Przemiana izochoryczna

Przemiana izochoryczna lub proces izochoryczny to taka przemiana gazu, podczas której jego objętość V nie ulega zmianie (V=constans).

Prawo Charles'a

W przemianie izochorycznej stałej masy gazu doskonałego objętość gazu nie ulega zmianie, zmieniają się natomiast ciśnienie i temperatura gazu, a ich iloraz pozostaje stały.

\frac{p}{T}=const

Powyższe wynika wprost z równania Clapeyrona.

W przemianie izochorycznej ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury gazu. Im wyższa jest temperatura gazu, tym gaz wywiera większe ciśnienie na ścianki naczynia.

p~T

Przykład

Jeżeli mamy gaz zamknięty w szczelnie zamkniętym naczyniu i będziemy go podgrzewać (zwiększać jego temperaturę), to wzrośnie ciśnienie tego gazu. Wzrost ciśnienia może w pewnym momencie rozerwać naczynie, czasem bardzo gwałtownie. Jeżeli dwa razy zwiększymy temperaturę, to dwa razy wzrośnie ciśnienie tego gazu.

izobara

Izochora

Ciśnienie gazu w przemianie izochorycznej jest wprost proporcjonalne do jego temperatury, więc wykres zależności ciśnienia od temperatury w przemianie izochorycznej to prosta (a w zasadzie półprosta) - tak zwana izochora.

Wymiana ciepła podczas przemiany izochorycznej

Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki ΔU=W+Q. Podczas przemiany izobarycznej temperatura gazu zmienia się i zmienia się zatem także energia wewnętrzna gazu. Jednak żadna praca nie jest wykonywana (W=0). Zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem. Mamy więc ΔU=Q. Całe dostarczone ciepło jest zamieniane na wzrost energii wewnętrznej gazu.
Przemiany gazowe

Przemiany gazowe

Typy różnych przemian określamy dla różnych przypadków, gdy nie zmienia się jeden z powyższych parametrów lub innych parametrów stanu, wyżej nie wymienionych.

Przemiana adiabatyczna

Przemiana adiabatyczna

Przemiana adiabatyczna lub proces adiabatyczny to taka przemiana gazu, podczas której nie ma miejsca wymiana ciepła między gazem a otoczeniem. W tej przemianie zmianie ulegają wszystkie trzy podstawowe parametry stanu gazu.

Przemiana izobaryczna

Przemiana izobaryczna

W przemianie izobarycznej stałej masy gazu doskonałego ciśnienie gazu nie ulega zmianie, zmieniają się natomiast temperatura i objętość gazu, a ich iloraz pozostaje stały.

Przemiana izotermiczna

Przemiana izotermiczna

Przemiana izotermiczna lub proces izotermiczny to taka przemiana gazu, podczas której temperatura T nie ulega zmianie (T=constans).


© medianauka.pl, 2021-04-22, ART-4030Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.