Łączenie szeregowe kondensatorów

Połączenie szeregowe kondensatorów jest to połączenie kilku kondensatorów tak, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Połączenie szeregowe-kondensatorów

Pojemność zastępcza

Dla takiego układu można obliczyć tak zwaną pojemność zastępczą. Pojemność zastępcza jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.

Wzór na pojemność zastępczą C kondensatorów połączonych szeregowo C1, C2, ..., Cn jest następujący:

\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...+\frac{1}{C_n}

Warto dodać, że:

Q=Q1=Q2=...=Qn

oraz

U=U1+U2+...+Un.

Pojemność zastępcza w połączeniu szeregowym kondensatorów jest zawsze mniejsza niż najmniejsza pojemność w układzie.

Przykład

Oblicz pojemność zastępczą dwóch kondensatorów połączonych szeregowo o pojemności C1= 1 µF i C2= 2 µF.

skorzystamy ze wzoru:

\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...+\frac{1}{C_n}

Mamy więc:

\frac{1}{C}=\frac{1}{1 \mu F}+\frac{1}{2 \mu F}\\\frac{1}{C}=\frac{3}{2 \mu F}\\C=\frac{2}{3}\mu F

Pojemność zastępcza dwóch kondensatorów o pojemności 1 i 2 µF połączonych szeregowo wynosi 2/3 µF.
Łączenie równoległe oporników
Odwrotność oporu zastępczego w połączeniu równoległym odbiorników jest równa sumie odwrotności wszystkich oporów w układzie.
Łączenie szeregowe oporników
Opór zastępczy w połączeniu szeregowym odbiorników jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników w układzie.
Łączenie równoległe kondensatorów
Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych szeregowo jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.
Pojemność elektryczna
Pojemność elektryczna C odizolowanego przewodnika jest to wielkość fizyczna równa stosunkowi ładunku Q dostarczonego do przewodnika do potencjału tego przewodnika.
Kondensator
Kondensator elektryczny jest to układ najczęściej dwóch przewodników, które są odizolowane od siebie poprzez próżnię lub dielektryk (izolator), mający zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego Q pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego U.

© medianauka.pl, 2021-06-12, A-4071©® Media Nauka 2008-2023 r.