Przyspieszenie

Przyspieszenie

Tak jak w przypadku prędkości, w przypadku przyspieszenia mówimy o wielkości średniej i chwilowej, w zależności od sposobu pomiaru czasu. Z przyspieszeniem mamy do czynienie w przypadku, gdy w czasie trwania ruchu zmienia się prędkość tego ruchu.

Zapamiętaj

Przyspieszenie średnie - iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost następuje.

\vec{a_{s}}=\frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t}

W ruchu prostoliniowym:

a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest m/s2

Przyspieszenie średnie

Przyspieszenie średnie jest to iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost następuje. Przyspieszenie oznaczamy literą a.

\vec{a_{s}}=\frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t}

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest m/s2. Możemy powyższe zapisać w następujący sposób:

[a]=\frac{m}{s^2}

Jak widać przyspieszenie jest wielkością wektorową. Zwrot i kierunek wektora przyspieszenia jest równy zwrotowi i kierunkowi wektora zmiany prędkości.

Z przyspieszeniem mamy więc do czynienia wtedy, gdy zmierzona w danej chwili czasu prędkość jest inna od prędkości zmierzonej w innej chwili. Jeżeli mamy wzrost prędkości, wówczas przyspieszenie przyjmuje dodatnie wartości, jeżeli zaś mamy zmniejszenie prędkości, otrzymujemy ujemne wartości przyspieszenia. Gdy nie nastepuje zmiana prędkości, przyspieszenie jest równe zeru.

W przypadku ruchu prostoliniowego ruch odbywa się wzdłuż jednej osi układu współrzędnych i powyższy wzór sprowadza się do wzoru skalarnego:

a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}

Ten właśnie wzór najczęściej wykorzystuje się w szkolnych zadaniach.

Jeżeli w każdym następnym przedziale czasu następuje taki sam wzrost wartości prędkości, to mówimy o ruchu jednostajnie przyspieszonym. Przykład takiego ruchu stanowi spadek swobodny w polu grawitacyjnym, a przyspieszenie, z jakim spadają ciała na powierzchnię ziemi, nazywamy przyspieszeniem grawitacyjnym i oznaczamy je literą g.

g=9,81 m/s2

Jeżeli w każdym następnym przedziale czasu następuje taki sam spadek wartości prędkości, to mówimy o ruchu jednostajnie opóźnionym.

Przyspieszenie chwilowe

Przyspieszenie chwilowe (przyspieszenie) jest to iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost następuje, gdy czas Δt zmierza do zera.

\vec{a}=(\frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t})_{\Delta t \to 0}

Poziom zaawansowany

Przyspieszenie jest pochodną prędkości względem czasu.

a=dv/dt

Z powyższego wzoru wynika, że przyrost prędkości w czasie Δt obliczymy za pomocą całki:

\Delta v=\int\limits_{0}^{t}{adt}

Przyspieszenie jest także drugą pochodną drogi względem czasu:

a=\frac{d}{dt}(\frac{ds}{dt})=\frac{d^2s}{dt^2}Inne zagadnienia z tej lekcji

Ruch


Ruch można zdefiniować jako zmianę położenia pewnego obiektu względem innego, dowolnie wybranego obiektu (ciała) lub układu tych obiektów, które nazywamy układem odniesienia. To jedno z najpowszechniej występujących zjawisk w przyrodzie. Brak ruchu to spoczynek.

Droga, przemieszczenie, tor ruchu


Droga, przemieszczenie, tor ruchu Są to podstawowe pojęcia w kinematyce. Za ich pomocą wraz z pojęciem czasu będziemy opisywać ruch. Istotne jest zrozumienie różnic miedzy tymi pojęciami.

Prędkość


Co to jest szybkość, prędkość średnia i chwilowa? Jak obliczyć prędkość i jaka jest jej jednostka? Jaka jest różnica pomiędzy szybkością a prędkością? Jaka jest jednostka miary prędkości? Wzory na prędkość.
© medianauka.pl, 2016-12-18, A-3336Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.