Zakaz Pauliego

Każdy elektron w dowolnym atomie jest scharakteryzowany w fizyce kwantowej przez zestaw czterech liczb kwantowych. Są to: główna liczba kwantowa n , poboczna liczba kwantowa l, magnetyczna liczba kwantowa ml i magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms, które mogą przyjmować wartości:

Zestaw tychże liczb kwantowych określa stan kwantowy elektronu w atomie.

Zasada Pauliego

Zakaz Pauliego, zwany zasadą Pauliego, określa możliwe stany kwantowe elektronów. Podajemy kilka równoważnych sformułowań tej zasady.

Dowolne dwa elektrony w atomie musi charakteryzować różny stan kwantowy.

Dowolne dwa elektrony muszą różnić się przynajmniej jedną liczbą kwantową.

Żadne dwa elektrony w atomie nie mogą być opisane tym samym zestawem liczb kwantowych.

Co ciekawe Pauli swoją zasadę sformułował, badając doświadczalnie widma atomów różnych pierwiastków.

Zasada Pauliego dotyczy wszystkich cząstek elementarnych o spinie równym 1/2.Inne zagadnienia z tej lekcji

Równanie Schrödingera


Podstawowe równanie w mechanice kwantowej nosi nazwę równania Schrödingera. Równanie to zostało sformułowane w 1926 roku prze Erwina Schrödingera, przyjmując, że cząstki mają własności falowe zgodnie z hipotezą fal materii de Broglie'a.

Liczby kwantowe


Liczby kwantowe – liczby opisujące dyskretne wielkości fizyczne. Pojęcie to pojawiło się w fizyce wraz z odkryciem mechaniki kwantowej. Prawie wszystkie wielkości fizyczne na poziomie cząstek i atomów podlegają zjawisku kwantowania.

Konfiguracja elektronowa


Zasady opisu konfiguracji elektronowej. Pojęcie powłoki, podpowłoki i orbitalu.
© medianauka.pl, 2020-05-01, A-3773Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.