Ferromagnetyki

Ferromagnetyki to substancje krystaliczne, wykazujące ferromagnetyzm, czyli trwałą polaryzację magnetyczną poniżej pewnej temperatury. To trwałe namagnesowanie, zwane pozostałością magnetyczną, jest wynikiem równoległego ustawienia momentów spinowych całych obszarów substancji, nazywanych domenami ferromagnetycznymi.

Umieszczenie ferromagnetyka w zewnętrznym polu magnetycznym powoduje ruch ścianek domen w taki sposób, że momenty magnetyczne tych domen ustawiają się zgodnie z liniami sił pola zewnętrznego. Gdy momenty magnetyczne wszystkich domen ustawią się zgodnie z kierunkiem linii sił pola magnetycznego zewnętrznego, mamy do czynienia z całkowitym namagnesowaniem. To namagnesowanie pozostaje nawet po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego.

W procesie namagnesowania ferromagnetyka najpierw następuje powiększanie się objętości domen, których namagnesowanie jest zgodne z kierunkiem pola zewnętrznego. Odbywa się to kosztem domen przyległych. Następnie w kolejnych domenach następuje odwrócenie domen w kierunku pola zewnętrznego. I jest to proces nieodwracalny. Ponadto następuje skokowo.

Cały proces został zilustrowany na poniższym rysunku.

domeny ferromagnetyczne
© medianauka.pl

Dla ferromagnetyków podatność magnetyczna χm jest znacznie większa od.

Ferromagnetyki cechuje nieliniowa zależność indukcji magnetycznej od natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. Indukcja magnetyczna próbki substancji ferromagnetycznej zależy od jest historii. Jest to tak zwana histereza, a wykres zależności indukcji B od natężenia pola H to tak zwana pętla histerezy.

Ferromagnetyzm jest właściwością kryształów, a nie pojedynczych cząsteczek (atomów).

Przykłady ferromagnetyków

Do ferromagnetyków zaliczamy wiele substancji krystalicznych, w tym żelazo, nikiel, kobalt, neodym, żeliwo, stal węglowa, ferryt i inne.

Ferromagnetyki dzielimy na:

Temperatura Curie

Dla każdego ferromagnetyka istnieje pewna temperatura, tak zwana temperatura Curie, powyżej której ferromagnetyk staje się zwykłym paramagnetykiem.

Poniższa tablica zawiera wartości temperatury Curie dla wybranych ferromagnetyków.

Substancja Temperatura Curie [°C]
żelazo 770
kobalt 1121
nikiel 358
terb -50
magnetyt 585
stal 740
ferryt 450
żeliwo 750
neodym-żelazo-bor 310
ferryt 500

Zastosowanie ferromagnetyków

Ferromagnetyki znajdują zastosowanie w produkcji magnesów trwałych. Tu najlepiej sprawdzają się twarde ferromagnetyki. Z ferromagnetyków miękkich buduje się rdzenie magnetyczne transformatorów i silników elektrycznych. W dyskach magnetycznych, służących do zapisu danych w informatyce stosuje się ferromagnetyki półtwarde.

Ciekawostki

Kryształy ferromagnetyczne magnesują się łatwiej w pewnych kierunkach, w innych zaś trudniej.

Pole magnetyczne ferromagnetyka może być wielokrotnie silniejsze od przyłożonego pola zewnętrznego.

Gdy domeny ferromagnetyczne są chaotycznie ułożone, cała substancja może nie wykazywać polaryzacji magnetycznej.

Pytania

Pytania

Co to są antyferromagnetyki?

Antyferromagnetyki to pewne substancje krystaliczne, w których uporządkowanie spinowych momentów magnetycznych w wydzielonych podsieciach jest antyrównoległe. Zatem kierunki momentów magnetycznych podsieci są takie same, ale mają przeciwne zwroty. antyferromagnetyk nie wykazuje zatem w normalnych warunkach namagnesowania. Przykładem antyferromagnetyka jest mangan. Zastosowanie tego zjawiska czeka na swojego odkrywcę.
Podatność magnetyczna
Podatność magnetyczna, oznaczana przez grecką literę χm (chi z indeksem m) jest to wielkość fizyczna, która określa zdolność substancji do zmian jej polaryzacji magnetycznej w zewnętrznym polu magnetycznym.
Paramagnetyki
Paramagnetyki są to substancje, które wykazują paramagnetyzm, czyli zjawisko pojawiania się wypadkowego momentu magnetycznego i polaryzacji magnetycznej pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.
Diamagnetyki
Diamagnetyki są to substancje które wykazują zjawisko diamagnetyzmu, czyli magnesowania się tych substancji w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku przeciwnym do kierunku zewnętrznego pola magnetycznego.

© medianauka.pl, 2021-07-11, A-4101Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.