Łączenie szeregowe oporników

Połączenie szeregowe oporników jest to połączenie kilku rezystorów tak, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Połączenie szeregowe oporników

Opór zastępczy

Dla takiego układu można obliczyć tak zwany opór zastępczy. Opór zastępczy jest to taki opór jednego odbiornika, przez który przy takim samym napięciu popłynie prąd o takim samym natężeniu jaki popłynie w przypadku układu oporników.

Wzór na opór zastępczy Rz oporów połączonych szeregowo R1, R2, ..., Rn jest następujący:

Rz=R1+R2+...+Rn

Warto dodać, że:

U=U1+U2+...+Un.

Opór zastępczy w połączeniu szeregowym odbiorników jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników w układzie.

Przykład

Oblicz opór zastępczy dwóch odbiorników prądu połączonych szeregowo o oporze R1= 1 Ω i R2= 2 Ω.

Skorzystamy ze wzoru:

Rz=R1+R2+...+Rn

Mamy więc:

Rz=R1+R2=1 Ω +2 Ω =3 Ω

Opór zastępczy dwóch odbiorników o oporze 1 i 2 Ω połączonych szeregowo wynosi 3 Ω.
Łączenie równoległe oporników
Odwrotność oporu zastępczego w połączeniu równoległym odbiorników jest równa sumie odwrotności wszystkich oporów w układzie.
Łączenie szeregowe kondensatorów
Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych szeregowo jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.
Opór elektryczny
Opór elektryczny, rezystancja jest to wielkość fizyczna, która charakteryzuje opór, jaki stawia przewodnik przepływowi prądu elektrycznemu.

© medianauka.pl, 2021-06-19, A-4076Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.