Zmienne globalne w PHP

W PHP mamy w każdej chwili dostęp do globalnych zmiennych, , pozwalających najczęściej uzyskać dostęp do informacji związanych z konfiguracją środowiska lub z wywołaniem skryptu. To często zmienne tablicowe. Wielu tym zmiennym poświęcimy odrębne artykuły. Poniżej zawarliśmy ich wykaz z krótkim opisem.

Nazwa Opis
$GLOBALS W tablicy tej są przechowywane odniesienia do każdej globalnej zmiennej, zdefiniowanej przez użytkownika
$_SERVER

Tablica informacji ustawianych przez serwer WWW.

Oto wykaz pól:

GATEWAY_INTERFACE - Informacja o specyfikacji CGI używanej przez serwer, np. ‚CGI/1.1’.
SERVER_NAME - Nazwa hosta serwera na którym skrypt jest uruchamiany.
SERVER_SOFTWARE - Ciąg identyfikujący serwera podawany przy odpowiadaniu na zapytania.
SERVER_PROTOCOL - Nazwa i numer wersji protokołu za pomocą którego wysłano zapytanie o stronę;
REQUEST_METHOD - Metoda zapytania użyta do uzyskania dostępu do strony, np. ‚GET’, ‚HEAD’, ‚POST’, ‚PUT’.
QUERY_STRING - Ciąg zapytania (jeśli takowy istnieje) za pomocą którego połączono się ze stroną.
DOCUMENT_ROOT - Katalog główny drzewa dokumentów spod którego skrypt jest wykonywany.
HTTP_ACCEPT - Nagłówek z aktualnego zapytania, jeśli taki istnieje.
HTTP_ACCEPT_CHARSET - Zawartość nagłówka „Accept-Charset” z aktualnego zapytania, jeśli taki istnieje, np. ‚iso-8859-1,*,utf-8’.
HTTP_ENCODING - Zawartość nagłówka „Accept-Encoding” z aktualnego zapytania, jeśli taki istnieje, np. ‚gzip’.
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE - Zawartość nagłówka „Accept-Language” z aktualnego zapytania, jeśli taki istnieje, np. ‚en’.
HTTP_CONNECTION - Zawartość nagłówka „Connection” z aktualnego zapytania, jeśli taki istnieje, np. ‚Keep-Alive’.
HTTP_HOST - Zawartość nagłówka „Host” z aktualnego zapytania, jeśli taki istnieje.
HTTP_REFERER - Adres strony (jeśli taka była), która wskazała przeglądarkę do tej strony. Wartość ta jest ustawiana przez niektóre przeglądarki.
HTTP_USER_AGENT - Zawartość nagłówka „User-Agent” z zapytania, jeśli taki istnieje. Jest to ciąg informujący o przeglądarce która została użyta do obejrzenia bieżącej strony, np. Mozilla/4.5 [en] (X11; U; Linux 2.2.9 i586). Można użyć funkcji get_browser() aby dopasować funkcjonalność strony do przeglądarki użytkownika.
REMOTE_ADDR - Adres IP z którego użytkownik połączył się z serwerem.
REMOTE_PORT - Port używany do komunikacji pomiędzy użytkownikiem a serwerem.
SCRIPT_FILENAME - Ścieżka do aktualnie wykonywanego skryptu.
SERVER_ADMIN - Wartość podana dla opcji SERVER_ADMIN w konfiguracji serwera WWW.
SERVER_PORT - Port na serwerze którego użyto do połączenia. Dla normalnych połączeń będzie to ’80’.
SERVER_SIGNATURE - Ciąg zawierający wersję i nazwę wirtualnego hosta który jest dodawany do stron generowanych przez serwer.
SCRIPT_NAME - Zawiera ścieżkę do aktualnie wykonywanego pliku. Jest to przydatne do skryptów, które muszą wskazywać samego siebie.
REQUEST_URI - URI który został podany aby uzyskać dostęp do tej strony.
$_GET Tablica, która zawiera dane przekazane do serwera WWW za pomocą metody GET. Z tej zmiennej będziemy często korzystać.
$_POST Tablica, która zawiera dane przekazane do serwera WWW za pomocą metody POST Z tej zmiennej będziemy często korzystać.
$_COOKIE Zmienna ta zawiera ciasteczko (cookies), które jest przekazywane z serwera.
$_FILES Zmienna zawiera elementy, które są przekazane do skryptu podczas przesyłania plików do serwera.
$_ENV Zmienna zawiera wartości zmiennych środowiskowych serwera.
$_REQUEST Tablica asocjacyjna, która zawiera wszystkie elementy $_GET, $_POST i $_COOKIE
$_SESSION Tablica asocjacyjna, która zawiera dane związane z uruchomioną sesją. To często wykorzystywana zmienna. Sesjom poświęcimy odrębny artykuł.

A oto przykład w jaki sposób skorzystać ze zmiennej $_SERVER:

Przykład 1

<?php
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo
'<br>';
echo
$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo '
<br>';
?>
© medianauka.pl, 2021-09-03, A-4172
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.