Typy zmiennych w PHP

Każda zmienna w większości języków programowania może przechowywać wyłącznie określony typ danych. Dla przykładu zmienna typu tekstowego może przechowywać tylko łańcuchy (ciągi znaków). W PHP zmienna może przyjmować dowolne wartości. Typ zmiennej w PHP zmienia się dynamicznie.

W poniższej tabeli przedstawiono różne typy zmiennych w PHP.

Typ Opis Wartości Uwagi
boolean typ logiczny
  • true
  • false
zmienna typu boolean może przyjmować dwie wartość true (prawda) lub false (fałsz).
integer typ całkowity
  • od -231 do 231-1 w systemach 32-bitowych
  • od -263 do 263-1 w systemach 64-bitowych
Można w zmiennej typu integer przechowywać także liczby w formacie ósemkowym (np. 022), szesnastkowym (np. 0xFF) lub dwójkowym (np. 0b01001)
float typ zmiennoprzecinkowy
  • od -1,8 · 10308 do 1,8 · 10308 31 (zależy od platformy sprzętowej)
Umożliwia przechowywanie liczb rzeczywistych w formacie dziesiętnym (np. 23.443) lub wykładniczym (np. -2.3E-4, co oznacza 2,3·10-4).
string typ łańcuchowy Długość do 2 GB.

Przechowuje łańcuch znaków, czyli tekst. Każdy znak zajmuje 1 bajt pamięci. Nie zawsze więc działa kodowanie wielobajtowe tekstu (np. Unicode). Łańcuch ujmujemy w:

  • apostrof
  • cudzysłów

Lewy ukośnik pozwala zapisać do zmiennej znaki specjalne (choćby apostrof). Zatem przez znakiem specjalnym stosujemy znak "\".

array typ tablicowy To typ złożony Służy do przechowywania całych tablic (osobny artykuł).
object typ obiektowy To typ złożony Wykorzystywany w programowaniu zorientowanym obiektowo (osobny artykuł)
resource typ specjalny przechowuje odwołanie do zasobu zewnętrznego. W naszym kursie nie będziemy go używać.
null typ specjalny zmienna nie przechowuje żadnej wartości.  

 

Zmiana typu

PHP sam ustala typ zmiennej w zależności, co się do niej przypisze.

Przykład 1

<?php
$zmienna = "0"; echo $zmienna; //To jest tekst
$zmienna = $zmienna + 1; echo $zmienna; //To jest liczba całkowita
$zmienna = $zmienna + 2.1; echo $zmienna; //To jest liczba rzeczywista
?>

Rzutowanie zmiennych

Czasem istnieje konieczność wymuszenia zmiany tupu. Rzutowanie typów odbywa się przez podanie nowego typu w nawiasie przed zmienną lub wartością, której typ chcemy zmienić.

Typy rzutowań

Przykład 1

<?php
$liczba_calkowita = -100;
$liczba_rzeczywista = (real) $liczba_calkowita;
?>

settype

Do rzutowania służy też funckja:

settype(zmienna, $type): bool

Przykład 3

<?php
$wyraz = "5dni";  // string
$flaga = true;   // boolean

settype($wyraz, "integer"); // $wyraz otrzymuje wartość 5 settype($flaga, "string");  // $flaga przyjmuje wartość "1")
?>

© medianauka.pl, 2021-09-02, A-4168©® Media Nauka 2008-2023 r.