Resublimacja

Resublimacja jest termodynamicznym procesem przechodzenia materii ze stanu gazowego w stan stały, bez przechodzenia w stan ciekły. to proces odwrotny do sublimacji.

Resublimacji towarzyszy wydzielanie ciepła do otoczenia.

resublimacja - diagram fazowy

Resublimacja na diagramie fazowym

Proces resublimacji uwidaczniamy na schematycznym diagramie fazowym za pomocą strzałki.

Resublimację możemy zaobserwować na własne oczy, gdy para wodna osadza się w postaci kryształków lodu jako szron na szybach.

Pytania

Pytania

Gdzie wykorzystuje się proces resublimacji?

Najbardziej znanym zastosowaniem zjawiska resublimacji jest proces oczyszczania substancji z zanieczyszczeń.
Sublimacja
Sublimacja jest termodynamicznym procesem przechodzenia materii ze stanu stałego w stan gazowy, bez przechodzenia w stan ciekły.
Zmiany stanu skupienia
Stan skupienia substancji zależy od ilorazu energii kinetycznej cząsteczek i energii oddziaływań między tymi cząsteczkami. Jeżeli iloraz ten jest mały, to materia występuje w stanie stałym. Jeżeli iloraz zaś rośnie, to może nastąpić zmiana stanu skupienia.
Stany skupienia
Stan skupienia jest to podstawowa forma w ujęciu makroskopowym, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe własności fizyczne. Własności te wynikają z zachowania cząstek, z których ta substancja się składa.

© medianauka.pl, 2021-05-19, A-4052Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.