Rośliny chronione w Polsce

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409)

Rozporządzenie w formacie PDF - treść rozporządzenia
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-16
Data wydania: 2014-10-09
Data wejścia w życie: 2014-10-17
Data obowiązywania: 2014-10-17
Organ wydający: Minister Środowiska

W Polsce ponad 400 gatunków roślin podlega ochronie ścisłej, ponad 300 gatunków roślin podlega ochronie częściowej. Wiele gatunków wymaga ochrony czynnej, co oznacza, że bez ingerencji człowieka takie gatunki prawdopodobnie wymarłyby.

Spis treści

Podstawa prawna

Minister właściwy do spraw środowiska określił zgodnie z art. 48 "Ustawy o ochronie przyrody" z dnia 16 kwietnia 2004r., w drodze rozporządzenia:
1) gatunki roślin:
a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b) objętych ochroną częściową,
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony
– kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. Rozporządzenie zawiera cztery załączniki.

Wspomniane akty prawne zamieszczamy obok w tabeli.

Czego nie wolno robić?

W szczególności odsyłamy do załącznika, warto tu jednak wymienić istotne zakazy:

 1. umyślnego niszczenia;
 2. umyślnego zrywania lub uszkadzania;
 3. niszczenia ich siedlisk;
 4. pozyskiwania lub zbioru;
 5. przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
 6. zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym że zakaz transportu
  dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2);
 7. wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
 8. umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
 9. umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

Sposoby ochrony gatunków dziko występujących roślin

Rozporządzenie również określa jakie działania należy podejmować w celu ochrony wskazanych gatunków, wymienimy tu:

 1. inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji roślin oraz prowadzenie
  i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
 2. zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin;
 3. ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;
 4. wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin;
 5. zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
 6. zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub
  z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
 7. przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
 8. promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
 9. promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin;
 10. edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
 11. prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
 12. kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, i związanych z tym
  skutków;
 13. promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej,
  umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony tych gatunków;
 14. realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.

Wiemy już jakie rośliny w Polsce są pod ochroną (należy zajrzeć do rozporządzenia). Publikując kolejne karty opisów gatunków w naszym serwisie, będziemy starać się zamieszczać aktualne informacje na temat statusu ochrony danego gatunku w Polsce.

Nasz serwis ma za jeden z celów przyczyniać się do ochrony gatunków chronionych. Nie tylko publikujemy materiały dotyczące ochrony gatunków, ale przede wszystkim staramy się ułatwiać rozpoznawać te gatunki roślin (co wcale nie jest rzeczą łatwą). Zachęcamy jednocześnie do poszanowania wszystkich istot żywych, niezależnie od tego, czy znalazły się w rozporządzeniu ministra, czy też nie.

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
  BRUNATNICE PHAEOPHYTA
  morszczynowate Fucaceae
1. morszczyn pęcherzykowaty (3) Fucus vesiculosus
  KRASNOROSTY RHODOPHYTA
  hildenbrandiowate Hildenbrandiaceae
2. hildenbrandia rzeczna Hildenbrandtia rivularis
  rozróżkowate Ceramiaceae
3. rozróżka * (3) Ceramium diaphanum
4. rozróżka * (3) Ceramium rubrum
5. rozróżka * (3) Ceramium tenuicorne
  widlikowate Furcellariaceae
6. widlik * (3) Furcellaria fastigiata
  RAMIENICE CHAROPHYTA
  ramienicowate Characeae
7. krynicznik ciemny (3) Nitella opaca
8. krynicznik cieniutki Nitella tenuissima
9. krynicznik malutki (3) Nitella confervacea (N. batrachosperma)
10. krynicznik obskubany (3) Nitella syncarpa
11. krynicznik przezroczysty (3) Nitella translucens
12. krynicznik smukły (3) Nitella gracilis
13. krynicznik włosowaty (3) Nitella capillaris
14. lychnotamnus brodaty (3) Lychnothamnus barbatus
15. ramienica cienkokolczasta (3) Chara tenuispina
16. ramienica grzywiasta (3) Chara crassicaulis
17. ramienica grubołodygowa (3) Chara filiformis (Ch. jubata)
18. ramienica miotlasta (3) Chara bauerii (Ch. scoparia)
19. ramienica szczeciniasta (3) Chara strigosa
20. ramienica szorstka (3) Chara aspera
21. ramienica wielokolczasta (3) Chara polyacantha
22. ramienica włochata (3) Chara canescens (Ch. crinita)
23. ramienica zagięta (3) Chara connivens
24. ramienica zwyczajna (3) Chara rudis
25. rozsocha skupiona (3) Tolypella glomerata
26. rozsocha splątana (3) Tolypella intricata
27. rozsocha wielka (3) Tolypella prolifera
  WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA
  beznerwowate Aneuraceae
28. lśniątka zakrzywiona (3) Riccardia incurvata
29. lśniątka zatokowa (3) Riccardia chamedryfolia
  czarostkowate Fossombroniaceae
30. czarostka drobna Fossombronia pusilla
31. czarostka jamkowata Fossombronia foveolata
32. czarostka krzywa Fossombronia incurva
  czubkowate Lophoziaceae
33. czubek delikatny Lophozia laxa
34. czubek długozębny Lophozia longidens
35. czubek główkowaty Lophozia capitata
36. czubek Ruthego Lophozia rutheana
37. wieloklap Kunzego Barbilophozia kunzeana
38. zgiętolist nadrzewny Anastrophyllum hellerianum
  głowiakowate Cephaloziaceae
39. bagniczka drobna Cladopodiella francisci
40. bagniczka pływająca Cladopodiella fluitans
41. głowiak buławkowaty Cephalozia pleniceps
42. głowiak Loitlesbergera Cephalozia loitlesbergeri
43. głowiak łańcuszkowaty Cephalozia catenulata
44. natorfek nagi Odontoschisma denudatum
45. natorfek torfowcowy Odontoschisma sphagni
  jednoczepkowate Haplomitriaceae
46. jednoczepek Hookera Haplomitrium hookeri
  manniowate Aytoniaceae
47. gwiaździanka workowata (1) Asterella saccata
48. mannia pachnąca (1) Mannia fragrans
49. rebulia półkulista Reboulia hemisphaerica
  miedzikowate Frullaniaceae
50. miedzik krucholistny Frullania fragilifolia
51. miedzik tamaryszkowy Frullania tamarisci
  ostroczepkowate Oxymitraceae
52. ostroczepek łuskowaty (1) Oxymitra incrassata
  pallawiciniowate Pallaviciniaceae
53. merkia irlandzka Moerckia hibernica
54. pallawicinia Lyella Pallavicinia lyellii
  parzochowate Porellaceae
55. parzoch pieprzowy Porella arboris-vitae
56. parzoch szerokolistny Porella platyphylla
  płożykowate Geocalycaceae
57. płozikowiec tarczkowaty Harpanthus scutatus
58. płożyk wonny Geocalyx graveolens
  wgłębkowate Ricciaceae
59. wgłębka Hübenera Riccia huebeneriana
60. wgłębka rzęsista (1) Riccia ciliifera
61. wgłębka szara Riccia trichocarpa
  widlikowate Metzgeriaceae
62. widlik krzaczkowaty Metzgeria fruticulosa
  skapankowate Scapaniaceae
63. skapanka błotna Scapania paludicola
64. skapanka spiczasta Scapania apiculata
  MCHY BRYOPHYTA
  bezlistowate Buxbaumiaceae
65. bezlist okrywowy (2) (3) Buxbaumia viridis
  białozębowate Leucodontaceae
66. jeżolist zwyczajny (3) Antitrichia curtipendula
  błotniszkowate Helodiaceae
67. błotniszek wełnisty (3) Helodium blandowii
  czarnogłowate Catoscopiaceae
68. czarnogłów czarniawy Catoscopium nigitum
  drabinowcowate Cinclidiaceae
69. drabinowiec mroczny Cinclidium stygium
  krzywoszyjowate Amblystegiaceae
70. bagiennik widłakowaty (3) Pseudocalliergon lycopodioides
71. bagiennik żmijowaty Pseudocalliergon trifarium
72. haczykowiec (sierpowiec) błyszczący (2) (3) Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus
73. krzywoząb podsadnikowy Anacamptodon splachnoides
74. mokradłosz Richardsona Calliergon richardsonii
75. mokradłosz wielkolistny Calliergon megalophyllum
76. sierpowiec włosolistny Drepanocladus capillifolius
77. skorpionowiec brunatny Scorpidium scorpioides
78. warnstorfia włoskolistna Warnstorfia trichophylla
  krótkoszowate Brachytheciaceae
79. ostrószek kanaryjski Rhynchostegiella teneriffae
80. szydłosz cienki Cirriphyllum tenuicaule
  miecherowate Neckeraceae
81. miechera pierzasta Neckera pennata
82. miechera wysmukła Neckera pumila
  nurzypląsowate Cinclidotaceae
83. nurzypląs czarniawy Cinclidotus riparius
84. nurzypląs lancetowaty Cinclidotus fontinaloides
  parzęchlinowate Meesiaceae
85. mszar krokiewkowaty (3) PaludelIa squarrosa
86. parzęchlin trójrzędowy (3) Meesia triquetra
87. parzęchlin trzęsawiskowy Meesia uliginosa
88. tępoząb białawy Amblyodon dealbatus
  płaskolistowate Hookeriaceae
89. płaskolist lśniący Hookeria lucens
  płaskomerzykowate Plagiomniaceae
90. nibyprątnik torfowy Pseudobryum cinclidioides
  podsadnikowate Splachnaceae
91. podsadnik kulisty Splachnum sphaericum
  prątnikowate Bryaceae
92. prątnik brandenburski Bryum neodamense
93. prątnik jajowaty Bryum subneodamense
  rokietowate Hypnaceae
94. rokiet łąkowy Hypnum pratense
95. rokiet płodny Hypnum fertile
  skrętkowate Funariaceae
96. bezrąbek czterokanciasty Pyramidula tetragona
97. czarecznik zaostrzony Physcomitrium acuminatum
  skrzydlikowate Fissidentaceae
98. skrzydlik studziennik Fissidens fontanus
99. skrzydlik tęgoszczecinowy Fissidens crassipes
  strzechwowate Grimmiaceae
100. rozłupek wiotki Schistidium flaccidum
  szurpkowate Orthotrichaceae
101. nastroszek amerykański Ulota hutchinsiae
102. nastroszek długoszypułkowy Ulota coarctata
103. nastroszek Drummonda Ulota drummondii
104. nastroszek morski Ulota phyllantha
105. szurpek szwedzki Orthotrichum scanicum
106. zrostniczek wysmukły Zygodon gracilis
107. zrostniczek skalny Zygodon rupestris
108. zrostniczek Stirtona Zygodon stirtonii
109. zrostniczek ząbkowany Zygodon dentatus
110. zrostniczek zielony Zygodon viridissimus
  torfowcowate Sphagnaceae
111. torfowiec Lindberga Sphagnum lindbergii
  widłozębowate Dicranaceae
112. krzywoszczeć Schimpera Campylopus schimperi
113. widłoząb Bergera Dicranum undulatum
114. widłoząb zielony (2) Dicranum viride
  zdrojkowate Fontinalaceae
115. moczara sierpowata (3) Dichelyma falcatum
116. moczara włoskowata (żaglik włoskowaty) (2) (3) Dichelyma capillaceum
117. zdrojek rokietowaty (3) Fontinalis hypnoides
118. zdrojek szwedzki (3) Fontinalis dalecarlica
  PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA
  długoszowate Osmundaceae
119. długosz królewski (3) Osmunda regalis
  marsyliowate Marsileaceae
120. gałuszka kulecznica (1) (3) Pilularia globulifera
121. marsylia czterolistna (1) (2) (3) Marsilea quadrifolia
  narecznicowate Dryopteridaceae
122. paprotnik Brauna Polystichum braunii
123. paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum
124. paprotnik ostry Polystichum lonchitis
  nasięźrzałowate Ophioglossaceae
125. nasięźrzał pospolity (1) Ophioglossum vulgatum
126. podejźrzon księżycowy (1) Botrychium lunaria
127. podejźrzon marunowy (1) Botrychium matricariifolium
128. podejźrzon pojedynczy (1) (2) (3) Botrychium simplex
129. podejźrzon rutolistny (1) Botrychium multifidum
130. podejźrzon wirginijski (1) (3) Botrychium virginianum
  poryblinowate Isoëtaceae
131. poryblin jeziorny (3) Isoëtes lacustris
132. poryblin kolczasty (3) Isoëtes echinospora
  rozpłochowate Hymenophyllaceae
133. włosocień delikatny (2) (3) Trichomanes speciosum
  salwinowate Salviniaceae
134. salwinia pływająca Salvinia natans
  widłakowate Lycopodiaceae
135. widlicz (widłak) alpejski (3) Diphasiastrum alpinum
136. widlicz (widłak) cyprysowy Diphasiastrum tristachyum
137. widlicz (widłak) Isslera Diphasiastrum issleri
138. widlicz (widłak) Zeillera Diphasiastrum zeilleri
139. widłaczek (widłak) torfowy (3) Lycopodiella inundata
  wietlicowate Athyriaceae
140. rozrzutka brunatna (1) (3) Woodsia ilvensis
  zanokcicowate Aspleniaceae
141. języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium
142. zanokcica serpentynowa (2) (3) Asplenium adulterinum
143. zanokcica klinowata (3) Asplenium cuneifolium
144. zanokcica ciemna (3) Asplenium adiantum-nigrum
  zmienkowate Cryptogrammaceae
145. zmienka górska (3) Cryptogramma crispa
  NASIENNE SPERMATOPHYTA
  babkowate Plantaginaceae
146. babka górska (3) Plantago atrata subsp. carpathica
147. babka nadmorska (b. morska) (1) Plantago maritima
148. babka pierzasta (1) Plantago coronopus
149. brzeżyca jednokwiatowa (3) Littorella uniflora
150. przetacznik zwodny (p. wiechowaty) (1) Veronica paniculata
  bagnicowate Scheuchzeriaceae
151. bagnica torfowa Scheuchzeria palustris
  baldaszkowate Apiaceae
152. cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis
153. mikołajek nadmorski Eryngium maritimum
154. przewiercień cienki Bupleurum tenuissimum
155. przewiercien długolistny Bupleurum longifolium
156. selery (pęczyna) węzłobaldachowe (3) Apium nodiflorum
157. selery (pęczyna) błotne (1) (2) (3) Apium repens
158. starodub łąkowy (1) (2) (3) Ostericum palustre
  bobrkowate Menyanthaceae
159. grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata
  brzozowate Betulaceae
160. brzoza karłowata (1) (3) Betula nana
161. brzoza niska (1) (3) Betula humilis
162. brzoza ojcowska (1) (3) Betula x oycoviensis
  dymnicowate Fumariaceae
163. kokorycz drobna Corydalis pumila
  dziurawcowate Hypericaceae
164. dziurawiec nadobny Hypericum pulchrum
165. dziurawiec wytworny (1) Hypericum elegans
  dzwonkowate Campanulaceae
166. dzwonecznik wonny (1) (2) (3) Adenophora liliifolia
167. dzwonek boloński (1) Campanula bononiensis
168. dzwonek brodaty Campanula barbata
169. dzwonek karkonoski (1) (2) (3) Campanula bohemica
170. dzwonek piłkowany (d. lancetowaty) (2) (3) Campanula serrata
171. dzwonek syberyjski (1) Campanula sibirica
  fiołkowate Violaceae
172. fiołek bagienny Viola uliginosa
173. fiołek mokradłowy (1) Viola stagnina
174. fiołek torfowy Viola epipsila
  goryczkowate Gentianaceae
175. centuria nadbrzeżna Centaurium littorale
176. goryczka kropkowana (3) Gentiana punctata
177. goryczka krótkołodygowa (g. Klusjusa) (3) Gentiana clusii
178. goryczka krzyżowa (1) Gentiana cruciata
179. goryczka przeźroczysta (3) Gentiana frigida
180. goryczka śniegowa (3) Gentiana nivalis
181. goryczka wąskolistna (1) Gentiana pneumonanthe
182. goryczka wiosenna (3) Gentiana verna
183. goryczuszka (goryczka) bałtycka (1) Gentianella baltica
184. goryczuszka (goryczka) błotna (1) Gentianella uliginosa
185. goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2) (3) Gentianella bohemica
186. goryczuszka (goryczka) gorzkawa Gentianella amarella
187. goryczuszka (goryczka) lodnikowa (3) Gentianella tenella
188. goryczuszka (goryczka) polna (1) Gentianella campestris
189. goryczuszka (goryczka) Wettsteina (1) Gentianella germanica
190. niebielistka (swercja) trwała (1) Swertia perennis
  goździkowate Caryophyllaceae
191. goździk kosmaty (1) Dianthus armeria
192. goździk lodowcowy (g. lodnikowy) (3) Dianthus glacialis
193. goździk lśniący (2) (3) Dianthus nitidus
194. goździk okazały (3) Dianthus speciosus
195. goździk pyszny (1) Dianthus superbus
196. goździk siny (1) Dianthus gratianopolitanus
197. gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia
198. nadbrzeżyca nadrzeczna (1) (3) Corrigiola litoralis
  gruboszowate Crassulaceae
199. rojnik górski Sempervivum montanum
200. rojownik (rojnik) pospolity Jovibarba sobolifera
201. rojownik (rojnik) włochaty Jovibarba hirta
202. uwroć wodna (3) Crassula aquatica
  grzybieniowate Nymphaeaceae
203. grążel drobny Nuphar pumila
  jaskrowate Ranunculaceae
204. ciemiernik czerwonawy (ciemiernik purpurowy)(3) Helleborus purpurascens
205. jaskier illiryjski (1) Ranunculus illyricus
206. miłek wiosenny (1) Adonis vernalis
207. pełnik alpejski (1) Trollius altissimus
208. pełnik europejski (1) Trollius europaeus
209. powojnik prosty Clematis recta
210. sasanka alpejska (1) Pulsatilla alba
211. sasanka łąkowa (1) (2) Pulsatilla pratensis
212. sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2) (3) Pulsatilla patens
213. sasanka słowacka (1) (2) (3) Pulsatilla slavica
214. sasanka wiosenna (1) Pulsatilla vernalis
215. tojad * Aconitum lycoctonum
216. tojad lisi Aconitum vulparia
217. tojad mocny Aconitum firmum
218. tojad mołdawski Aconitum moldavicum
219. tojad morawski (2) (3) Aconitum firmum ssp. Moravicum
220. tojad sudecki Aconitum callibotryon
221. tojad taurycki Aconitum tauricum
222. tojad wiechowaty (3) Aconitum paniculatum
223. tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum
224. włosienicznik (jaskier) Baudota (3) Batrachium baudotii
225. włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty (3) Batrachium penicillatum
  jezierzowate Najadaceae
226. jezierza giętka (1) (2) (3) Najas flexilis
227. jezierza mniejsza Najas minor
  kłokoczkowate Staphyleaceae
228. kłokoczka południowa (3) Staphylea pinnata
  komosowate Chenopodiaceae
229. łoboda zdobna Atriplex calotheca
230. soliród zielny (1) Salicornia europaea
  kosaćcowate Iridaceae
231. kosaciec bezlistny (1) (2) Iris aphylla
232. kosaciec syberyjski (1) Iris sibirica
233. mieczyk błotny (1) (2) (3) Gladiolus paluster
234. mieczyk dachówkowaty (1) Gladiolus imbricatus
  kotewkowate Trapaceae
235. kotewka orzech wodny (1) (3) Trapa natans
  krwawnicowate Lythraceae
236. krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia
  krzyżowe Brassicaceae
237. pszonak pieniński (1) (2) (3) Erysimum pieninicum
238. rukiew drobnolistna (3) Nasturtium microphyllum
239. warzucha polska (1) (2) (3) Cochlearia polonica
240. warzucha tatrzańska (2) (3) Cochlearia tatrae
  liliowate Liliaceae
241. ciemiężyca (ciemierzyca) biała (1) Veratrum album
242. ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (3) Veratrum nigrum
243. czosnek syberyjski Allium sibiricum
244. kosatka kielichowa (1) Tofieldia calyculata
245. lilia bulwkowata (1) Lilium bulbiferum
246. lilia złotogłów Lilium martagon
247. pajęcznica liliowata (1) Anthericum liliago
248. szachownica kostkowata (1) Fritillaria meleagris
249. szafirek miękkolistny (1) Muscari comosum
250. śniedek cienkolistny (1) Ornithogalum collinum
  lnowate Linaceae
251. len austriacki Linum austriacum
252. len włochaty (1) Linum hirsutum
253. len złocisty (1) Linum flavum
  lobeliowate Lobeliaceae
254. lobelia jeziorna (3) Lobelia dortmanna
  marzanowate Rubiaceae
255. przytulia krakowska (1) (2) (3) Galium cracoviense
256. przytulia stepowa (1) Galium valdepilosum
257. przytulia sudecka (1) (2) (3) Galium sudeticum
  motylkowate Fabaceae
258. groszek szerokolistny (1) Lathyrus latifolius
259. groszek wielkoprzylistkowy (1) Lathyrus pisiformis
260. ostrołódka kosmata (1) Oxytropis pilosa
261. ostrołódka polna (3) Oxytropis campestris
262. szczodrzeniec zmienny (1) Chamaecytisus albus
263. szyplin jedwabisty (1) Dorycnium germanicum
  obrazkowate Araceae
264. obrazki plamiste (3) Arum maculatum
  pierwiosnkowate Primulaceae
265. cyklamen purpurowy (3) Cyclamen purpurascens
266. jarnik solankowy (3) Samolus valerandi
267. mlecznik nadmorski (1) Glaux maritima
268. pierwiosnek (pierwiosnka) bezłodygowy Primula vulgaris
269. pierwiosnek (pierwiosnka) łyszczak (3) Primula auricula
270. pierwiosnek (pierwiosnka) maleńki (2) (3) Primula minima
271. pierwiosnek (pierwiosnka) omączony Primula farinosa
  pływaczowate Lentibulariaceae
272. pływacz * (3) Utricularia stygia
273. pływacz Brema (3) Utricularia bremii
274. pływacz drobny (pływacz mniejszy) (3) Utricularia minor
275. pływacz krótkoostrogowy (pływacz żółtobiały) Utricularia ochroleuca
276. pływacz średni (pływacz pośredni) Utricularia intermedia
277. pływacz zachodni (pływacz zaniedbany) Utricularia australis
278. tłustosz alpejski (3) Pinguicula alpina
279. tłustosz pospolity (3) Pinguicula vulgaris
  portulakowate Portulacaceae
280. zdrojek błyszczący (3) Montia fontana
  rdestnicowate Potamogetonaceae
281. rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (3) Groenlandia densa
  rosiczkowate Droseraceae
282. aldrowanda pęcherzykowata (1) (2) (3) Aldrovanda vesiculosa
283. rosiczka długolistna (3) Drosera anglica
284. rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
285. rosiczka owalna Drosera x obovata
286. rosiczka pośrednia Drosera intermedia
  różowate Rosaceae
287. jarząb brekinia (brzęk) (3) Sorbus torminalis
288. jarząb szwedzki (3) Sorbus intermedia
289. malina moroszka Rubus chamaemorus
290. pięciornik drobnokwiatowy Potentilla mircantha
291. pięciornik płonny (3) Potentilla sterilis
292. pięciornik skalny Potentilla rupestris
293. pięciornik śląski (1) (3) Potentilla silesiaca
294. róża francuska (1) Rosa gallica
295. rzepik szczeciniasty (2) (3) Agrimonia pilosa
296. tawuła średnia (3) Spiraea media
  rutowate Rutaceae
297. dyptam jesionolistny (1) (3) Dictamnus albus
  sandałowcowate Santalaceae
298. leniec alpejski (3) Thesium alpinum
299. leniec bezpodkwiatkowy (1) (2) (3) Thesium ebracteatum
  skalnicowate Saxifragaceae
300. skalnica darniowa bazaltowa Saxifraga moschata ssp. balsatica
301. skalnica torfowiskowa (2) (3) Saxifraga hirculus
  sosnowate Pinaceae
302. sosna błotna (3) Pinus x rhaetica
  storczykowate Orchidaceae
303. buławnik czerwony Cephalanthera rubra
304. buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium
305. buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
306. dwulistnik muszy (1) Ophrys insectifera
307. gołek białawy Leucorchis albida
308. gółka długoostrogowa (1) Gymnadenia conopsea
309. gółka wonna Gymnadenia odoratissima
310. koślaczek stożkowaty (3) Anacamptis pyramidalis
311. kręczynka jesienna (1) Spiranthes spiralis
312. kruszczyk błotny Epipactis palustris
313. kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla
314. kruszczyk Muellera Epipactis muelleri
315. kruszczyk ostropłatkowy Epipactis leptochila
316. kruszczyk połabski Epipactis albensis
317. kruszczyk siny Epipactis purpurata
318. kukuczka kapturkowata (3) Neottianthe cucullata
319. kukułka (storczyk) bałtycka (1) Dactylorhiza baltica
320. kukułka (storczyk) bzowa (1) Dactylorhiza sambucina
321. kukułka (storczyk) Fuchsa (1) Dactylorhiza fuchsii
322. kukułka (storczyk) Russowa (1) Dactylorhiza russowii
323. kukułka (storczyk) Ruthego (1) Dactylorhiza ruthei
324. kukułka (storczyk) Traunsteinera (1) Dactylorhiza traunsteineri
325. lipiennik Loesela (1) (2) (3) Liparis loeselii
326. listera sercowata Listera cordata
327. miodokwiat krzyżowy (3) Herminium monorchis
328. obuwik pospolity (1) (2) (3) Cypripedium calceolus
329. ozorka zielona (1) Coeloglossum viride
330. potrostek alpejski

Chamorchis alpina

331. storczyca kulista (1) Traunsteinera globosa
332. storczyk blady (1) Orchis pallens
333. storczyk błotny (1) Orchis palustris
334. storczyk cuchnący (1) Orchis coriophora
335. storczyk drobnokwiatowy (1) Orchis ustulata
336. storczyk kukawka (1) Orchis militaris
337. storczyk męski (1) Orchis mascula
338. storczyk purpurowy (1) Orchis purpurea
339. storczyk samiczy (1) (3) Orchis morio
340. storczyk trójzębny (1) (3) Orchis tridentata
341. storzan bezlistny (3) Epipogium aphyllum
342. tajęża jednostronna Goodyera repens
343. wątlik błotny Hammarbya paludosa
344. wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
345. żłobik koralowy Corallorhiza trifida
  szczeciowate Dipsacaceae
346. czarcikęsik Kluka (1) Succisella inflexa
  szorskolistne Boraginaceae
347. niezapominajka wczesna Myosotis praecox
348. żmijowiec czerwony (1) (2) (3) Echium russicum
  trawy Poaceae
349. koleantus delikatny (2) (3) (3) Coleanthus subtilis
350. kostrzewa ametystowa Festuca amethystina
351. kostrzewa blada (1) (3) Festuca pallens
352. ostnica Jana (1) Stipa joannis
353. ostnica piaskowa (1) Stipa borysthenica
354. ostnica powabna (1) Stipa pulcherrima
355. ostnica włosowata (1) Stipa capillata
356. perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica
357. wiechlina (wyklina) granitowa Poa granitica
  trędownikowate Scrophulariaceae
358. gnidosz dwubarwny (3) Pedicularis oederi
359. gnidosz Hacqueta (3) Pedicularis hacquetii
360. gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum
361. gnidosz okółkowy (3) Pedicularis verticillata
362. gnidosz sudecki (2) (3) Pedicularis sudetica
363. lindernia mułowa (2) (3) Lindernia procumbens
364. lnica wonna (2) (3) Linaria odora
365. pszeniec grzebieniasty Melampyrum cristatum
366. tocja alpejska (2) (3) Tozzia alpina
  turzycowate Cyperaceae
367. cibora Michela Cyperus michelianus
368. cibora żółta (3) Cyperus flavescens
369. kłoć wiechowata (3) Caldium mariscus
370. marzyca czarniawa Schoenus nigricans
371. marzyca ruda Schoenus ferrugineus
372. oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus
373. ponikło kraińskie (2) (3) Eleocharis carniolica
374. ponikło maleńkie Eleocharis parvula
375. ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis
376. przygiełka brunatna Rhynchospora fusca
377. turzyca Buxbauma Carex buxbaumii
378. turzyca Davalla (1) Carex davalliana
379. turzyca delikatna Carex supina
380. turzyca patagońska Carex magellanica
381. turzyca pchla (1) Carex pulicaris
382. turzyca rozsunięta Carex divulsa
383. turzyca strunowa Carex chordorrhiza
384. turzyca torfowa (3) Carex heleonastes
385. turzyca życicowa Carex loliacea
386. turzyca żytowata (1) Carex secalina
387. wełnianka delikatna Eriophorum gracile
  wargowe Lamiaceae
388. macierzanka wczesna (1) Thymus praecox
389. pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana
  wawrzynkowate Thymelaeaceae
390. wawrzynek główkowy (1) (3) Daphne cneorum
  wielosiłowate Polemoniaceae
391. wielosił błękitny (1) Polemonium coeruleum
  wierzbowate Salicaceae
392. wierzba borówkolistna (1) (3) Salix myrtilloides
393. wierzba lapońska (1) (3) Salix lapponum
  wilczomleczowate Euphorbiaceae
394. wilczomlecz (ostromlecz) pstry (3) Euphorbia epithymoides
  woskownicowate Myricaceae
395. woskownica europejska (1) (3) Myrica gale
  wrzosowate Ericaceae
396. chamedafne północna (3) Chamaedaphne calyculata
397. mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi
398. różanecznik żółty (1) (2) (3) Rhododendron luteum
399. wrzosiec bagienny (3) Erica tetralix
  złożone Asteraceae
400. arnika górska (1) Arnica montana
401. aster gawędka (1) Aster amellus
402. aster solny (1) Aster tripolium
403. chryzantema (złocień) Zawadzkiego (3) Dendranthema zawadzkii
404. dziewięćsił popłocholistny (1) (2) (3) Carlina onopordifolia
405. języczka syberyjska (1) (2) (3) Ligularia sibirica
406. mniszek pieniński (3) Taraxacum pieninicum
407. ożota zwyczajna Linosyris vulgaris
408. przymiotno węgierskie (3) Erigeron hungaricus
409. sierpik różnolistny (1) (2) (3) Serratula lycopifolia
410. szarotka alpejska (3) Leontopodium alpinum
411. wężymord stepowy (1) Scorzonera purpurea
  zosterowate Zosteraceae
412. zostera morska Zostera marina
  żabieńcowate Alismataceae
413. elisma wodna (2) (3) Luronium natans
414. kaldezja dziewięciornikowata (1) (2) (3) Caldesia parnassifolia
  żabiściekowate Hydrocharitaceae
415. przesiąkra okółkowa (3) Hydrilla verticillata

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
  KRASNOROSTY RHODOPHYTA
  rozróżkowate Ceramiaceae
1. rozróżka * (3) Ceramium circinatum
  RAMIENICE CHAROPHYTA
  ramienicowate Characeae
2. krynicznik kolczasty (3) Nitella mucronata
3. krynicznik giętki Nitella flexilis
4. krynicznica tępa Nitellopsis obtusa
5. ramienica bałtycka Chara baltica
6. ramienica wieńcowa (3) Chara braunii (Ch. Coronata)
7. ramienica kolczasta (3) Chara aculeoata
8. ramienica kosmata (3) Chara hispida
9. ramienica omszona Chara tomentosa
10. rozsocha morska (3) Tolypella nidifica
  WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA
  buławniczkowate Cephaloziellaceae
11. buławniczka delikatna Cephaloziella elachista
12. buławniczka ząbkowana Cephaloziella spinigera
  czarostkowate Fossombroniaceae
13. czarostka Wondraczekiego Fossombronia wondraczekii
  głowiakowate Cephaloziaceae
14. głowiak długokłosy Cephalozia macrostachya
15. nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia
  jednoczepkowate Haplomitriaceae
16. meszek darenkowy Jungermannia caespiticia
  łuskolistowate Lepidoziaceae
17. biczyca trójwrębna Bazzania trilobata
  miedzikowate Frullaniaceae
18. miedzik płaski Frullania dilatata
  parzochowate Porellaceae
19. parzoch Bauera Porella baueri
20. parzoch sercowaty Porella cordaeana
  piórkowcowate Trichocoleaceae
21. piórkowiec kutnerowaty Trichocolea tomentella
  rzęsiakowate Ptilidiaceae
22. rzęsiak pospolity Ptilidium ciliare
  skosatkowate Plagiochilaceae
23. skosatka zanokcicowata Plagiochila asplenioides
  srebrzykowate Gymnomitriaceae
24. miechrza wycięta Marsupella emarginata
  widlikowate Metzgeriaceae
25. widlicowiec omszony Apometzgeria pubescens
26. widlik podwójny Metzgeria conjugata
  MCHY BRYOPHYTA
  bezlistowate Buxbaumiaceae
27. bezlist zwyczajny Buxbaumia aphylla
  bielistkowate Leucobryaceae
28. bielistka jałowcowata Leucobryum juniperoideum
29. bielistka siwa Leucobryum glaucum
  błotniszkowate Helodiaceae
30. źródliskowiec tujowaty Palustriella decipiens
31. źródliskowiec zmienny Palustriella commutata
  drabikowate Climaciaceae
32. drabik drzewkowaty Climacium dendroides
  drobniaczkowate Seligeriaceae
33. drobniaczek łukowaty Seligeria campylopoda
34. drobniaczek rozłożysty Seligeria patula
35. drobniaczek wapienny Seligeria calcarea
36. krótkoząb skalny Brachydontium trichodes
  fałdźcowate Rhytidiaceae
37. fałdziec pomarszczony Rhytidium rugosum
  gajnikowate Hylocomiaceae
38. fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
39. fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus
40. gajniczek krótkodzióbkowy Loeskeobryum brevirostre
41. gajnik lśniący Hylocomium splendens
42. rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
  jętniczkowate Ephemeraceae
43. jętniczek odgiętolistny Ephemerum recurvifolium
44. jętniczek zbity Ephemerum cohaerens
  krótkoszowate Brachytheciaceae
45. brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum
46. dzióbkowiec bruzdowany Eurhynchium striatum
47. dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete
48. krótkosz namurnikowy Brachythecium geheebii
  krzewinkowate Thamnobyaceae
49. krzewik źródliskowy Thamnobryum alopecurum
  krzywoszyjowate Amblystegiaceae
50. błyszcze włosowate (3) Tomentypnum nitens
51. krzywoszyj korzeniowy Amblystegium radicale
52. limprichtia długokończysta Limprichtia revolvens
53. limprichtia pośrednia Limprichtia cossonii
54. sierpowiec brudny Drepanocladus sordidus
55. sierpowiec jeziorny Drepanocladus stagnatus
56. sierpowiec moczarowy Drepanocladus sendtneri
57. tęposz niski Leptodictyum humile
58. wodnokrzywoszyj rzeczny Hygroamblystegium fluviatile
59. wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax
  miecherowate Neckeraceae
60. gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides
61. miechera Bessera Neckera besseri
62. miechera kędzierzawa Neckera crispa
63. miechera spłaszczona Neckera complanata
  naleźlinowate Andreaceae
64. naleźlina Blytta Andreaea blyttii
65. naleźlina grubożebrowa Andreaea crassinervia
66. naleźlina Rotha Andreaea rothii
67. naleźlina skalna Andreaea rupestris
68. naleźlina śnieżna Andreaea nivalis
69. naleźlina zimna Andreaea frigida
  osadniczkowate Disceliaceae
70. osadniczek goły Discelium nudum
  płoniwowate Pottiaceae
71. boczeń nastroszony Pleurochaete squarrosa
72. brodek zwisły Tortula cernua
73. kędzierzawka krucha Tortella fragilis
74. kędzierzawka żółtozielona Tortella flavovirens
75. pędzliczek brodawkowaty Syntrichia papillosa
76. pędzliczek chiński Syntrichia sinensis
77. pędzliczek gładkowłoskowy Syntrichia laevipila
78. pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia
79. pędzliczek zielonawy Syntrichia virescens
80. ślimakobrzeżek lessowy Hilpertia velenovskyi
  płonnikowate Polytrichaceae
81. płonnik cienki Polytrichum strictum
82. płonnik pospolity Polytrichum commune
  podsadnikowate Splachnaceae
83. długoszyj piłkowany Tayloria serrata
84. podsadnik pęcherzykowaty Splachnum ampullaceum
  prątnikowate Bryaceae
85. prątnik zbiegający Bryum weigelii
  próchniczkowate (mochwianowate) Aulacomniaceae
86. próchniczek błotny Aulacomnium palustre
  rokietowate Hypnaceae
87. grzebieniowiec piórkowaty Ctenidium molluscum
88. mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata
89. piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis
90. płaszczeniec marszczony Buckiella undulata
  skrzydlikowate Fissidentaceae
91. skrzydlik długoszowaty Fissidens osmundoides
  strzechwowate Grimmiaceae
92. rozłupek brunatny Schistidium brunnescens
93. rozłupek czarniawy Schistidium atrofuscum
94. rozłupek włoskoząb Schistidium trichodon
95. siatkoząb darniowy Coscinodon cribrosus
96. strzechewka bruzdowana Orthogrimmia sessitana
97. strzechewka darniowa Orthogrimmia caespiticia
98. strzechwa bezząb Grimmia anodon
99. strzechwa włosista Grimmia crinita
100. strzechwowiec okrągły Dryptodon orbicularis
101. strzechwowiec zwodniczy Dryptodon decipiens
  szmotłochowate Bartramiaceae
102. bagniak darniowy Philonotis caespitosa
103. bagniak długokończysty Philonotis marchica
104. bagniak kutnerowaty Philonotis tomentella
105. bagniak spiralny Philonotis seriata
106. bagniak wapienny Philonotis calcarea
107. bagniak włosowaty Philonotis arnellii
108. bagniak zdrojowy Philonotis fontana
  szurpkowate Orthotrichaceae
109. nastroszek Brucha Ulota bruchii
110. nastroszek kędzierzawy Ulota crispa
111. szurpek bezzębny Orthotrichum gymnostomum
112. szurpek delikatny Orthotrichum tenellum
113. szurpek porosły Orthotrichum lyellii
114. szurpek skalny Orthotrichum rupestre
115. szurpek słoikowaty Orthotrichum urnigerum
  torfowcowate Sphagnaceae
116. torfowiec bałtycki Sphagnum balticum
117. torfowiec błotny Sphagnum palustre
118. torfowiec brodawkowaty Sphagnum papillosum
119. torfowiec brunatny Sphagnum fuscum
120. torfowiec cieniutki Sphagnum tenellum
121. torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum
122. torfowiec Dusena Sphagnum majus
123. torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum
124. torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii
125. torfowiec jednoboczny Sphagnum subsecundum
126. torfowiec Jensena Sphagnum jensenii
127. torfowiec magellański Sphagnum magellanicum
128. torfowiec miękki Sphagnum molle
129. torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum
130. torfowiec obły Sphagnum teres
131. torfowiec okazały Sphagnum riparium
132. torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium
133. torfowiec pierzasty Sphagnum subnitens
134. torfowiec pięciorzędowy Sphagnum quinquefarium
135. torfowiec płowy Sphagnum subfulvum
136. torfowiec pogięty Sphagnum flexuosum
137. torfowiec pokrewny Sphagnum affine
138. torfowiec Russowa Sphagnum russowii
139. torfowiec skręcony Sphagnum contortum
140. torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum
141. torfowiec szorstki Sphagnum compactum
142. torfowiec środkowy Sphagnum centrale
143. torfowiec tępolistny Sphagnum obtusum
144. torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii
145. torfowiec wąskolistny Sphagnum angustifolium
146. torfowiec wklęsłolistny Sphagnum platyphyllum
147. torfowiec Wulfa Sphagnum wulfianum
148. torfowiec zanurzony Sphagnum inundatum
149. torfowiec kończysty Sphagnum fallax
150. torfowiec ząbkowany Sphagnum denticulatum
  tujowcowate Thuidiaceae
151. jodłówka pospolita Abietinella abietina
152. tujowiec delikatny Thuidium delicatulum
153. tujowiec szerokolistny Thuidium recognitum
154. tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum
155. tujowiec włoskolistny Thuidium philibertii
  widłozębowate Dicranaceae
156. krzywoszczeć krucha Campylopus fragilis
157. krzywoszczeć pogięta Campylopus flexuosus
158. krzywoszczeć torfowa Campylopus pyriformis
159. różnoząb delikatny Cynodontium tenellum
160. różnoząb smukły Cynodontium gracilescens
161. różnoząb zwodniczy Cynodontium fallax
162. widłoząb błotny Dicranum bonjeanii
163. widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum
164. widłoząb miotłowy Dicranum scoparium
165. widłoząb płowy Dicranum fulvum
166. widłoząb sudecki Dicranum sendtneri
167. zwiesiniec szorstki Dicranodontium asperulum
  zdrojkowate Fontinalaceae
168. zdrojek łuseczkowaty Fontinalis squamosa
  zwiślikowate Anomodontaceae
169. zwiślik długolistny Anomodon longifolius
170. zwiślik krótkokończysty Anomodon rugelii
171. zwiślik maczugowaty Anomodon attenuatus
172. zwiślik wiciowy Anomodon viticulosus
  PAPROTNIKI PTERIDOPHYTA
  języcznikowate Blechnaceae
173. podrzeń żebrowiec Blechnum spicant
  widliczkowate Selaginellaceae
174. widliczka ostrozębna (3) Selaginella selaginoides
  widłakowate Lycopodiaceae
175. widlicz (widłak) spłaszczony Diphasiastrum complanatum
176. widłak goździsty Lycopodium clavatum
177. widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
178. wroniec widlasty (widłak wroniec) Huperzia selago
  wietlicowate Athyriaceae
179. pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris
  zanokcicowate Aspleniaceae
180. zanokcica północna (3) Asplenium septentrionale
  NASIENNE SPERMATOPHYTA
  amarylkowate Amaryllidaceae
181. śnieżyca wiosenna Leucoium vernum
182. śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
  babkowate Plantaginaceae
183. konitrut błotny Gratiola officinalis
  baldaszkowate Apiaceae
184. dzięgiel (arcydzięgiel) litwor Angelica archangelica
  bobrkowate Menyanthaceae
185. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
  cisowate Taxaceae
186. cis pospolity Taxus baccata
  dzwonkowate Campanulaceae
187. dzwonek szerokolistny Campanula latifolia
188. zerwa kulista (zerwa główkowata) Phyteuma orbiculare
  goryczkowate Gentianaceae
189. centuria nadobna Centaurium pulchellum
190. centuria pospolita (centuria zwyczajna) Centaurium erythraea
191. goryczka trojeściowa (goryczka trojeściowata) Gentiana asclepiadea
192. goryczuszka (goryczka) orzęsiona Gentianella ciliata
193. goryczuszka (goryczka) wczesna Gentianella lutescens
  goździkowate Caryophyllaceae
194. goździk piaskowy Dianthus arenarius
195. goździk postrzępiony (3) Dianthus plumarius
196. goździk skupiony Dianthus compactus
197. łyszczec (gipsówka) wiechowaty Gypsophila paniculata
  gruszyczkowate Pyrolaceae
198. pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
  grzybieniowate Nymphaeaceae
199. grzybienie białe Nymphaea alba
200. grzybienie północne (grzybienie zapoznane) Nymphaea candida
  jaskrowate Ranunculaceae
201. jaskier wielki Ranunculus lingua
202. orlik pospolity Aquilegia vulgaris
203. pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca) Cimicifuga europaea
204. tojad dzióbaty Aconitum variegatum
205. tojad Gayera Aconitum x gayeri
206. tojad kosmatoowockowy Aconitum x hebegynum
207. tojad Lengyela Aconitum x lengyelii
208. tojad Pawłowskiego Aconitum x pawlowskii
209. włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
210. włosienicznik skapopręcikowy Batrachium trichophyllum
211. zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty) Anemone narcissifolia
212. zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) Anemone sylvestris
  kosaćcowate Iridaceae
213. szafran spiski Crocus scepusiensis
  krzyżowe Brassicaceae
214. rukiew wodna Nasturtium officinale
  liliowate Liliaceae
215. cebulica dwulistna (oszloch) Scilla bifolia
216. ciemiężyca (ciemierzyca) zielona Veratrum lobelianum
217. czosnek kątowaty Allium angulosum
218. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
  marzanowate Rubiaceae
219. przytulia szorstkoowockowa Galium pumilum
  motylkowate Fabaceae
220. groszek błotny Lathyrus palustris
221. groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus
222. komonicznik skrzydlastostrąkowy Tetragonolobus maritimus
223. wilżyna ciernista Ononis spinosa
224. wilżyna rozłogowa Ononis repens
  nadwodnikowate Elatinaceae
225. nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper
226. nadwodnik okółkowy Elatine alsinastrum
227. nadwodnik sześciopręcikowy Elatine hexandra
228. nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra
  obrazkowate Araceae
229. obrazki alpejskie Arum alpinum
  oliwnikowate Elaeagnaceae
230. rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides
  pierwiosnkowate Primulaceae
231. pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły Primula elatior
232. zarzyczka (kortusa) górska Cortusa matthioli
  przewiertniowate Caprifoliaceae
233. wiciokrzew (suchokrzew) pomorski Lonicera periclymenum
234. zimoziół (linnea) północny Linnaea borealis
  psiankowate Solanaceae
235. lulecznica kraińska Scopolia carniolica
236. pokrzyk wilcza-jagoda Atropa belladonna
  różowate Rosaceae
237. parzydło leśne Aruncus sylvestris
238. wiśnia karłowata Cerasus fruticosa
  sitowate Juncaceae
239. sit tępokwiatowy Juncus subnodulosus
  skalnicowate Saxifragaceae
240. skalnica gronkowa Saxifraga paniculata
  sosnowate Pinaceae
241. sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew) (3) Pinus mugo
242. sosna limba (limba) (3) Pinus cembra
  storczykowate Orchidaceae
243. gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
244. kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens
245. kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
246. kukułka (storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata
247. kukułka (storczyk) plamista Dactylorhiza maculata
248. kukułka (storczyk) szerokolistna Dactylorhiza majalis
249. listera jajowata Listera ovata
250. podkolan biały Platanthera bifolia
251. podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
  świbkowate Juncaginaceae
252. świbka morska Triglochin maritimum
  tamaryszkowate Tamaricaceae
253. września pobrzeżna Myricaria germanica
  trawy Poaceae
254. sesleria błotna Sesleria uliginosa
255. turówka leśna Hierochloë australis
256. turówka wonna Hierochloë odorata
  trędownikowate Scrophulariaceae
257. dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum
258. gnidosz błotny Pedicularis palustris
259. gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica
260. naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
  turzycowate Cyperaceae
261. turzyca dwupienna Carex dioica
262. turzyca kulista Carex globularis
263. turzyca loarska Carex ligerica
264. turzyca Michela Carex michelii
265. turzyca piaskowa Carex arenaria
266. turzyca Reichenbacha Carex pseudo-brizoides
267. wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum
268. wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum
  wargowe Lamiaceae
269. miodownik melisowaty (miodownik
wielkokwiatowy)
Melittis melissophyllum
  wawrzynkowate Thymelaeaceae
270. wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
  wrzosowate Ericaceae
271. bagno zwyczajne Ledum palustre
272. bażyna czarna Empetrum nigrum
273. gruszyczka mniejsza Pyrola minor
274. gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia
275. gruszyczka średnia Pyrola media
276. gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha
277. gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora
278. modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia
  zarazowate Orobanchaceae
279. zaraza* Orobanche bohemica
280. zaraza* Orobanche kochi
281. zaraza* Orobanche mayeri
282. zaraza alzacka Orobanche alsatica
283. zaraza Bartlinga Orobanche bartlingii
284. zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora
285. zaraza bluszczowa Orobanche hederae
286. zaraza błękitnawa Orobanche coerulescens
287. zaraza czerwonawa Orobanche lutea
288. zaraza gałęzista Orobanche ramosa
289. zaraza goryczelowa Orobanche picridis
290. zaraza macierzankowa Orobanche alba
291. zaraza niebieska Orobanche purpurea
292. zaraza piaskowa Orobanche arenaria
293. zaraza przytuliowa (zaraza pospolita) Orobanche caryophyllacea
294. zaraza wielka Orobanche elatior
295. zaraza żółta Orobanche flava
  zimowitowate Colchicaceae
296. zimowit jesienny Colchicum autumnale
  złożone Asteraceae
297. dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
298. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
299. ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum
300. ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum
  INNE GATUNKI  
301.
gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.) – inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą
na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia
 

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(3) – gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Sposób pozyskiwania
  MCHY BRYOPHYTA  
  gajnikowate Hylocomiaceae  
1. fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
2. rokietnik pospolity Pleurozium schreberi Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  krótkoszowate Brachytheciaceae  
3. brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  widłozębowate Dicranaceae  
4. widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
5. widłoząb miotłowy Dicranum scoparium Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  torfowcowate Sphagnaceae  
6. torfowiec kończysty Sphagnum fallax Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  NASIENNE SPERMATOPHYTA  
  bobrkowate Menyanthaceae  
7. bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podwodnych lub podziemnych. Zostawić nie mniej niż 75% populacji i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
  liliowate Liliaceae  
8. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum Zbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie na obszarze województw: ślaskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zostawić nie mniej niż 75% populacji. Nie należy uszkadzać części podziemnych.
  oliwnikowate Elaeagnaceae  
9. rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides Zbiór owoców, bez uszkadzania krzewów, poza siedliskami wydmowymi i klifowymi.
  trawy Poaceae  
10. turówka leśna Hierochloë Australis Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
11. turówka wonna Hierochloë odorata Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
  złożone Asteraceae  
12. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium Zbiór ręczny koszyczków. Zostawić nie mniej niż 75% populacji.

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ TYCH STREF OCHRONY

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaWielkość strefy ochrony
 PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA 
  poryblinowate Isoëtaceae  
1. poryblin kolczasty Isoëtes echinospora Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
  rozpłochowate Hymenophyllaceae  
2. włosocień delikatny Trichomanes speciosum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
  zanokcicowate Aspleniaceae  
3. zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
4. zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium Stanowisko wraz z z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
5. zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
  NASIENNE SPERMATOPHYTA

 

  krzyżowe Brassicaceae

 

6. warzucha polska Cochlearia polonica Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
  liliowate Liliaceae  
7. ciemiężyca (ciemierzyca) czarna Veratrum nigrum Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
  rosiczkowate Droseraceae  
8. aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
  storczykowate Orchidaceae  
9. kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata Stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
10. miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis Całe torfowisko, na którym występuje.
  zabieńcowate Alismataceae  
11. elisma wodna Luronium natans Cały zbiornik wodny, w którym występuje.
12. kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia Cały zbiornik wodny, w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.

Objaśnienia:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

 1. wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
 2. małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
 3. nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.
FILTRY
KOLOR KWIATÓW
Brak informacji

STANOWISKO
nasłonecznione
półcień
cień
ZASTOSUJ

GRUPA
drzewa
krzewy
krzewinki
jednoroczne
dwuletnie
byliny
ZASTOSUJ

ŚRODOWISKO
górskie
leśne
łąki
synantropijne
wodne
pozostałe
ZASTOSUJ

UŻYTECZNOŚĆ
zioła
trawy
chwasty
uprawne
ogrodowe
ozdobne
inne
ZASTOSUJ

Uwaga! Jeżeli w danej sekcji zostały wyłączone wszystkie opcje, dany filtr nie jest wówczas aktywny!

Atlas roślin chronionych


Aldrowanda pęcherzykowataAldrowanda pęcherzykowata PL Ochrona ścisła (1) (2) (3) Ochrona siedliska

(Aldrovanda vesiculosa)

Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa) to gatunek wieloletniej, mięsożernej rośliny wodnej i pływającej z rodziny rosiczkowatych. Występuje na południu kraju w wodach stojących.


Arnika górskaArnika górska PL Ochrona ścisła (1)

(Arnica montana)

Arnika górska, kupalnik górski (Arnica montana) to roślina wieloletnia z rodziny astrowatych. To roślina trująca i lecznicza, bardzo trudna w uprawie. W Polsce spotykana głównie w Sudetach i Karpatach.


Aster gawędkaAster gawędka PL Ochrona ścisła (1)

(Aster amellus)

Aster gawędka (Aster amellus) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny astrowatych, zmienny, uprawiany także dla ozdobnych kwiatów. Porasta murawy, zarośla, skały, lasy. Preferuje wapienne podłoże.


Aster solnyAster solny PL Ochrona ścisła (1)

(Aster tripolium)

Aster solny (Aster tripolium) to gatunek nagiej, dwuletniej rośliny z rodziny złożonych. Występuje na solniskach. Kwiaty liliowo-pomarańczowe.


Bagnica torfowaBagnica torfowa PL Ochrona ścisła

(Scheuchzieria palustris)

Bagnica torfowa (Scheuchzieria palustris) to roślina kłączowa z rodziny bagnicowatych, jedyny przedstawiciel tej rodziny. Występuje w strefie umiarkowanej i zimniejszej na półkuli Północnej.


Bażyna czarnaBażyna czarna PL Ochrona częściowa

(Empetrum nigrum)

Bażyna czarna (Empetrum nigrum) to gatunek zimozielonej krzewinki z rodziny bażynowatych, jedyny przedstawiciel tej rodziny w Polsce. Roślina rzadko owocująca, owocem smaczna i jadalna jagoda. Gatunek bardzo podobny to bażyna obupłciowa.


Bobrek trójliskowyBobrek trójliskowy PL Ochrona częściowa Określone zasady pozyskiwania

(Menyanthes trifoliata)

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny bobrkowatych o czołgających się kłączach. Ma właściwości lecznicze i trujące.


Brzoza karłowataBrzoza karłowata PL Ochrona ścisła (1) (3)

(Betula nana)

Brzoza karłowata (Betula nana) to płożący się krzew z rodziny brzozowatych, rzadko spotykany w uprawach jako roślina ozdobna. To krzew charakterystyczny dla flory tundry.


Brzoza niskaBrzoza niska PL Ochrona ścisła (1) (3)

(Betula humilis)

Brzoza niska (Betula humilis) to gatunek krzewu z rodziny brzozowatych, silnie rozgałęziony z licznymi gruczołami żywicznymi. To relikt polodowcowy.


Buławnik czerwonyBuławnik czerwony PL Ochrona ścisła

(Cephalanthera rubra)

Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra) to wieloletnia roślina z rodziny storczykowatych. W Polsce to storczyk rzadko występujący, głównie na niżu. Rośnie w zaroślach i lasach liściastych.


Cebulica dwulistnaCebulica dwulistna PL Ochrona częściowa

(Scilla bifolia)

Cebulica dwulistna (Scilla bifolia) to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny liliowatych, spotykana w uprawach ogrodowych i dziczejąca. To także roślina trująca i gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Centuria nadobnaCenturia nadobna PL Ochrona częściowa

(Centaurium pulchellum)

Centuria nadobna (Centaurium pulchellum) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny goryczkowatych. Kwiaty są różowe, pięciokrotne, zebrane w wierzchotki.


Centuria zwyczajna, centuria pospolitaCenturia zwyczajna, centuria pospolita PL Ochrona częściowa

(Centaurium erythraea)

Centuria zwyczajna, centuria pospolita (Centaurium erythraea) to jednoroczna lub dwuletnia roślina lecznicza z rodziny goryczkowatych.


Ciemiężyca zielona, ciemierzyca zielonaCiemiężyca zielona, ciemierzyca zielona PL Ochrona częściowa

(Veratrum lobelianum)

Ciemiężyca zielona, ciemierzyca zielona (Veratrum lobelianum) to bylina z rodziny liliowców. Niektóre źródła podają, że ciemiężyca zielona jest podgatunkiem ciemiężycy białej. Niegdyś zaliczano ten gatunek do rodziny liliowatych.


Cieszynianka wiosennaCieszynianka wiosenna PL Ochrona ścisła

(Hacquetia epipactis)

Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis) to gatunek rośliny z rodziny baldaszkowatych. Kwiaty są małe, żółte, zebrane w mały baldaszek nad pięcioma podsadkami.


Cis pospolityCis pospolity PL Ochrona częściowa

(Taxus baccata)

Cis pospolity (Taxus baccata) to gatunek zimozielonego drzewa lub krzewu z rodziny cisowatych. To roślina o leczniczych właściwościach. Z igieł cisu wytwarza się półprodukt, który służy do produkcji leku na nowotwory.


Cyklamen europejski, cyklamen purpurowyCyklamen europejski, cyklamen purpurowy Ochrona ścisła (3)

(Cyclamen purpurascens)

Cyklamen europejski, cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens) to gatunek trującej rośliny wieloletniej z rodziny pierwiosnkowatych. To roślina ozdobna i dziczejąca.


Czosnek niedźwiedziCzosnek niedźwiedzi PL Ochrona częściowa Określone zasady pozyskiwania

(Allium ursinum)

Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) to gatunek leczniczej i uprawnej byliny. Spożywa się liście czosnku niedźwiedziego. Ma działanie bakteriobójcze, przeciwnowotworowe, obniża ciśnienie krwi, działa przeciwmiażdżycowo, przeciwgrzybiczo.


Długosz królewskiDługosz królewski PL Ochrona ścisła (3)

(Osmunda regalis)

Długosz królewski (Osmunda regalis) to okazała i wieloletni gatunek rodzimej paproci, jedynego przedstawiciela rodziny długoszowatych w naszym kraju. Należy do bardzo starej i szczątkowej już grupy paproci.


Dwulistnik muszyDwulistnik muszy PL Ochrona ścisła (1)

(Ophrys insectifera)

Dwulistnik muszy (Ophrys insectifera) to nasz rodzimy storczyk, bardzo rzadko w Polsce spotykany. Kwiat przypomina muchę, która przysiadła na łodydze. Liście są odziomkowe.


Dyptam jesionolistny, krzak MojżeszaDyptam jesionolistny, krzak Mojżesza PL Ochrona ścisła (1) (3)

(Dictamnus albus)

Dyptam jesionolistny, krzak Mojżesza (Dictamnus albus) to trująca bylina kłączowa z rodziny rutowatych o leczniczych właściwościach, uprawiana jako roślina ozdobna. Wydziela zapach pomarańczy.


Dziewanna fioletowaDziewanna fioletowa PL Ochrona częściowa

(Verbascum phoeniceum)

Dziewanna fioletowa (Verbascum phoeniceum) to gatunek rośliny jednorocznej, dwuletniej lub wieloletniej z rodziny trędownikowatych. To także roślina ozdobna, czasem uprawiana w ogrodach.


Dziewięćsił bezłodygowyDziewięćsił bezłodygowy PL Ochrona częściowa

(Carlina acaulis)

Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) to gatunek wieloletniej rośliny leczniczej bezłodygowej z rodziny astrowatych, w niektórych krajach uważanej za jarzynę. To roślina górska.


Dziewięćsił popłocholistnyDziewięćsił popłocholistny PL Ochrona ścisła (1) (2) (3)

(Carlina onopordifolia)

Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) to wieloletnia roślina z rodziny astrowatych, wydzielająca mleczny sok. Rośnie tylko w Europie na kilku obszarach w Polsce i Ukrainie..


Dzięgiel litwor, arcydzięgielDzięgiel litwor, arcydzięgiel PL Ochrona częściowa

(Angelica archangelica)

Dzięgiel litwor, arcydzięgiel (Angelica archangelica) to gatunek aromatycznej rośliny dwuletniej z rodziny baldaszkowatych lub według niektórych źródeł z rodziny selerowatych. W pierwszym roku roślina wytwarza łodygę i liście, a w drugim zakwita.


Dzwonek bolońskiDzwonek boloński PL Ochrona ścisła (1)

(Campanula bononiensis)

Dzwonek boloński (Campanula bononiensis) to gatunek rośliny dwuletniej lub byliny z rodziny dzwonkowatych. Kwiaty są dzwonkowate, jasnofioletowe lub niebieskofioletowe.


Dzwonek szerokolistnyDzwonek szerokolistny PL Ochrona częściowa

(Campanula latifolia)

Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia) to wieloletnia roślina z rodziny dzwonkowatych. To gatunek wskaźnikowy starych lasów. Kwiaty są niebieskie lub fioletowoniebieskie.


Gnieźnik leśny, gniazdoszGnieźnik leśny, gniazdosz PL Ochrona częściowa

(Neottia nidus-avis)

Gnieźnik leśny, gniazdosz (Neottia nidus-avis) to gatunek bezzieleniowej, dwuletniej lub wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych. To saprofit, żyjąca dzięki symbiozie z grzybami rozwijającymi się w glebie.


Goryczuszka WettsteinaGoryczuszka Wettsteina PL Ochrona ścisła (1)

(Gentianella germanica)

Goryczuszka Wettsteina (Gentianella germanica) to gatunek rośliny dwuletniej lub jednorocznej z rodziny goryczkowatych. Osiąga wysokość 5-40 cm. Kwiaty są fioletowe.


Goryczuszka gorzkawaGoryczuszka gorzkawa PL Ochrona ścisła

(Gentianella amarella)

Goryczuszka gorzkawa, goryczka gorzkawa (Gentianella amarella) to gatunek dwuletniej rośliny z rodziny goryczkowatych. Niezbyt częsta roślina w całym kraju.


Goździk kosmatyGoździk kosmaty PL Ochrona ścisła (1)

(Dianthus armeria)

Goździk kosmaty (Dianthus armeria) to jednoroczna lub dwuletnia roślina z rodziny goździkowatych. Rośnie na suchych murawach, w zaroślach. Spotykana przede wszystkim na południu kraju.


Goździk piaskowyGoździk piaskowy PL Ochrona częściowa

(Dianthus arenarius)

Goździk piaskowy (Dianthus arenarius) to gatunek wieloletniej rośliny darniowej z rodziny goździkowatych, pokryta delikatnym, woskowym nalotem.


Goździk pierzastyGoździk pierzasty PL (3) Ochrona częściowa

(Dianthus plumarius)

Goździk pierzasty, goździk postrzępiony (Dianthus plumarius) to bylina z rodziny goździkowatych, uprawiana w ogrodach dla ozdobnych kwiatów. Podgatunek D. p. praecox to endemit Karpat Zachodnich.


Goździk pysznyGoździk pyszny PL Ochrona ścisła (1)

(Dianthus superbus)

Goździk pyszny (Dianthus superbus) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny goździkowatych z nielicznymi pędami płonnymi. Kwiaty są pachnące, białe lub liliowe, płatki silnie postrzępione.


Gółka długoostrogowa, koślarekGółka długoostrogowa, koślarek PL Ochrona ścisła (1)

(Gymnadenia conopsea)

Gółka długoostrogowa, koślarek (Gymnadenia conopsea) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych. W Polsce występuje dość często w Sudetach i Karpatach.


Gółka wonnaGółka wonna PL Ochrona ścisła

(Gymnadenia odoratissima)

Gółka wonna (Gymnadenia odoratissima) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych, podobny nieco do gółki długoostrogowej.


Gruszyczka mniejszaGruszyczka mniejsza PL Ochrona częściowa

(Pyrola minor)

Gruszyczka mniejsza (Pyrola minor) to roślina z rodziny gruszyczkowatych, zimozielona krzewinka, mylona czasem z konwalią.


Grzybienie białe, nenufar, lilia wodnaGrzybienie białe, nenufar, lilia wodna PL Ochrona częściowa

(Nymphaea alba)

Grzybienie białe, nenufar, lilia wodna (Nymphaea alba) to roślina wodna, bylina o grubym kłączu, pływających liściach i przepięknych białych kwiatach. Duża liczba grzybieni białych świadczy o wypłycaniu i zarastaniu zbiornika.


Grzybienie północneGrzybienie północne PL Ochrona częściowa

(Nymphaea candida)

Grzybienie północne, grzybienie zapoznane (Nymphaea candida) to gatunek trującej rośliny wodnej o leczniczych właściwościach z rodziny grzybieniowatych.


Grzybieńczyk wodnyGrzybieńczyk wodny PL Ochrona ścisła

(Nymphoides peltata)

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) to gatunek wodnej rośliny wieloletniej z rodziny bobrkowatych. Znosi lekkie zasolenie wody. To u nas rzadko spotykana roślina.


Jarząb szwedzkiJarząb szwedzki PL Ochrona ścisła (3)

(Sorbus intermedia)

Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) to drzewo z rodziny różowatych o szerokiej koronie. Drzewo to dość często sadzi się jako drzewo ozdobne w parkach i alejach. Można go spotkać od Kołobrzegu do Gdańska w nadmorskich lasach.


Języcznik zwyczajnyJęzycznik zwyczajny PL Ochrona ścisła

(Phyllitis scolopendrium)

Języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium) to zimozielona, wieloletnia paproć. To gatunek wskaźnikowy starych lasów. Rośliny tej niegdyś używano do leczenia padaczki, gruźlicy, biegunek oraz kaszlu.


Kłokoczka południowaKłokoczka południowa PL Ochrona ścisła (3)

(Staphylea pinnata)

Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata) to gatunek krzewu z rodziny kłokoczkowatych, jedyny przedstawiciel rodziny, którego można spotkać w Polsce. Kwiaty pachną kiszonymi ogórkami. W Polsce spotykana w lasach liściastych i zaroślach na południu kraju.


Kocanki piaskoweKocanki piaskowe PL Ochrona częściowa Określone zasady pozyskiwania

(Helichrysum arenarium)

Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium) to bylina z rodziny złożonych, biało filcowana, posiadająca lecznicze właściwości. Kocanki piaskowe rosną na suchych, piaszczystych terenach, przy drogach i na wrzosowiskach.


Kosaciec syberyjskiKosaciec syberyjski PL Ochrona ścisła (1)

(Iris sibirica)

Kosaciec syberyjski, kosacz (Iris sibirica) to roślina wieloletnia z rodziny kosaćcowatych, uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna. Rośnie często kępkowo. Roślina ta znajduje się pod ochroną ścisłą.


Kosodrzewina, sosna górska, sosna kosa, kosówkaKosodrzewina, sosna górska, sosna kosa, kosówka PL (3) Ochrona częściowa

(Pinus mugo)

Kosodrzewina, sosna górska (Pinus mugo) to wysoki krzew lub małe drzewo, typowe dla krajobrazu wysokogórskiego, tworząc całe piętro. Piętro kosówki w naszych górach powstało zaledwie kilka tysięcy lat temu.


Koślaczek stożkowatyKoślaczek stożkowaty PL Ochrona ścisła (2)

(Anacamptis pyramidalis)

Koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis) to jeden z rodzimych storczyków, jedyny krajowy przedstawiciel rodzaju w Polsce. To także roślina ozdobna, stosowana do skalnych ogrodów.


Kotewka orzech wodnyKotewka orzech wodny PL Ochrona ścisła (1) (3)

(Trapa natans)

Kotewka orzech wodny (Trapa natans) to jednoroczna roślina wodna z rodziny kotewkowatych lub jak podają niekóre źródła do rodziny krwawnicowatych. To gatunek ginący w naszej rodzimej florze.


Kruszczyk drobnolistnyKruszczyk drobnolistny PL Ochrona ścisła

(Epipactis microphylla)

Kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla) to rodzimy storczyk. Kwiaty są biało-zielone, nabiegłe czerwono. Liście są nieliczne i bardzo drobne.


Kruszczyk rdzawoczerwonyKruszczyk rdzawoczerwony PL Ochrona częściowa

(Epipactis atrorubens)

Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens) to wieloletnia roślina z rodziny storczykowatych. To gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Kruszczyk sinyKruszczyk siny PL Ochrona ścisła

(Epipactis purpurata)

Kruszczyk siny (Epipactis purpurata) to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny storczykowatych. Kwiaty są zielonkawe, szarofioletowe, z elementami purpurowymi, niebieskawymi i białymi.


Kruszczyk szerokolistnyKruszczyk szerokolistny PL Ochrona częściowa

(Epipactis helleborine)

Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) to gatunek rośliny z rodziny storczykowatych o zmiennym wyglądzie. To gatunek wskaźnikowy starych lasów. Występuje w całej Polsce.


Kukułka bałtyckaKukułka bałtycka PL Ochrona ścisła (1)

(Dactylorhiza baltica)

Kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica) to gatunek rośliny z rodziny storczykowatych. Osiąga wysokość 70 cm. Kwiaty są fioletowe. Warżka trójdzielna.


Kukułka bzowaKukułka bzowa PL Ochrona ścisła (1)

(Dactylorhiza sambucina)

Kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina) to gatunek byliny z rodziny storczykowatych. To gatunek europejski. Rośnie na murawach, w zaroślach. Występuje na terenie całego kraju.


Kukułka Fuchsa, stoplamek FuchsaKukułka Fuchsa, stoplamek Fuchsa PL Ochrona ścisła (1)

(Dactylorhiza fuchsii)

Kukułka Fuchsa, stoplamek Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) to gatunek rośliny z rodziny storczykowatych. Rośnie w lasach, zaroślach , na łąkach. Preferuje gleby wapienne.


Kukułka krwista, stoplamek krwistyKukułka krwista, stoplamek krwisty PL Ochrona częściowa

(Dactylorhiza incarnata)

Kukułka krwista, stoplamek krwisty (Dactylorhiza incarnata) to gatunek byliny z rodziny storczykowatych. W Polsce spotykanych jest wiele podgatunków i odmian, różniących się od siebie głównie kształtem liści.


Kukułka szerokolistnaKukułka szerokolistna PL Ochrona częściowa

(Dactylorhiza majalis)

Kukułka szerokolistna, storczyk szerokolistny, stoplamek szerokolistny (Dactylorhiza majalis) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych o dość zmiennym wyglądzie.


Len złocistyLen złocisty PL Ochrona ścisła (1)

(Linum flavum)

Len złocisty (Linum flavum) to bylina z rodziny lnowatych. W Polsce spotykany na Wyżynie Małopolskiej, Lubelskiej i na Roztoczu. Rośnie na murawach kserotermicznych, porasta górskie zbocza.


Lilia bulwkowataLilia bulwkowata PL Ochrona ścisła (1)

(Lilium bulbiferum)

Lilia bulwkowata, lilia bulwkowa (Lilium bulbiferum) to gatunek rośliny z rodziny liliowatych. To roślina trująca. Kwiaty są duże, czerwone lub pomarańczowe, ciemno plamkowane, bezwonne.


Lilia złotogłówLilia złotogłów PL Ochrona ścisła

(Lilium martagon)

Lilia złotogłów (Lilium martagon) to roślina wieloletnia z rodziny liliowatych z charakterystyczną, złocistą cebulą, pokrytą łuskami i pięknymi kwiatami. To także roślina lecznicza, trująca oraz gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Lipiennik LoeselaLipiennik Loesela PL Ochrona ścisła (1) (2) (3)

(Liparis loeselii)

Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych. W Polsce lipiennik Loesela spotykany jest bardzo rzadko, głównie na niżu, najczęściej na Mazurach.


Listera jajowataListera jajowata PL Ochrona częściowa

(Listera ovata)

Listera jajowata (Listera ovata) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych. To gatunek wskaźnikowy starych lasów. Kwiaty są zielone, siedzące, zebrane w grono .


Lobelia jeziornaLobelia jeziorna PL Ochrona ścisła (3)

(Lobelia dortmanna)

Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna) to gatunek wieloletniej rośliny wodnej z rodziny dzwonkowatych. To trująca roślina. Gatunek występuje na Pomorzu Zachodnim na brzegach jezior.


Łyszczec wiechowaty, gipsówka wiechowataŁyszczec wiechowaty, gipsówka wiechowata PL Ochrona częściowa

(Gypsophila paniculata)

Łyszczec wiechowaty, gipsówka wiechowata (Gypsophila paniculata) to roślina wieloletnia z rodziny goździkowatych, uprawiana w wielu odmianach jako roślina ozdobna. Kwiaty są liczne, drobne, zebrane w wiechę.


Malina moroszkaMalina moroszka PL Ochrona ścisła

(Rubus chamaemorus)

Malina moroszka (Rubus chamaemorus) to wieloletnia roślina zielna z rodziny różowatych, wytwarzająca czołgające się kłącze. Ma jadalne owoce.


Mącznica lekarskaMącznica lekarska PL Ochrona ścisła

(Arctostaphylos uva-ursi)

Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) to lecznicza roślina, krzewinka z rodziny wrzosowatych o jadalnych owocach. Występuje na torfowiskach, w lasach.


Mieczyk błotnyMieczyk błotny PL Ochrona ścisła (1) (2) (3)

(Gladiolus palustris)

Mieczyk błotny (Gladiolus palustris) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny kosaćcowatych. Mieczyk błotny rośnie na wilgotnych łąkach w środkowej części Europy, rzadko w Polsce.


Mieczyk dachówkowatyMieczyk dachówkowaty PL Ochrona ścisła (1)

(Gladiolus imbricatus)

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) to wieloletnia roślina z rodziny kosaćcowatych. W podziemnej części znajduje się podwójna bulwa otoczona pochwami liściowymi. Rośnie na łąkach, w lasach dębowych oraz w zaroślach.


Mikołajek nadmorskiMikołajek nadmorski PL Ochrona ścisła

(Eryngium maritimum)

Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum) to gatunek wieloletniej, zimotrwałej rośliny z rodziny baldaszkowatych, pokryta białawo-niebieskim woskiem. W Polsce występuje wyłącznie nad Bałtykiem. Porasta wydmy.


Miłek wiosennyMiłek wiosenny PL Ochrona ścisła (1)

(Adonis vernalis)

Miłek wiosenny (Adonis vernalis) to bylina z rodziny jaskrowatych. To roślina trująca o leczniczych właściwościach, znajdująca się pod ścisłą ochroną. Czasem jest uprawiana jako roślin ozdobna.


Miodownik melisowatyMiodownik melisowaty PL Ochrona częściowa

(Melittis melissophyllum)

Miodownik melisowaty, miodownik wielkokwiatowy, kadzidło (Melittis melissophyllum) to gatunek wieloletniej rośliny leczniczej z rodziny jasnotowatych. Pachnie cytryną. to gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Modrzewnica zwyczajnaModrzewnica zwyczajna PL Ochrona częściowa

(Andromeda polifolia)

Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia) to gatunek rośliny z rodziny wrzosowatych. To zimozielona krzewinka o trujących właściwościach. W Polsce spotykana lokalnie w całym kraju.


Nabrzeżyca nadrzecznaNabrzeżyca nadrzeczna PL Ochrona ścisła (1)

(Corrigiola litoralis)

Nabrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis) to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny goździkowatych. Rośnie nad brzegami wód, na wilgotnych piaskach.


Naparstnica zwyczajnaNaparstnica zwyczajna PL Ochrona częściowa

(Digitalis grandiflora)

Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora) to gatunek wieloletniej lub dwuletniej rośliny z rodziny trędownikowatych. Jest to roślina trująca o leczniczych właściwościach. To także roślina ozdobna.


Nasięźrzał pospolityNasięźrzał pospolity PL Ochrona ścisła (1)

(Ophioglossum vulgatum)

Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum) to wieloletnia roślina z rodziny nasięźrzałowatych z charakterystycznym kłosem zarodnionośnym. To bardzo nietypowa paproć.


Obrazki plamisteObrazki plamiste PL Ochrona ścisła (3)

(Arum maculatum)

Obrazki plamiste (Arum maculatum) to roślina z rodziny obrazkowatych. Jest rośliną trującą o leczniczych właściwościach, czasem uprawianą w ogrodach. Roślina występuje w wilgotnych lasach i zaroślach, to rzadkość w naszej florze.


Obuwik pospolityObuwik pospolity PL Ochrona ścisła (1) (2) (3)

(Cypripedium calceolus)

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) to wieloletnia roślina kłączowa z rodziny storczykowatych - nasz najpiękniejszy krajowy storczyk. To typowy kwiat pułapkowy - owad szukający wyjścia pozostawia pyłek.


Orlik pospolityOrlik pospolity PL Ochrona częściowa

(Aquilegia vulgaris)

Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) to trująca roślina wieloletnia z rodziny jaskrowatych, jedyny krajowy przedstawiciel rodzaju Aquilegia. Jest czasem uprawiany jako roślina ozdobna, także na kwiaty cięte, dziczejąca.


Ozorka zielonaOzorka zielona PL Ochrona ścisła (1)

(Coeloglossum viride)

Ozorka zielona (Coeloglossum viride) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych. To jeden z naszych rodzimych storczyków, zanikających powoli w środowisku naturalnym.


Pajęcznica liliowataPajęcznica liliowata PL Ochrona ścisła (1)

(Anthericum liliago)

Pajęcznica liliowata (Anthericum liliago) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny liliowatych, który nie wytwarza cebuli, co jest dość wyjątkowe w tej rodzinie. Tworzy niewielkie kępy.


Paprotnik BraunaPaprotnik Brauna PL Ochrona ścisła

(Polystichum braunii)

Paprotnik Brauna (Polystichum braunii) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny narecznicowatych. Paproć ta ma sezonowe liście. To gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Paprotnik kolczystyPaprotnik kolczysty PL Ochrona ścisła

(Polystichum aculeatum)

Paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum) to gatunek wieloletniej i zimotrwałej paproci z rodziny narecznicowatych (do niedawna paprotnikowatych). To także gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Parzydło leśneParzydło leśne PL Ochrona częściowa

(Aruncus dioicus)

Parzydło leśne (Aruncus dioicus) to trująca, wieloletnia roślina z rodziny różowatych. To także roślina uprawiana w ogrodach, głównie odmiany. Parzydło leśne znajduje się pod ścisłą ochroną. To roślina dwupienna.


Pełnik europejskiPełnik europejski PL Ochrona ścisła (1)

(Trollius europaeus)

Pełnik europejski (Trollius europaeus) to trująca roślina wieloletnia z rodziny jaskrowatych o pięknych, kulistych kwiatach. W Polsce jest rośliną rzadką, częściej spotykaną wysoko w górach.


Pierwiosnek łyszczakPierwiosnek łyszczak PL Ochrona ścisła (3)

(Primula auricula)

Pierwiosnek łyszczak, pierwiosnka łyszczak (Primula auricula) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny pierwiosnkowatych, spotykana w uprawach jako roślina ozdobna. U nas często występuje w Tatrach.


Pięciornik skalnyPięciornik skalny PL Ochrona ścisła

(Potentilla rupestris)

Pięciornik skalny (Potentilla rupestris) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny różowatych. Rośnie na suchych murawach, w lasach. Gatunek euroazjatycki. W Polsce spotykany rzadko.


Pióropusznik strusiPióropusznik strusi PL Ochrona częściowa

(Matteuccia struthiopteris)

Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris) to jedna z najbardziej dekoracyjnych paproci. Przypomina strusie pióra. To roślina wieloletnia i dużych rozmiarów. Najczęściej można ją spotkać w olszynie nadrzecznej i górskiej.


Podejźrzon księżycowyPodejźrzon księżycowy PL Ochrona ścisła (1)

(Botrychium lunaria)

Podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria) to wieloletnia roślina z rodziny nasięźrzałowatych, niewielka paproć.


Podejźrzon wirginijskiPodejźrzon wirginijski PL Ochrona ścisła (1) (3)

(Botrychium virginianum)

Podejźrzon wirginijski (Botrychium virginianum) to gatunek paproci z rodziny nasięźrzałowatych. Paproć ta dawniej występowała w lasach w Polsce na północnym-wschodzie.


Podkolan białyPodkolan biały PL Ochrona częściowa

(Platanthera bifolia)

Podkolan biały (Platanthera bifolia) to gatunek byliny z rodziny storczykowatych, żyjąca z grzybami w symbiozie. Kwiaty są białe, pachnące.


Podrzeń żebrowiecPodrzeń żebrowiec PL Ochrona częściowa

(Blechnum spicant)

Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant) to gatunek wieloletniej paproci z rodziny podrzeniowatych o charakterystycznym wyglądzie liści płodnych. W Polsce występuje dość pospolicie w górskich lasach.


Pomocnik baldaszkowyPomocnik baldaszkowy PL Ochrona częściowa

(Chimaphila umbellata)

Pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata) to wieloletnia roślina, krzewinka z rodziny gruszyczkowatych. Kwiaty zebrane w baldachogrono, zwisające na szypułkach, białe lub jasnoróżowe.


Powojnik prostyPowojnik prosty PL Ochrona ścisła

(Clematis recta)

Powojnik prosty (Clematis recta) to wieloletnia roślina zielna z rodziny jaskrowatych. Roślina ta bywa uprawiana jako bylina ozdobna w przydomowych ogrodach. Kwiaty są obupłciowe, pachnące, białe.


Przewiercień długolistnyPrzewiercień długolistny PL Ochrona ścisła

(Bupleurum longifolium)

Przewiercień długolistny (Bupleurum longifolium) to gatunek rośliny dwuletniej lub wieloletniej z rodziny baldaszkowatych. Rośnie na górskich zboczach, murawach, w lasach na południu i Pomorzu.


Pszczelnik wąskolistnyPszczelnik wąskolistny PL Ochrona ścisła

(Dracocephalum ruyschiana)

Pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschiana) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny wargowych. Kwiaty są niebieskofioletowe, wygrzbiecone, zebrane w nibyokółki.


Rojniczek pospolity, samorodaRojniczek pospolity, samoroda PL Ochrona ścisła

(Jovibarba sobolifera)

Rojniczek pospolity, samoroda (Jovibarba sobolifera) to roślina z rodziny gruboszowatych. Liście są zebrane w różyczkę o średnicy do 4 cm. Są mięsiste, zielone, w górnej części czerwono nabiegłe.


Rokitnik zwyczajnyRokitnik zwyczajny PL Ochrona częściowa Określone zasady pozyskiwania

(Hippophae rhamnoides)

Rokitnik zwyczajny, rokitnik pospolity (Hippophae rhamnoides) to wysoki krzew liściasty lub niskie drzewko z rodziny oliwnikowatych o nieregularnym pokroju, znana roślina ozdobna ogrodowa, obficie owocująca. Owoce są jadalne.


Rosiczka długolistnaRosiczka długolistna PL Ochrona ścisła (3)

(Drosera anglica)

Rosiczka długolistna (Drosera anglica) to owadożerna roślina wieloletnia z rodziny rosiczkowatych. W Polsce występuje na niżu na rozproszonych stanowiskach.


Rosiczka okrągłolistnaRosiczka okrągłolistna PL Ochrona ścisła

(Drosera rotundiflora)

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundiflora) to owadożerna roślina wieloletnia z rodziny rosiczkowatych o leczniczych właściwościach, tworząca rozetę owalnych liści przystosowanych do chwytania małych owadów.


Rosiczka pośredniaRosiczka pośrednia PL Ochrona ścisła

(Drosera intermedia)

Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny rosiczkowatych, przystosowanej do chwytania owadów. W Polsce to niezwykle rzadki gatunek. Rośnie na torfowiskach.


Róża francuskaRóża francuska Ochrona ścisła (1)

(Rosa gallica)

Róża francuska (Rosa gallica) to krzew z rodziny różowatych o cienkich i prostych pędach. Rośnie w zaroślach, na miedzach, spotykany w uprawach.


Różanecznik żółty, azalia pontyjskaRóżanecznik żółty, azalia pontyjska PL Ochrona ścisła (1) (2) (3)

(Rhododendron luteum)

Różanecznik żółty, azalia pontyjska (Rhododendron luteum) to gatunek krzewu z rodziny wrzosowatych. To roślina trująca.


Rukiew wodnaRukiew wodna PL Ochrona częściowa

(Nasturtium officinalis)

Rukiew wodna (Nasturtium officinalis) to roślina zielna wieloletnia z rodziny kapustowatych, roślina wodna, lecznicza i niegdyś uprawna. U nas to rzadka roślina i osiąga wschodnią granicę występowania w Europie.


Rzepik szczeciniastyRzepik szczeciniasty PL Ochrona ścisła (2) (3)

(Agrimonia pilosa)

Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny różowatych, podobny do rzepiku pospolitego.


Sasanka łąkowaSasanka łąkowa PL Ochrona ścisła (1) (2)

(Pulsatilla pratensis)

Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny jaskrowatych. Posiada lecznicze właściwości, jest trująca.


Sasanka wiosennaSasanka wiosenna PL Ochrona ścisła (1)

(Pulsatilla vernalis)

Sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny jaskrowatych. To trująca roślina.


Skalnica gronkowaSkalnica gronkowa PL Ochrona częściowa

(Saxifraga paniculata)

Skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata) to charakterystyczna, wieloletnia i zimozielona roślina z rodziny skalnicowatych, tworząca gęste darnie, uprawiana także w ogrodach jako roślina ozdobna.


Sosna limbaSosna limba PL (3) Ochrona częściowa

(Pinus cembra)

Sosna limba, limba (Pinus cembra) to gatunek szpilkowego drzewa z rodziny sosnowatych, rosnącego w górach.


Storczyk cuchnącyStorczyk cuchnący PL Ochrona ścisła (1)

(Orchis coriophora)

Storczyk cuchnący (Orchis coriophora) to roślina z rodziny storczykowatych. W kraju ma status wymierającego. Rośnie na podmokłych łąkach.


Storczyk samiczy, storczyk samczyStorczyk samiczy, storczyk samczy PL Ochrona ścisła (1) (3)

(Orchis morio)

Storczyk samiczy, storczyk samczy (Orchis morio) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny storczykowatych. Kwiaty są fioletowe, purpurowe, czerwone i różowe, zebrane w kwiatostan o długości 3-5 cm.


Storzan bezlistnyStorzan bezlistny PL Ochrona ścisła (3)

(Epipogium aphyllum)

Storzan bezlistny (Epipogium aphyllum) to roślina z rodziny storczykowatych. Kwiaty białe lub kremowe z fioletowymi smugami.


Szachownica kostkowataSzachownica kostkowata PL Ochrona ścisła (1)

(Fritillaria meleagris)

Szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris) to wieloletnia roślina cebulowa z rodziny liliowatych z niezwykłym deseniem na płatkach kwiatów, przypominającym szachownicę. Jest krytycznie zagrożona wymarciem.


Szafran wiosenny, krokusSzafran wiosenny, krokus PL Ochrona częściowa

(Crocus vernus)

Szafran wiosenny, krokus (Crocus vernus) to gatunek wieloletniej rośliny cebulowej z rodziny kosaćcowatych - znany powszechnie zwiastun wiosny. Rośnie na łąkach i polanach w strefie regla dolnego na pogórzu.


Śnieżyca wiosennaŚnieżyca wiosenna PL Ochrona częściowa

(Leucojum vernum)

Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) to bylina z rodziny amarylkowatych, często uprawiana roślina ozdobna, dziczejąca. Roślina obumiera zaraz po wydaniu owoców z początkiem lata.


Śnieżyczka przebiśniegŚnieżyczka przebiśnieg PL Ochrona częściowa

(Galanthus nivalis)

Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) to bylina z rodziny amarylkowatych, zwiastun wiosny. Niestety poprzez utratę środowisk naturalnych oraz bezmyślne zrywanie przez człowieka kwiatów i wykopywanie cebulek jest gatunkiem ginącym.


Świbka morskaŚwibka morska PL Ochrona częściowa

(Triglochin maritimum)

Triglochin maritima


Turówka wonna, żubrówkaTurówka wonna, żubrówka PL Ochrona częściowa Określone zasady pozyskiwania

(Hierochloe odorata)

Turówka wonna, żubrówka (Hierochloe odorata) to aromatyczna darniowa trawa z rodziny wiechlinowatych z długimi rozłogami. To rzadki gatunek trawy. znajduje się w Polsce pod ochroną ścisłą. To trawa wykorzystywana między innymi do aromatyzowania napojów.


Turzyca piaskowaTurzyca piaskowa PL Ochrona częściowa

(Carex arenaria)

Turzyca piaskowa (Carex arenaria) to gatunek rośliny kłączowej z rodziny turzycowatych. Występuje pospolicie w Polsce na wybrzeżu naszego morza.


Turzyca żytowataTurzyca żytowata PL Ochrona ścisła (1)

(Carex secalina)

Turzyca żytowata (Carex secalina) to gatunek turzycy, krytycznie zagrożonej wyginięciem w Polsce. W Polsce rośnie na łąkach tylko na wybranych stanowiskach w okolicy Inowrocławia. Osiąga wysokość 10-30 cm.


Wawrzynek wilczełykoWawrzynek wilczełyko PL Ochrona częściowa

(Daphne mezereum)

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) to gatunek krzewu z rodziny wawrzynkowatych. To roślina silnie trująca. Bywa uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna. W ogrodach spotyka się też odmianę o białych kwiatach i żółtych owocach.


Widłak goździstyWidłak goździsty PL Ochrona częściowa

(Lycopodium clavatum)

Widłak goździsty (Lycopodium clavatum) to jeden z dwóch widłaków, występujących w Polsce. To roślina trująca o leczniczych właściwościach. Gatunek ten jest podobny do widłaka jałowcowatego, od którego różni go obecność białych włosków.


Widłak jałowcowatyWidłak jałowcowaty PL Ochrona częściowa

(Lycopodium annotinum)

Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) to gatunek zimozielonej rośliny z rodziny widłakowatych. To trująca roślina o leczniczych właściwościach. To gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Wilczomlecz pstry, ostromlecz pstryWilczomlecz pstry, ostromlecz pstry PL Ochrona ścisła (3)

(Euphorbia epithymoides)

Wilczomlecz pstry, ostromlecz pstry (Euphorbia epithymoides L.) to skrajnie rzadki u nas gatunek rośliny z rodziny wilczomleczowatych, wydzielający trujący, biały sok. To jedna z najrzadziej spotykanych w Polsce roślin.


Woskownica europejskaWoskownica europejska PL Ochrona ścisła (1) (3)

(Myrica gale)

Woskownica europejska (Myrica gale L.) to gatunek krzewu z rodziny woskownicowatych, jedyny krajowy przedstawiciel tej rodziny. Woskownica europejska rośnie w Polsce w naturze tylko nad Bałtykiem


Zanokcica ciemnaZanokcica ciemna PL Ochrona ścisła (3) Ochrona siedliska

(Asplenium adiantum-nigrum)

Zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum) to gatunek rośliny z rodziny zanokcicowatych o zimotrwałych liściach. Gatunek wymarły w naszym kraju.


Zanokcica północnaZanokcica północna PL (3) Ochrona częściowa

(Asplenium septentrionale)

Zanokcica północna (Asplenium septentrionale) to gatunek wieloletniej paproci z rodziny zanokcicowatych. Porasta skały bezwapiennych na południu kraju. W Polsce występuje rzadko.


Zaraza bluszczowaZaraza bluszczowa Ochrona częściowa

(Orobanche hederae)

Zaraza bluszczowa (Orobanche hederae) to gatunek rośliny z rodziny zarazowatych - pasożyt bluszczu pospolitego.


Zawilec wielokwiatowy, zawilec leśnyZawilec wielokwiatowy, zawilec leśny PL Ochrona częściowa

(Anemone sylvestris)

Zawilec wielokwiatowy, zawilec leśny (Anemone sylvestris) to gatunek trującej rośliny wieloletniej z rodziny jaskrowatych, uprawiana jako roślina okrywowa i rabatowa, także na kwiaty cięte.


Zerwa kulistaZerwa kulista PL Ochrona częściowa

(Phyteuma orbiculare)

Zerwa kulista (Phyteuma orbiculare) to gatunek wieloletniej rośliny z rodziny dzwonkowatych, zanikający w naszym kraju.


Zimowit jesiennyZimowit jesienny PL Ochrona częściowa

(Colchicum autumnale)

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale) to gatunek rośliny z rodziny liliowatych, byliny uprawianej dla ozdobnych kwiatów. Przypomina krokusa. Jest to roślina silnie trująca o leczniczych właściwościach.


Zimoziół północnyZimoziół północny PL Ochrona częściowa

(Linnaea borealis)

Zimoziół północny (Linnaea borealis) to gatunek zimozielonej, pełzającej krzewinki z rodziny przewiertniowatych o kwiatach pachnących wanilią.


Zostera morskaZostera morska PL Ochrona ścisła

(Zostera marina)

Zostera morska, tasiemnica morska (Zostera marina) to roślina wodna z rodziny zosterowatych. W Polsce porasta brzegi Morza Bałtyckiego.
Liczba odnalezionych kart atlasu roślin (gatunków) według zadanych kryteriów: 132
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.