Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne U jest to różnica potencjałów elektrostatycznych pomiędzy dwoma punktami pola elektrycznego.

UAB=VB-VA

Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt (V).

Napięcie można zdefiniować także za pomocą pojęcia pracy.

Napięcie elektryczne między dwoma punktami jest to stosunek pracy wykonanej przez siły zewnętrzne podczas przenoszenia ładunku q0 z jednego do drugiego punktu do wartości tego ładunku.

UAB=WAB/q0

Z powyżej definicji widać że 1V=1 J/C.

W dalszej części kursu będziemy się posługiwać napięciem w obwodach elektrycznych. Dla porządku zaznaczymy pewne pojęcia i wzory, które będą także omawiane w dziale o prądzie elektrycznym.

woltomierz

Napięcie elektryczne w obwodach elektrycznych

W obwodach prądu elektrycznego napięciem nazywamy różnicę potencjałów między dwoma punktami obwodu.

Napięcie elektryczne otwartego źródła prądu

Jeżeli nie ma poboru prądu z danego źródła prądu, to napięcie elektryczne tego źródła definiujemy jako siłę elektromotoryczną (SEM) tego źródła:

U=ε-IRw

gdzie:

W obwodach prądu zmiennego definiujemy tak zwaną wartość skuteczną napięcia:

Pomiar napięcia elektrycznego

Napięcie elektryczne mierzymy za pomocą woltomierza (na zdjęciu dawny woltomierz).
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Woltomierz
Woltomierz jest to miernik, który służy do pomiaru napięcia elektrycznego. Do pomiaru niskich napięć używa się miliwoltomierza.
Potencjał elektryczny
Potencjał elektryczny w danym punkcie pola jest to stosunek energii potencjalnej ładunku punktowego w danym punkcie do wartości tego ładunku.

© medianauka.pl, 2021-06-02, A-4066©® Media Nauka 2008-2023 r.