Obiekt date() - data i czas w JavaScript

W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.

Należy pamiętać, że czas i data są pobierane z urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet), a nie z serwera.

Aby korzystać z date() w kodzie skryptu należy utworzyć najpierw nowy obiekt.

Przykład 1 - wyświetlenie czasu i daty

<script>
var data = new Date();
alert(data); </script>
Lupa


Metody obiektu Date()

JavaScript udostępnia wiele metod związanych z obiektem Date(). Metody wykorzystywane częściej zaznaczono pogrubioną czcionką. UTC to Uniwersalny Czas Kodowany. My korzystamy z GMT (Uniwersalny Czas Greenwich).

Metody służące do ustawiania czasu działają jedynie w obrębie skryptu. Nie wpływają na ustawienie zegara urządzenia.

MetodaOpis
getDate() dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 - 31)
getDay() dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd.)
getYear() liczba reprezentująca rok (dla zakresu dat 1900 - 1999 jest to 2-cyfrowa liczba, a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa)
getFullYear() pełna liczba reprezentująca rok
getHours() zwraca aktualną godzinę (z przedziału 0 - 23)
getMillisecond() zwraca milisekundy (z przedziału 0 - 999)
getMinutes() zwraca minuty (z przedziału 0 - 59)
getMonth() zwraca aktualny miesiąc (0 - styczeń, 1 - luty itd.)
getSeconds() zwraca aktualną liczbę sekund (z przedziału 0 - 59)
getTime() zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku
getTimezoneOffset() zwraca różnicę pomiędzy czasem lokalnym a czasem GMT w minutach (z przedziału 0 - 1439)
getUTCDate() dzień miesiąca
getUTCDay() dzień tygodnia
getUTCFullYear() pełny rok
getUTCHours() aktualna godzina
getUTCMillisecond() zwraca milisekundy
getUTCMinutes() zwraca minuty
getUTCMonth() zwraca miesiąc
getUTCSeconds() zwraca sekundy
setUTCDate() ustawia dzień z zakresu 1 - 31
setUTCFullYear() ustawia podany rok jako liczba 4 cyfrowa
setUTCHours() ustawia podaną liczbę godzin z zakresu 0 - 23
setUTCMilliseconds() ustawia podaną liczbę milisekund z zakresu 0 - 999
setUTCMinutes() ustawia podaną liczbę minut z zakresu 0 - 59
setUTCMonth() ustawia podany miesiąc z zakresu 0 - 11
setUTCSeconds() ustawia podaną liczbę sekund z zakresu 0 - 59
setYear() ustawia rok podany w formacie 2 lub 4 cyfrowym
toGMTString() zamienia datę i czas z formatu GMT na łańcuch znaków
toLocaleString() zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
toString() zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
toUTCString() zwraca lokalną datę i czas w formacie łańcucha
UTC() po podaniu daty w formacie rok, miesiąc, dzień (można również podać opcjonalnie godziny, minuty, sekundy oraz milisekundy) zwraca liczbę milisekund od godziny 00:00 1 stycznia 1970 r.

Przykład 2 - wyświetlenie czasu i daty

Poniższy skrypt prezentuje najbardziej popularne metody.

<script>
var data = new Date();
alert('Date(): '+data);
alert('Metoda getDate: '+data.getDate());
alert('Metoda getDay: '+data.getDay());
alert('Metoda getFullYear: '+data.getFullYear());
alert('Metoda getHours: '+data.getHours());
alert('Metoda getMilliseconds: '+data.getMilliseconds());
alert('Metoda getMinutes: '+data.getMinutes());
alert('Metoda getMonth: '+data.getMonth());
alert('Metoda getSeconds: '+data.getSeconds());
alert('Metoda getTime: '+data.getTime()); </script>
Lupa
Inne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScript


instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.

Pętle w JavaScript


Pętle for, while, do ... while w JavaScript. Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.

Funkcje w JavaScript


Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.

Tablice w JavaScript


Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.

Math - JavaScript


Opis obiektu Math w JavaScript. Dzięki niemu możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń. Wykaz metod, które służą do obliczania wartości funkcji matematycznych.

Random w JavaScript


liczby losowe w JavaScript - opis metody random(). Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).

Okna dialogowe w JavaScript


Rodzaje i stosowanie okienek dialogowych w Javascript. W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().

String - tekst w JavaScript


Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.

Wyrażenia regularne


Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.
© medianauka.pl, 2016-12-24, A-3350Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.