Łączenie równoległe kondensatorów

Połączenie równoległe kondensatorów jest to połączenie kilku kondensatorów tak, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Połączenie szeregowe-kondensatorów

Pojemność zastępcza

Dla takiego układu można obliczyć tak zwaną pojemność zastępczą. Pojemność zastępcza jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.

Wzór na pojemność zastępczą C kondensatorów połączonych równolegle C1, C2, ..., Cn jest następujący:

C=C1+C2+...+Cn

Warto dodać, że:

Q=Q1+Q2+...+Qn

oraz

U=U1=U2=...=Un (między okładkami każdego kondensatora jest takie samo napięcie).

Pojemność zastępcza w połączeniu równoległym kondensatorów jest równa sumie wszystkich pojemności kondensatorów w układzie.

Przykład

Oblicz pojemność zastępczą dwóch kondensatorów połączonych równolegle o pojemności C1= 1 µF i C2= 2 µF.

Skorzystamy ze wzoru:

C=C1+C2+...+Cn

Mamy więc:

C= 1 µF + 2 µF = 3 µF

Pojemność zastępcza dwóch kondensatorów o pojemności 1 i 2 µF połączonych równolegle wynosi 3 µF.
Łączenie szeregowe kondensatorów
Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych szeregowo jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.
Kondensator
Kondensator elektryczny jest to układ najczęściej dwóch przewodników, które są odizolowane od siebie poprzez próżnię lub dielektryk (izolator), mający zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego Q pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego U.
Pojemność elektryczna
Pojemność elektryczna C odizolowanego przewodnika jest to wielkość fizyczna równa stosunkowi ładunku Q dostarczonego do przewodnika do potencjału tego przewodnika.

© medianauka.pl, 2021-06-13, A-4072©® Media Nauka 2008-2023 r.