Math

Dzięki obiektowi Math możemy w JavaScript odwoływać się do stałych matematycznych i dokonywać obliczeń.

Spis treści

Wykaz stałych - właściwości obiektu Math

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich właściwości, które służą do odczytu wartości stałych matematycznych.

Aby odczytać właściwość obiektu Math należy użyć notacji: Math.nazwa_wlasciwosci.

Właściwość Krótki opisWartość
E Zwraca liczbę Eulera. 2.718281828459045
LN2 Zwraca logarytm naturalny z liczby 2. 0.6931471805599453
LN10 Zwraca logarytm naturalny z liczby 10. 2.302585092994046
LOG2E Zwraca logarytm o podstawie 2 z liczby Eulera. 1.4426950408889634
LOG10E Zwraca logarytm o podstawie 10 z liczby Eulera. 0.4342944819032518
PI Zwraca liczbę PI. 3.141592653589793
SQRT1_2 Zwraca pierwiastek z liczby 1/2. 0.7071067811865476
SQRT2 Zwraca pierwiastek z liczby 2. 1.4142135623730951

Przykład użycia właściwości obiektu Math

<script>
 alert(Math.PI);
</script>
Lupa


Wykaz metod obiektu Math

Poniższa tablica zawiera wykaz wszystkich metod, które służą do obliczania wartości różnych funkcji matematycznych z jednego lub większej liczby argumentów. Pogrubiona czcionka zaznaczono metody najczęściej wykorzystywane.

Metoda Krótki opis Przykład użycia
abs(x) Zwraca wartość bezwzględną liczby x. a = Math.abs(-1); // a=1
b = Math.abs(1); // b=1
acos(x) Oblicza wartość funkcji arcus cosinus dla argumentu x. a=Math.acos(0.5);
asin(x) Oblicza wartość funkcji arcus sinus dla argumentu x. a=Math.asin(0.5);
atan(x) Oblicza wartość funkcji arcus tangens dla argumentu x. a=Math.atan(0.5);
ceil(x) Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, większą lub równą x. a = Math.ceil(-1.1); // a= -1
a = Math.ceil(-6.1); // a= 7
cos(x) Oblicza wartość funkcji cosinus dla argumentu x. a=Math.cos(0.5);
exp(x) Oblicza wartość Math.E podniesiona do potęgi x. a=Math.exp(2);
floor(x) Zaokrągla w dół liczbę x do liczby całkowitej. a=Math.floor(0.4); // a=0
b=Math.floord(0.88); // b=0c=Math.round(2.5); // c=2
log(x) Oblicza logarytm naturalny z liczby x. a=Math.log(2);
max(x,y,...,n) Zwraca największą wartość podanego ciągu liczb. a=Math.max(2,8,-2); // a=8
min(x,y,...,n) Zwraca najmniejszą wartość podanego ciągu liczb. a=Math.min(2,8,-2); // a=-2
pow(x,y) Oblicza xy a=Math.pow(2,3); // a=8
random() Generuje liczbę losową z przedziału <0;1) a=Math.random();
round(x) Zaokrągla liczbę x do liczby całkowitej (najbliższej, a więc zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania) a=Math.round(0.4); // a=0
b=Math.round(0.7); // b=1c=Math.round(2.5); // c=3
sin(x) Oblicza wartość funkcji sinus dla argumentu x. a=Math.sin(0.5);
sqrt(x) Oblicza pierwiastek kwadratowy z liczby x. a=Math.sqrt(4); // a=2
tan(x) Oblicza wartość funkcji tangens dla argumentu x. a=Math.tan(0.5);


Inne zagadnienia z tej lekcji

Instrukcje warunkowe w JavaScript


instrukcje warunkowe w JavaScript. JavaScript udostępnia kilka instrukcji warunkowych, czyli takich, które w zależności od wartości wyrażenia sterują przebiegiem programu.

Pętle w JavaScript


Pętle for, while, do ... while w JavaScript. Pętle to specjalny fragment kodu, który odpowiada za powtarzanie poleceń zawartych wewnątrz pętli taką ilość razy, jaka w pętli zostanie zdefiniowana poprzez odpowiednie warunki.

Funkcje w JavaScript


Funkcje w JavaScript - jak stosować, co to jest funkcja anonimowa? Funkcje to w JavaScript bardzo wygodny sposób na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu i to w sposób sparametryzowany.

Tablice w JavaScript


Tablice w JavaScript - opis stosowania tablic i ich metod. Tablice w JavaScript, to specjalny typ danych, który pozwala w jednej zmiennej przechowywać wiele wartości.

Random w JavaScript


liczby losowe w JavaScript - opis metody random(). Za generowanie liczb losowych odpowiada metoda Random obiektu Math. Metoda ta generuje losowo liczbę z zakresu od 0 (włącznie) do 1 (bez jedynki).

Okna dialogowe w JavaScript


Rodzaje i stosowanie okienek dialogowych w Javascript. W JavaScript mamy do wyboru trzy rodzaje okienek dialogowych, wyzwalanych przez metody alert(), confirm() i prompt().

String - tekst w JavaScript


Opis obiektu String w JavaScript. Dzięki temu obiektowi możemy w JavaScript przechowywać i przetwarzać wszelkie teksty. Znaki w tekście są indeksowane od liczby 0.

Wyrażenia regularne


Wyrażenia regularne w JavaScript. Wyrażenie regularne to szablon tekstowy, wzorzec, który opisuje pewien zestaw znaków. Artykuł zawiera wykaz metaznaków wraz z przykładami ich stosowania.

Obiekt date() - data i czas w JavaScript


Obsługa dat i czasu w JavaScript. W JavaScript mamy do dyspozycji obiekt date(), który daje nam możliwość dostępu do dat i manipulowania datami oraz czasem.
© medianauka.pl, 2016-11-01, A-3266
Data aktualizacji artykułu: 2017-01-25Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.