Operatory w PHP

Operatory służą między innymi do wykonywania działań na zmiennych i stałych, porównywania ich wartości, przypisywania wartości.

Działania

W PHP używamy następujących operatorów działań:

OperatorNazwaPrzykład
+Dodawanie2+3=5
-Odejmowanie5-3=2
*Mnożenie (iloczyn)2*3=6
/Dzielenie (iloraz)6:2=3
% Reszta z dzielenia (modulo)5%2=1
++Inkrementacja

Zapis $x++ oznacza zwiększenie wartości zmiennej $x o 1. Zapis $x++ jest równoważny zapisowi $x = $x+1.

--Dekrementacja Zapis $x-- oznacza zmniejszenie wartości zmiennej $x o 1. Zapis $x-- jest równoważny zapisowi $x = $x-1.
** potęgowanie 2**3=8
. łączenie łańcuchów "Ala ma "."kota"="Ala ma kota"

Operatory bitowe

Oto wykaz operacji na bitach, jakie mogą być przeprowadzane w PHP.

OperatorNazwaPrzykład
& iloczyn bitowy (AND) $m & $n
| suma bitowa (OR) $m | $n
~ negacja bitowa (NOT) ~$m
^ bitowa różnica symetryczna (XOR) $m ^ $n
>> przesunięcie bitowe w prawo (równoznaczne z dzieleniem przez wielokrotność liczby2) $m >> $n
<< przesunięcie bitowe w lewo (równoznaczne z mnożeniem przez wielokrotność liczby2) $m << $n

Operatory logiczne

W PHP używamy następujących operatorów logicznych, czyli takich, które pozwalają łączyć ze sobą różne operatory porównania:

OperatorOpisPrzykład
and lub && iloczyn logiczny $m && $n - otrzymamy wartość true, gdy $m i $n mają wartość true.
or lub || suma logiczna $m || $n - otrzymamy wartość true, gdy $m lub $n mają wartość true lub obie zmienne mają wartość true.
xor logiczna alternatywa wykluczająca $m xor $n
! negacja logiczna !$m - zamienia wartość true na false i odwrotnie.

Polecam artykuł z matematyki na temat logiki.

Operatory przypisania

W PHP używamy następujących operatorów przypisania, czyli operatorów służących do przypisywania zmiennej pewnych wartości:

OperatorPrzykład
= Zapis $x=5 oznacza przypisanie liczby 5 do zmiennej $x.
+= Zapis $x+=5 oznacza przypisanie liczby o 5 większej od zawartości zmiennej $x. Zapis ten jest równoznaczny z zapisem $x=$x+5.
-= Zapis $x-=5 oznacza przypisanie liczby o 5 mniejszej od zawartości zmiennej $x. Zapis ten jest równoznaczny z zapisem $x=$x-5.
*= Zapis $x*=5 oznacza przypisanie liczby 5 razy większej od zawartości zmiennej $x. Zapis ten jest równoznaczny z zapisem $x=$x*5.
/= Zapis $x/=5 oznacza przypisanie liczby 5 razy mniejszej od zawartości zmiennej $x. Zapis ten jest równoznaczny z zapisem $x=$x/5.
%= Zapis $x%=3 jest równoważny zapisowi $x = $x%3.
.= Zapis $x.='a' oznacza zapis $x=$x.'a', czyli złączenie tekstów.

Podobne konstrukcje buduje się dla operacji bitowych: "<<=", ">>=", "^=", "|=", "&=".

Operatory porównania

W PHP używamy następujących operatorów porównania, czyli operatorów relacyjnych, służących do porównywania wartości dwóch zmiennych:

OperatorPrzykład
== Zapis $x==$y oznacza porównanie, czy zmienne $x i $y mają równe wartości. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.
!= Zapis $x!=$y oznacza porównanie, czy zmienne x i y mają różne wartości. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.
=== Zapis $x===$y oznacza porównanie, czy zmienne $x i $y mają równe wartości i są tego samego typu. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.
!== Zapis $x!==$y oznacza porównanie, czy zmienne $x i $y mają różne wartości i nie są tego samego typu. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.
> Zapis $x>$y oznacza zbadanie, czy zmienna $x ma większą wartość niż zmienna $y. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.
<Zapis $x<$y oznacza zbadanie, czy zmienna x ma mniejszą wartość niż zmienna y. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.
>= Zapis $x>=$y oznacza zbadanie, czy zmienna $x ma większą lub równą wartość niż zmienna $y. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.
<= Zapis $x<=$y oznacza zbadanie, czy zmienna $x ma mniejszą lub równą wartość niż zmienna $y. Jeżeli tak, to jest zwracana wartość True, jeżeli nie, to jest zwracana wartość False.

Operator warunkowy

To bardzo ciekawy i wygodny w stosowaniu operator. W jednej linijce kodu możemy przypisać do zmiennej wartość w zależności od zadanego warunku.

SkładniaPrzykład
$zmienna = (warunek)?wartość1:wartość2 Zapis $t=($wiek<18)?"młodzież":"dorosły" pozwala przypisać zmiennej t tekst "młodzież", jeżeli wartość zmiennej wiek jest mniejsza niż 18 lub tekst "dorosły", gdy wartość zmiennej wiek nie jest mniejsza od 18.

Inne operatory

Są jeszcze inne operatory, których omówienie znajdziesz nieco później.

OperatorOpis
@ Operator ignorowania błędów, postawiony przed wyrażeniem ignoruje ewentualne błędy.

Kolejność wykonywania działań

Działania są wykonywane w PHP zgodnie z matematycznymi zasadami, które zostały opisane w artykule z matematyki: Kolejność wykonywania działań.

© medianauka.pl, 2021-09-03, A-4171Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.