplex
129.podejźrzon rutolistny (1)Botrychium multifidum
130.podejźrzon wirginijski (1) (3)Botrychium virginianum
 poryblinowateIsoëtaceae
131.poryblin jeziorny (3)Isoëtes lacustris
132.poryblin kolczasty (3)Isoëtes echinospora
 rozpłochowateHymenophyllaceae
133.włosocień delikatny (2) (3)Trichomanes speciosum
  salwinowate Salviniaceae
134. salwinia pływająca Salvinia natans
  widłakowate Lycopodiaceae
135. widlicz (widłak) alpejski (3) Diphasiastrum alpinum
136. widlicz (widłak) cyprysowy Diphasiastrum tristachyum
137. widlicz (widłak) Isslera Diphasiastrum issleri
138. widlicz (widłak) Zeillera Diphasiastrum zeilleri
139. widłaczek (widłak) torfowy (3) Lycopodiella inundata
  wietlicowate Athyriaceae
140. rozrzutka brunatna (1) (3) Woodsia ilvensis
  zanokcicowate Aspleniaceae
141. języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium
142. zanokcica serpentynowa (2) (3) Asplenium adulterinum
143. zanokcica klinowata (3) Asplenium cuneifolium
144. zanokcica ciemna (3) Asplenium adiantum-nigrum
  zmienkowate Cryptogrammaceae
145. zmienka górska (3) Cryptogramma crispa
  NASIENNE SPERMATOPHYTA
  babkowate Plantaginaceae
146. babka górska (3) Plantago atrata subsp. carpathica
147. babka nadmorska (b. morska) (1) Plantago maritima
148. babka pierzasta (1) Plantago coronopus
149. brzeżyca jednokwiatowa (3) Littorella uniflora
150. przetacznik zwodny (p. wiechowaty) (1) Veronica paniculata
  bagnicowate Scheuchzeriaceae
151. bagnica torfowa Scheuchzeria palustris
  baldaszkowate Apiaceae
152. cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis
153. mikołajek nadmorski Eryngium maritimum
154. przewiercień cienki Bupleurum tenuissimum
155. przewiercien długolistny Bupleurum longifolium
156. selery (pęczyna) węzłobaldachowe (3) Apium nodiflorum
157. selery (pęczyna) błotne (1) (2) (3) Apium repens
158. starodub łąkowy (1) (2) (3) Ostericum palustre
  bobrkowate Menyanthaceae
159. grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata
  brzozowate Betulaceae
160. brzoza karłowata (1) (3) Betula nana
161. brzoza niska (1) (3) Betula humilis
162. brzoza ojcowska (1) (3) Betula x oycoviensis
  dymnicowate Fumariaceae
163. kokorycz drobna Corydalis pumila
  dziurawcowate Hypericaceae
164. dziurawiec nadobny Hypericum pulchrum
165. dziurawiec wytworny (1) Hypericum elegans
  dzwonkowate Campanulaceae
166. dzwonecznik wonny (1) (2) (3) Adenophora liliifolia
167. dzwonek boloński (1) Campanula bononiensis
168. dzwonek brodaty Campanula barbata
169. dzwonek karkonoski (1) (2) (3) Campanula bohemica
170. dzwonek piłkowany (d. lancetowaty) (2) (3) Campanula serrata
171. dzwonek syberyjski (1) Campanula sibirica
  fiołkowate Violaceae
172. fiołek bagienny Viola uliginosa
173. fiołek mokradłowy (1) Viola stagnina
174. fiołek torfowy Viola epipsila
  goryczkowate Gentianaceae
175. centuria nadbrzeżna Centaurium littorale
176. goryczka kropkowana (3) Gentiana punctata
177. goryczka krótkołodygowa (g. Klusjusa) (3) Gentiana clusii
178. goryczka krzyżowa (1) Gentiana cruciata
179. goryczka przeźroczysta (3) Gentiana frigida
180. goryczka śniegowa (3) Gentiana nivalis
181. goryczka wąskolistna (1) Gentiana pneumonanthe
182. goryczka wiosenna (3) Gentiana verna
183. goryczuszka (goryczka) bałtycka (1) Gentianella baltica
184. goryczuszka (goryczka) błotna (1) Gentianella uliginosa
185. goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2) (3) Gentianella bohemica
186. goryczuszka (goryczka) gorzkawa Gentianella amarella
187. goryczuszka (goryczka) lodnikowa (3) Gentianella tenella
188. goryczuszka (goryczka) polna (1) Gentianella campestris
189. goryczuszka (goryczka) Wettsteina (1) Gentianella germanica
190. niebielistka (swercja) trwała (1) Swertia perennis
  goździkowate Caryophyllaceae
191. goździk kosmaty (1) Dianthus armeria
192. goździk lodowcowy (g. lodnikowy) (3) Dianthus glacialis
193. goździk lśniący (2) (3) Dianthus nitidus
194. goździk okazały (3) Dianthus speciosus
195. goździk pyszny (1) Dianthus superbus
196. goździk siny (1) Dianthus gratianopolitanus
197. gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia
198. nadbrzeżyca nadrzeczna (1) (3) Corrigiola litoralis
  gruboszowate Crassulaceae
199. rojnik górski Sempervivum montanum
200. rojownik (rojnik) pospolity Jovibarba sobolifera
201. rojownik (rojnik) włochaty Jovibarba hirta
202. uwroć wodna (3) Crassula aquatica
  grzybieniowate Nymphaeaceae
203. grążel drobny Nuphar pumila
  jaskrowate Ranunculaceae
204. ciemiernik czerwonawy (ciemiernik purpurowy)(3) Helleborus purpurascens
205. jaskier illiryjski (1) Ranunculus illyricus
206. miłek wiosenny (1) Adonis vernalis
207. pełnik alpejski (1) Trollius altissimus
208. pełnik europejski (1) Trollius europaeus
209. powojnik prosty Clematis recta
210. sasanka alpejska (1) Pulsatilla alba
211. sasanka łąkowa (1) (2) Pulsatilla pratensis
212. sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2) (3) Pulsatilla patens
213. sasanka słowacka (1) (2) (3) Pulsatilla slavica
214. sasanka wiosenna (1) Pulsatilla vernalis
215. tojad * Aconitum lycoctonum
216. tojad lisi Aconitum vulparia
217. tojad mocny Aconitum firmum
218. tojad mołdawski Aconitum moldavicum
219. tojad morawski (2) (3) Aconitum firmum ssp. Moravicum
220. tojad sudecki Aconitum callibotryon
221. tojad taurycki Aconitum tauricum
222. tojad wiechowaty (3) Aconitum paniculatum
223. tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum
224. włosienicznik (jaskier) Baudota (3) Batrachium baudotii
225. włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty (3) Batrachium penicillatum
  jezierzowate Najadaceae
226. jezierza giętka (1) (2) (3) Najas flexilis
227. jezierza mniejsza Najas minor
  kłokoczkowate Staphyleaceae
228. kłokoczka południowa (3) Staphylea pinnata
  komosowate Chenopodiaceae
229. łoboda zdobna Atriplex calotheca
230. soliród zielny (1) Salicornia europaea
  kosaćcowate Iridaceae
231. kosaciec bezlistny (1) (2) Iris aphylla
232. kosaciec syberyjski (1) Iris sibirica
233. mieczyk błotny (1) (2) (3) Gladiolus paluster
234. mieczyk dachówkowaty (1) Gladiolus imbricatus
  kotewkowate Trapaceae
235. kotewka orzech wodny (1) (3) Trapa natans
  krwawnicowate Lythraceae
236. krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia
  krzyżowe Brassicaceae
237. pszonak pieniński (1) (2) (3) Erysimum pieninicum
238. rukiew drobnolistna (3) Nasturtium microphyllum
239. warzucha polska (1) (2) (3) Cochlearia polonica
240. warzucha tatrzańska (2) (3) Cochlearia tatrae
  liliowate Liliaceae
241. ciemiężyca (ciemierzyca) biała (1) Veratrum album
242. ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (3) Veratrum nigrum
243. czosnek syberyjski Allium sibiricum
244. kosatka kielichowa (1) Tofieldia calyculata
245. lilia bulwkowata (1) Lilium bulbiferum
246. lilia złotogłów Lilium martagon
247. pajęcznica liliowata (1) Anthericum liliago
248. szachownica kostkowata (1) Fritillaria meleagris
249. szafirek miękkolistny (1) Muscari comosum
250. śniedek cienkolistny (1) Ornithogalum collinum
  lnowate Linaceae
251. len austriacki Linum austriacum
252. len włochaty (1) Linum hirsutum
253. len złocisty (1) Linum flavum
  lobeliowate Lobeliaceae
254. lobelia jeziorna (3) Lobelia dortmanna
  marzanowate Rubiaceae
255. przytulia krakowska (1) (2) (3) Galium cracoviense
256. przytulia stepowa (1) Galium valdepilosum
257. przytulia sudecka (1) (2) (3) Galium sudeticum
  motylkowate Fabaceae
258. groszek szerokolistny (1) Lathyrus latifolius
259. groszek wielkoprzylistkowy (1) Lathyrus pisiformis
260. ostrołódka kosmata (1) Oxytropis pilosa
261. ostrołódka polna (3) Oxytropis campestris
262. szczodrzeniec zmienny (1) Chamaecytisus albus
263. szyplin jedwabisty (1) Dorycnium germanicum
  obrazkowate Araceae
264. obrazki plamiste (3) Arum maculatum
  pierwiosnkowate Primulaceae
265. cyklamen purpurowy (3) Cyclamen purpurascens
266. jarnik solankowy (3) Samolus valerandi
267. mlecznik nadmorski (1) Glaux maritima
268. pierwiosnek (pierwiosnka) bezłodygowy Primula vulgaris
269. pierwiosnek (pierwiosnka) łyszczak (3) Primula auricula
270. pierwiosnek (pierwiosnka) maleńki (2) (3) Primula minima
271. pierwiosnek (pierwiosnka) omączony Primula farinosa
  pływaczowate Lentibulariaceae
272. pływacz * (3) Utricularia stygia
273. pływacz Brema (3) Utricularia bremii
274. pływacz drobny (pływacz mniejszy) (3) Utricularia minor
275. pływacz krótkoostrogowy (pływacz żółtobiały) Utricularia ochroleuca
276. pływacz średni (pływacz pośredni) Utricularia intermedia
277. pływacz zachodni (pływacz zaniedbany) Utricularia australis
278. tłustosz alpejski (3) Pinguicula alpina
279. tłustosz pospolity (3) Pinguicula vulgaris
  portulakowate Portulacaceae
280. zdrojek błyszczący (3) Montia fontana
  rdestnicowate Potamogetonaceae
281. rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (3) Groenlandia densa
  rosiczkowate Droseraceae
282. aldrowanda pęcherzykowata (1) (2) (3) Aldrovanda vesiculosa
283. rosiczka długolistna (3) Drosera anglica
284. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
285. rosiczka owalna Drosera x obovata
286. rosiczka pośrednia Drosera intermedia
  różowate Rosaceae
287. jarząb brekinia (brzęk) (3) Sorbus torminalis
288. jarząb szwedzki (3) Sorbus intermedia
289. malina moroszka Rubus chamaemorus
290. pięciornik drobnokwiatowy Potentilla mircantha
291. pięciornik płonny (3) Potentilla sterilis
292. pięciornik skalny Potentilla rupestris
293. pięciornik śląski (1) (3) Potentilla silesiaca
294. róża francuska (1) Rosa gallica
295. rzepik szczeciniasty (2) (3) Agrimonia pilosa
296. tawuła średnia (3) Spiraea media
  rutowate Rutaceae
297. dyptam jesionolistny (1) (3) Dictamnus albus
  sandałowcowate Santalaceae
298. leniec alpejski (3) Thesium alpinum
299. leniec bezpodkwiatkowy (1) (2) (3) Thesium ebracteatum
  skalnicowate Saxifragaceae
300. skalnica darniowa bazaltowa Saxifraga moschata ssp. balsatica
301. skalnica torfowiskowa (2) (3) Saxifraga hirculus
  sosnowate Pinaceae
302. sosna błotna (3) Pinus x rhaetica
  storczykowate Orchidaceae
303. buławnik czerwony Cephalanthera rubra
304. buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium
305. buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
306. dwulistnik muszy (1) Ophrys insectifera
307. gołek białawy Leucorchis albida
308. gółka długoostrogowa (1) Gymnadenia conopsea
309. gółka wonna Gymnadenia odoratissima
310. koślaczek stożkowaty (3) Anacamptis pyramidalis
311. kręczynka jesienna (1) Spiranthes spiralis
312. kruszczyk błotny Epipactis palustris
313. kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla
314. kruszczyk Muellera Epipactis muelleri
315. kruszczyk ostropłatkowy Epipactis leptochila
316. kruszczyk połabski Epipactis albensis
317. kruszczyk siny Epipactis purpurata
318. kukuczka kapturkowata (3) Neottianthe cucullata
319. kukułka (storczyk) bałtycka (1) Dactylorhiza baltica
320. kukułka (storczyk) bzowa (1) Dactylorhiza sambucina
321. kukułka (storczyk) Fuchsa (1) Dactylorhiza fuchsii
322. kukułka (storczyk) Russowa (1) Dactylorhiza russowii
323. kukułka (storczyk) Ruthego (1) Dactylorhiza ruthei
324. kukułka (storczyk) Traunsteinera (1) Dactylorhiza traunsteineri
325. lipiennik Loesela (1) (2) (3) Liparis loeselii
326. listera sercowata Listera cordata
327. miodokwiat krzyżowy (3) Herminium monorchis
328. obuwik pospolity (1) (2) (3) Cypripedium calceolus
329. ozorka zielona (1) Coeloglossum viride
330. potrostek alpejski

Chamorchis alpina

331. storczyca kulista (1) Traunsteinera globosa
332. storczyk blady (1) Orchis pallens
333. storczyk błotny (1) Orchis palustris
334. storczyk cuchnący (1) Orchis coriophora
335. storczyk drobnokwiatowy (1) Orchis ustulata
336. storczyk kukawka (1) Orchis militaris
337. storczyk męski (1) Orchis mascula
338. storczyk purpurowy (1) Orchis purpurea
339. storczyk samiczy (1) (3) Orchis morio
340. storczyk trójzębny (1) (3) Orchis tridentata
341. storzan bezlistny (3) Epipogium aphyllum
342. tajęża jednostronna Goodyera repens
343. wątlik błotny Hammarbya paludosa
344. wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
345. żłobik koralowy Corallorhiza trifida
  szczeciowate Dipsacaceae
346. czarcikęsik Kluka (1) Succisella inflexa
  szorskolistne Boraginaceae
347. niezapominajka wczesna Myosotis praecox
348. żmijowiec czerwony (1) (2) (3) Echium russicum
  trawy Poaceae
349. koleantus delikatny (2) (3) (3) Coleanthus subtilis
350. kostrzewa ametystowa Festuca amethystina
351. kostrzewa blada (1) (3) Festuca pallens
352. ostnica Jana (1) Stipa joannis
353. ostnica piaskowa (1) Stipa borysthenica
354. ostnica powabna (1) Stipa pulcherrima
355. ostnica włosowata (1) Stipa capillata
356. perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica
357. wiechlina (wyklina) granitowa Poa granitica
  trędownikowate Scrophulariaceae
358. gnidosz dwubarwny (3) Pedicularis oederi
359. gnidosz Hacqueta (3) Pedicularis hacquetii
360. gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum
361. gnidosz okółkowy (3) Pedicularis verticillata
362. gnidosz sudecki (2) (3) Pedicularis sudetica
363. lindernia mułowa (2) (3) Lindernia procumbens
364. lnica wonna (2) (3) Linaria odora
365. pszeniec grzebieniasty Melampyrum cristatum
366. tocja alpejska (2) (3) Tozzia alpina
  turzycowate Cyperaceae
367. cibora Michela Cyperus michelianus
368. cibora żółta (3) Cyperus flavescens
369. kłoć wiechowata (3) Caldium mariscus
370. marzyca czarniawa Schoenus nigricans
371. marzyca ruda Schoenus ferrugineus
372. oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus
373. ponikło kraińskie (2) (3) Eleocharis carniolica
374. ponikło maleńkie Eleocharis parvula
375. ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis
376. przygiełka brunatna Rhynchospora fusca
377. turzyca Buxbauma Carex buxbaumii
378. turzyca Davalla (1) Carex davalliana
379. turzyca delikatna Carex supina
380. turzyca patagońska Carex magellanica
381. turzyca pchla (1) Carex pulicaris
382. turzyca rozsunięta Carex divulsa
383. turzyca strunowa Carex chordorrhiza
384. turzyca torfowa (3) Carex heleonastes
385. turzyca życicowa Carex loliacea
386. turzyca żytowata (1) Carex secalina
387. wełnianka delikatna Eriophorum gracile
  wargowe Lamiaceae
388. macierzanka wczesna (1) Thymus praecox
389. pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana
  wawrzynkowate Thymelaeaceae
390. wawrzynek główkowy (1) (3) Daphne cneorum
  wielosiłowate Polemoniaceae
391. wielosił błękitny (1) Polemonium coeruleum
  wierzbowate Salicaceae
392. wierzba borówkolistna (1) (3) Salix myrtilloides
393. wierzba lapońska (1) (3) Salix lapponum
  wilczomleczowate Euphorbiaceae
394. wilczomlecz (ostromlecz) pstry (3) Euphorbia epithymoides
  woskownicowate Myricaceae
395. woskownica europejska (1) (3) Myrica gale
  wrzosowate Ericaceae
396. chamedafne północna (3) Chamaedaphne calyculata
397. mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi
398. różanecznik żółty (1) (2) (3) Rhododendron luteum
399. wrzosiec bagienny (3) Erica tetralix
  złożone Asteraceae
400. arnika górska (1) Arnica montana
401. aster gawędka (1) Aster amellus
402. aster solny (1) Aster tripolium
403. chryzantema (złocień) Zawadzkiego (3) Dendranthema zawadzkii
404. dziewięćsił popłocholistny (1) (2) (3) Carlina onopordifolia
405. języczka syberyjska (1) (2) (3) Ligularia sibirica
406. mniszek pieniński (3) Taraxacum pieninicum
407. ożota zwyczajna Linosyris vulgaris
408. przymiotno węgierskie (3) Erigeron hungaricus
409. sierpik różnolistny (1) (2) (3) Serratula lycopifolia
410. szarotka alpejska (3) Leontopodium alpinum
411. wężymord stepowy (1) Scorzonera purpurea
  zosterowate Zosteraceae
412. zostera morska Zostera marina
  żabieńcowate Alismataceae
413. elisma wodna (2) (3) Luronium natans
414. kaldezja dziewięciornikowata (1) (2) (3) Caldesia parnassifolia
  żabiściekowate Hydrocharitaceae
415. przesiąkra okółkowa (3) Hydrilla verticillata

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
  KRASNOROSTY RHODOPHYTA
  rozróżkowate Ceramiaceae
1. rozróżka * (3) Ceramium circinatum
  RAMIENICE CHAROPHYTA
  ramienicowate Characeae
2. krynicznik kolczasty (3) Nitella mucronata
3. krynicznik giętki Nitella flexilis
4. krynicznica tępa Nitellopsis obtusa
5. ramienica bałtycka Chara baltica
6. ramienica wieńcowa (3) Chara braunii (Ch. Coronata)
7. ramienica kolczasta (3) Chara aculeoata
8. ramienica kosmata (3) Chara hispida
9. ramienica omszona Chara tomentosa
10. rozsocha morska (3) Tolypella nidifica
  WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA
  buławniczkowate Cephaloziellaceae
11. buławniczka delikatna Cephaloziella elachista
12. buławniczka ząbkowana Cephaloziella spinigera
  czarostkowate Fossombroniaceae
13. czarostka Wondraczekiego Fossombronia wondraczekii
  głowiakowate Cephaloziaceae
14. głowiak długokłosy Cephalozia macrostachya
15. nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia
  jednoczepkowate Haplomitriaceae
16. meszek darenkowy Jungermannia caespiticia
  łuskolistowate Lepidoziaceae
17. biczyca trójwrębna Bazzania trilobata
  miedzikowate Frullaniaceae
18. miedzik płaski Frullania dilatata
  parzochowate Porellaceae
19. parzoch Bauera Porella baueri
20. parzoch sercowaty Porella cordaeana
  piórkowcowate Trichocoleaceae
21. piórkowiec kutnerowaty Trichocolea tomentella
  rzęsiakowate Ptilidiaceae
22. rzęsiak pospolity Ptilidium ciliare
  skosatkowate Plagiochilaceae
23. skosatka zanokcicowata Plagiochila asplenioides
  srebrzykowate Gymnomitriaceae
24. miechrza wycięta Marsupella emarginata
  widlikowate Metzgeriaceae
25. widlicowiec omszony Apometzgeria pubescens
26. widlik podwójny Metzgeria conjugata
  MCHY BRYOPHYTA
  bezlistowate Buxbaumiaceae
27. bezlist zwyczajny Buxbaumia aphylla
  bielistkowate Leucobryaceae
28. bielistka jałowcowata Leucobryum juniperoideum
29. bielistka siwa Leucobryum glaucum
  błotniszkowate Helodiaceae
30. źródliskowiec tujowaty Palustriella decipiens
31. źródliskowiec zmienny Palustriella commutata
  drabikowate Climaciaceae
32. drabik drzewkowaty Climacium dendroides
  drobniaczkowate Seligeriaceae
33. drobniaczek łukowaty Seligeria campylopoda
34. drobniaczek rozłożysty Seligeria patula
35. drobniaczek wapienny Seligeria calcarea
36. krótkoząb skalny Brachydontium trichodes
  fałdźcowate Rhytidiaceae
37. fałdziec pomarszczony Rhytidium rugosum
  gajnikowate Hylocomiaceae
38. fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
39. fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus
40. gajniczek krótkodzióbkowy Loeskeobryum brevirostre
41. gajnik lśniący Hylocomium splendens
42. rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
  jętniczkowate Ephemeraceae
43. jętniczek odgiętolistny Ephemerum recurvifolium
44. jętniczek zbity Ephemerum cohaerens
  krótkoszowate Brachytheciaceae
45. brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum
46. dzióbkowiec bruzdowany Eurhynchium striatum
47. dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete
48. krótkosz namurnikowy Brachythecium geheebii
  krzewinkowate Thamnobyaceae
49. krzewik źródliskowy Thamnobryum alopecurum
  krzywoszyjowate Amblystegiaceae
50. błyszcze włosowate (3) Tomentypnum nitens
51. krzywoszyj korzeniowy Amblystegium radicale
52. limprichtia długokończysta Limprichtia revolvens
53. limprichtia pośrednia Limprichtia cossonii
54. sierpowiec brudny Drepanocladus sordidus
55. sierpowiec jeziorny Drepanocladus stagnatus
56. sierpowiec moczarowy Drepanocladus sendtneri
57. tęposz niski Leptodictyum humile
58. wodnokrzywoszyj rzeczny Hygroamblystegium fluviatile
59. wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax
  miecherowate Neckeraceae
60. gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides
61. miechera Bessera Neckera besseri
62. miechera kędzierzawa Neckera crispa
63. miechera spłaszczona Neckera complanata
  naleźlinowate Andreaceae
64. naleźlina Blytta Andreaea blyttii
65. naleźlina grubożebrowa Andreaea crassinervia
66. naleźlina Rotha Andreaea rothii
67. naleźlina skalna Andreaea rupestris
68. naleźlina śnieżna Andreaea nivalis
69. naleźlina zimna Andreaea frigida
  osadniczkowate Disceliaceae
70. osadniczek goły Discelium nudum
  płoniwowate Pottiaceae
71. boczeń nastroszony Pleurochaete squarrosa
72. brodek zwisły Tortula cernua
73. kędzierzawka krucha Tortella fragilis
74. kędzierzawka żółtozielona Tortella flavovirens
75. pędzliczek brodawkowaty Syntrichia papillosa
76. pędzliczek chiński Syntrichia sinensis
77. pędzliczek gładkowłoskowy Syntrichia laevipila
78. pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia
79. pędzliczek zielonawy Syntrichia virescens
80. ślimakobrzeżek lessowy Hilpertia velenovskyi
  płonnikowate Polytrichaceae
81. płonnik cienki Polytrichum strictum
82. płonnik pospolity Polytrichum commune
  podsadnikowate Splachnaceae
83. długoszyj piłkowany Tayloria serrata
84. podsadnik pęcherzykowaty Splachnum ampullaceum
  prątnikowate Bryaceae
85. prątnik zbiegający Bryum weigelii
  próchniczkowate (mochwianowate) Aulacomniaceae
86. próchniczek błotny Aulacomnium palustre
  rokietowate Hypnaceae
87. grzebieniowiec piórkowaty Ctenidium molluscum
88. mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata
89. piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis
90. płaszczeniec marszczony Buckiella undulata
  skrzydlikowate Fissidentaceae
91. skrzydlik długoszowaty Fissidens osmundoides
  strzechwowate Grimmiaceae
92. rozłupek brunatny Schistidium brunnescens
93. rozłupek czarniawy Schistidium atrofuscum
94. rozłupek włoskoząb Schistidium trichodon
95. siatkoząb darniowy Coscinodon cribrosus
96. strzechewka bruzdowana Orthogrimmia sessitana
97. strzechewka darniowa Orthogrimmia caespiticia
98. strzechwa bezząb Grimmia anodon
99. strzechwa włosista Grimmia crinita
100. strzechwowiec okrągły Dryptodon orbicularis
101. strzechwowiec zwodniczy Dryptodon decipiens
  szmotłochowate Bartramiaceae
102. bagniak darniowy Philonotis caespitosa
103. bagniak długokończysty Philonotis marchica
104. bagniak kutnerowaty Philonotis tomentella
105. bagniak spiralny Philonotis seriata
106. bagniak wapienny Philonotis calcarea
107. bagniak włosowaty Philonotis arnellii
108. bagniak zdrojowy Philonotis fontana
  szurpkowate Orthotrichaceae
109. nastroszek Brucha Ulota bruchii
110. nastroszek kędzierzawy Ulota crispa
111. szurpek bezzębny Orthotrichum gymnostomum
112. szurpek delikatny Orthotrichum tenellum
113. szurpek porosły Orthotrichum lyellii
114. szurpek skalny Orthotrichum rupestre
115. szurpek słoikowaty Orthotrichum urnigerum
  torfowcowate Sphagnaceae
116. torfowiec bałtycki Sphagnum balticum
117. torfowiec błotny Sphagnum palustre
118. torfowiec brodawkowaty Sphagnum papillosum
119. torfowiec brunatny Sphagnum fuscum
120. torfowiec cieniutki Sphagnum tenellum
121. torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum
122. torfowiec Dusena Sphagnum majus
123. torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum
124. torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii
125. torfowiec jednoboczny Sphagnum subsecundum
126. torfowiec Jensena Sphagnum jensenii
127. torfowiec magellański Sphagnum magellanicum
128. torfowiec miękki Sphagnum molle
129. torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum
130. torfowiec obły Sphagnum teres
131. torfowiec okazały Sphagnum riparium
132. torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium
133. torfowiec pierzasty Sphagnum subnitens
134. torfowiec pięciorzędowy Sphagnum quinquefarium
135. torfowiec płowy Sphagnum subfulvum
136. torfowiec pogięty Sphagnum flexuosum
137. torfowiec pokrewny Sphagnum affine
138. torfowiec Russowa Sphagnum russowii
139. torfowiec skręcony Sphagnum contortum
140. torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum
141. torfowiec szorstki Sphagnum compactum
142. torfowiec środkowy Sphagnum centrale
143. torfowiec tępolistny Sphagnum obtusum
144. torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii
145. torfowiec wąskolistny Sphagnum angustifolium
146. torfowiec wklęsłolistny Sphagnum platyphyllum
147. torfowiec Wulfa Sphagnum wulfianum
148. torfowiec zanurzony Sphagnum inundatum
149. torfowiec kończysty Sphagnum fallax
150. torfowiec ząbkowany Sphagnum denticulatum
  tujowcowate Thuidiaceae
151. jodłówka pospolita Abietinella abietina
152. tujowiec delikatny Thuidium delicatulum
153. tujowiec szerokolistny Thuidium recognitum
154. tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum
155. tujowiec włoskolistny Thuidium philibertii
  widłozębowate Dicranaceae
156. krzywoszczeć krucha Campylopus fragilis
157. krzywoszczeć pogięta Campylopus flexuosus
158. krzywoszczeć torfowa Campylopus pyriformis
159. różnoząb delikatny Cynodontium tenellum
160. różnoząb smukły Cynodontium gracilescens
161. różnoząb zwodniczy Cynodontium fallax
162. widłoząb błotny Dicranum bonjeanii
163. widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum
164. widłoząb miotłowy Dicranum scoparium
165. widłoząb płowy Dicranum fulvum
166. widłoząb sudecki Dicranum sendtneri
167. zwiesiniec szorstki Dicranodontium asperulum
  zdrojkowate Fontinalaceae
168. zdrojek łuseczkowaty Fontinalis squamosa
  zwiślikowate Anomodontaceae
169. zwiślik długolistny Anomodon longifolius
170. zwiślik krótkokończysty Anomodon rugelii
171. zwiślik maczugowaty Anomodon attenuatus
172. zwiślik wiciowy Anomodon viticulosus
  PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA
  języcznikowate Blechnaceae
173. podrzeń żebrowiec Blechnum spicant
  widliczkowate Selaginellaceae
174. widliczka ostrozębna (3) Selaginella selaginoides
  widłakowate Lycopodiaceae
175. widlicz (widłak) spłaszczony Diphasiastrum complanatum
176. widłak goździsty Lycopodium clavatum
177. widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
178. wroniec widlasty (widłak wroniec) Huperzia selago
  wietlicowate Athyriaceae
179. pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris
  zanokcicowate Aspleniaceae
180. zanokcica północna (3) Asplenium septentrionale
  NASIENNE SPERMATOPHYTA
  amarylkowate Amaryllidaceae
181. śnieżyca wiosenna Leucoium vernum
182. śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
  babkowate Plantaginaceae
183. konitrut błotny Gratiola officinalis
  baldaszkowate Apiaceae
184. dzięgiel (arcydzięgiel) litwor Angelica archangelica
  bobrkowate Menyanthaceae
185. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
  cisowate Taxaceae
186. cis pospolity Taxus baccata
  dzwonkowate Campanulaceae
187. dzwonek szerokolistny Campanula latifolia
188. zerwa kulista (zerwa główkowata) Phyteuma orbiculare
  goryczkowate Gentianaceae
189. centuria nadobna Centaurium pulchellum
190. centuria pospolita (centuria zwyczajna) Centaurium erythraea
191. goryczka trojeściowa (goryczka trojeściowata) Gentiana asclepiadea
192. goryczuszka (goryczka) orzęsiona Gentianella ciliata
193. goryczuszka (goryczka) wczesna Gentianella lutescens
  goździkowate Caryophyllaceae
194. goździk piaskowy Dianthus arenarius
195. goździk postrzępiony (3) Dianthus plumarius
196. goździk skupiony Dianthus compactus
197. łyszczec (gipsówka) wiechowaty Gypsophila paniculata
  gruszyczkowate Pyrolaceae
198. pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
  grzybieniowate Nymphaeaceae
199. grzybienie białe Nymphaea alba
200. grzybienie północne (grzybienie zapoznane) Nymphaea candida
  jaskrowate Ranunculaceae
201. jaskier wielki Ranunculus lingua
202. orlik pospolity Aquilegia vulgaris
203. pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca) Cimicifuga europaea
204. tojad dzióbaty Aconitum variegatum
205. tojad Gayera Aconitum x gayeri
206. tojad kosmatoowockowy Aconitum x hebegynum
207. tojad Lengyela Aconitum x lengyelii
208. tojad Pawłowskiego Aconitum x pawlowskii
209. włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
210. włosienicznik skapopręcikowy Batrachium trichophyllum
211. zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty) Anemone narcissifolia
212. zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) Anemone sylvestris
  kosaćcowate Iridaceae
213. szafran spiski Crocus scepusiensis
  krzyżowe Brassicaceae
214. rukiew wodna Nasturtium officinale
  liliowate Liliaceae
215. cebulica dwulistna (oszloch) Scilla bifolia
216. ciemiężyca (ciemierzyca) zielona Veratrum lobelianum
217. czosnek kątowaty Allium angulosum
218. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
  marzanowate Rubiaceae
219. przytulia szorstkoowockowa Galium pumilum
  motylkowate Fabaceae
220. groszek błotny Lathyrus palustris
221. groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus
222. komonicznik skrzydlastostrąkowy Tetragonolobus maritimus
223. wilżyna ciernista Ononis spinosa
224. wilżyna rozłogowa Ononis repens
  nadwodnikowate Elatinaceae
225. nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper
226. nadwodnik okółkowy Elatine alsinastrum
227. nadwodnik sześciopręcikowy Elatine hexandra
228. nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra
  obrazkowate Araceae
229. obrazki alpejskie Arum alpinum
  oliwnikowate Elaeagnaceae
230. rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides
  pierwiosnkowate Primulaceae
231. pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły Primula elatior
232. zarzyczka (kortusa) górska Cortusa matthioli
  przewiertniowate Caprifoliaceae
233. wiciokrzew (suchokrzew) pomorski Lonicera periclymenum
234. zimoziół (linnea) północny Linnaea borealis
  psiankowate Solanaceae
235. lulecznica kraińska Scopolia carniolica
236. pokrzyk wilcza-jagoda Atropa belladonna
  różowate Rosaceae
237. parzydło leśne Aruncus sylvestris
238. wiśnia karłowata Cerasus fruticosa
  sitowate Juncaceae
239. sit tępokwiatowy Juncus subnodulosus
  skalnicowate Saxifragaceae
240. skalnica gronkowa Saxifraga paniculata
  sosnowate Pinaceae
241. sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew) (3) Pinus mugo
242. sosna limba (limba) (3) Pinus cembra
  storczykowate Orchidaceae
243. gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
244. kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens
245. kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
246. kukułka (storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata
247. kukułka (storczyk) plamista Dactylorhiza maculata
248. kukułka (storczyk) szerokolistna Dactylorhiza majalis
249. listera jajowata Listera ovata
250. podkolan biały Platanthera bifolia
251. podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
  świbkowate Juncaginaceae
252. świbka morska Triglochin maritimum
  tamaryszkowate Tamaricaceae
253. września pobrzeżna Myricaria germanica
  trawy Poaceae
254. sesleria błotna Sesleria uliginosa
255. turówka leśna Hierochloë australis
256. turówka wonna Hierochloë odorata
  trędownikowate Scrophulariaceae
257. dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum
258. gnidosz błotny Pedicularis palustris
259. gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica
260. naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
  turzycowate Cyperaceae
261. turzyca dwupienna Carex dioica
262. turzyca kulista Carex globularis
263. turzyca loarska Carex ligerica
264. turzyca Michela Carex michelii
265. turzyca piaskowa Carex arenaria
266. turzyca Reichenbacha Carex pseudo-brizoides
267. wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum
268. wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum
  wargowe Lamiaceae
269. miodownik melisowaty (miodownik
wielkokwiatowy)
Melittis melissophyllum
  wawrzynkowate Thymelaeaceae
270. wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
  wrzosowate Ericaceae
271. bagno zwyczajne Ledum palustre
272. bażyna czarna Empetrum nigrum
273. gruszyczka mniejsza Pyrola minor
274. gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia
275. gruszyczka średnia Pyrola media
276. gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha
277. gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora
278. modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia
  zarazowate Orobanchaceae
279. zaraza* Orobanche bohemica
280. zaraza* Orobanche kochi
281. zaraza* Orobanche mayeri
282. zaraza alzacka Orobanche alsatica
283. zaraza Bartlinga Orobanche bartlingii
284. zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora
285. zaraza bluszczowa Orobanche hederae
286. zaraza błękitnawa Orobanche coerulescens
287. zaraza czerwonawa Orobanche lutea
288. zaraza gałęzista Orobanche ramosa
289. zaraza goryczelowa Orobanche picridis
290. zaraza macierzankowa Orobanche alba
291. zaraza niebieska Orobanche purpurea
292. zaraza piaskowa Orobanche arenaria
293. zaraza przytuliowa (zaraza pospolita) Orobanche caryophyllacea
294. zaraza wielka Orobanche elatior
295. zaraza żółta Orobanche flava
  zimowitowate Colchicaceae
296. zimowit jesienny Colchicum autumnale
  złożone Asteraceae
297. dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
298. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
299. ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum
300. ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum
  INNE GATUNKI  
301.
gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.) – inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą
na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia
 

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(3) – gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Sposób pozyskiwania
  MCHY BRYOPHYTA  
  gajnikowate Hylocomiaceae  
1. fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
2. rokietnik pospolity Pleurozium schreberi Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  krótkoszowate Brachytheciaceae  
3. brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  widłozębowate Dicranaceae  
4. widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
5. widłoząb miotłowy Dicranum scoparium Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  torfowcowate Sphagnaceae  
6. torfowiec kończysty Sphagnum fallax Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  NASIENNE SPERMATOPHYTA  
  bobrkowate Menyanthaceae  
7. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podwodnych lub podziemnych. Zostawić nie mniej niż 75% populacji i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  liliowate Liliaceae  
8. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum Zbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie na obszarze województw: ślaskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zostawić nie mniej niż 75% populacji. Nie należy uszkadzać części podziemnych.
  oliwnikowate Elaeagnaceae  
9. rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides Zbiór owoców, bez uszkadzania krzewów, poza siedliskami wydmowymi i klifowymi.
  trawy Poaceae  
10. turówka leśna Hierochloë Australis Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
11. turówka wonna Hierochloë odorata Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
  złożone Asteraceae  
12. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium Zbiór ręczny koszyczków. Zostawić nie mniej niż 75% populacji.

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ TYCH STREF OCHRONY

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaWielkość strefy ochrony
 PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA 
  poryblinowate Isoëtaceae  
1. poryblin kolczasty Isoëtes echinospora Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
  rozpłochowate Hymenophyllaceae  
2. włosocień delikatny Trichomanes speciosum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
  zanokcicowate Aspleniaceae  
3. zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
4. zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium Stanowisko wraz z z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
5. zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
  NASIENNE SPERMATOPHYTA

 

  krzyżowe Brassicaceae

 

6. warzucha polska Cochlearia polonica Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
  liliowate Liliaceae  
7. ciemiężyca (ciemierzyca) czarna Veratrum nigrum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
  rosiczkowate Droseraceae  
8. aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
  storczykowate Orchidaceae  
9. kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
10.miodokwiat krzyżowyHerminium monorchisCałe torfowisko, na którym występuje.
 zabieńcowateAlismataceae 
11.elisma wodnaLuronium natansCały zbiornik wodny, w którym występuje.
12.kaldezja dziewięciornikowataCaldesia parnassifoliaCały zbiornik wodny, w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.
©® Media Nauka 2008-2023 r.