Masa molowa

Masa molowa jest to masa jednego mola danej substancji.

Jednostką masy molowej w układzie SI jest kg/mol, jednak częściej używa się jednostki g/mol.

Jeden mol dwóch różnych substancji zawiera tyle samo ich cząsteczek, ale ich masy są różne.

Jak obliczyć masę molową substancji?

masa w jednostkach masy atomowej (u) jest liczbowo równa masie jednego mola substancji wyrażonego w gramach.

Masę  molową różnych substancji obliczamy, sumując masy molowe wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki.

Przykład

Obliczyć masę 3 moli wodorowęglanu sodu NaHCO3.

aby obliczyć masę molową jednej cząsteczki tej substancji, sumujemy masy molowe poszczególnych atomów, wchodzących w jej skład:

µcząsteczki = (22,99+1,008+12,011+3·15,999) g/mol = 84,006 g/mol

Skąd odczytać masy molowe poszczególnych atomów pierwiastków? Skorzystaj z tablicy Mendelejewa.

Zatem 3 mole tej substancji mają masę molową równą µ=3·84,006 g/mol = 252,018 g/mol.

Wzory

Oto przydatne wzory:

n=m/µ

gdzie:

A oto inny wzór:

n=N/NA

gdzie:

Tablice

Oto masy molowe wybranych substancji.

Substancja masa molowa [g/mol]
woda 18,01528
tlen cząsteczkowy O2 31,999
HCl 36,46
dwutlenek węgla CO2 44,01
miedź 63,546
azot cząsteczkowy N2 28,0134
kwas siarkowy 98,08
amoniak 17,03
żelazo 55,845
potas 39,098
wapń 40,078

 

Pytania

Pytania

Czy masa molowa to to samo co masa cząsteczkowa i atomowa?

Nie. To różne wielkości, choć liczbowo równe sobie. Jednostką masy atomowej i cząsteczkowej jest kilogram.
Mol
Jeden mol zawiera dokładnie 6,022 140 76×1023 obiektów elementarnych. Liczba ta jest ustaloną wartością liczbową stałej Avogadra NA wyrażonej w jednostce mol-1 i jest nazywana liczbą Avogadra.

© medianauka.pl, 2021-05-24, A-4059Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.