Równanie stanu gazu

Liczne doświadczenia wykazały peny związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością pewnej stałej ilości gazu.

W przybliżeniu więc zachodzi pewien związek, który nosi nazwę równania Clapeyrona:

pV=nRT

gdzie:

Uniwersalna stała gazowa jest równa:

R=8,314 J/(mol·K)

W rzeczywistości gazy tym lepiej spełniają równanie stanu gazu i wyższa jest ich temperatura i im niższe jest ich ciśnienie.

Gaz, który spełnia dokładnie równanie Clapeyrona to tak zwany gaz doskonały. Gaz doskonały będzie przedmiotem osobnego artykułu.

Jeżeli przyjąć, że jeden mol gazu zawiera stałą liczbę cząsteczek, tak zwaną liczbę Avogadra NA, to równanie Clapeyrona przyjmuje następującą postać:

pV=NkT

gdzie:
Równanie van der Waalsa
Równanie van der Waalsa jest równaniem stanu gazu, będące rozszerzeniem równania Clapeyrona dla gazu idealnego.

© medianauka.pl, 2019-09-22, A-3690©® Media Nauka 2008-2023 r.