Zmienne w JavaScript

Zmienna
ZMIENNA

FILM I ARTYKUŁ

Zanim omówię temat zmiennych w JavaScript, to o ile nigdy nie spotkałeś się z pojęciem zmiennej w informatyce i jesteś początkującym programistą, polecam zapoznanie się z artykułem traktującym o zmiennych. Aby to uczynić, kliknij w kafelek po prawej stronie niniejszego tekstu.

Tworzenie zmiennych

Tworzenie zmiennej w JavaScript polega na deklaracji zmiennej (utworzeniu jej) i przypisanie jej nazwy. Za deklarację zmiennej odpowiada słowo kluczowa var.

Przykład Przykład

Poniższy kod tworzy zmienną o nazwie rekord.

var rekord;

Zasady nazewnictwa zmiennych

Przy nadawaniu nazw zmiennym należy przestrzegać pewnych zasad:

1. Nazwa zmiennej musi się zaczynać od litery, znaku "$" lub "_", może zawierać tylko litery (bez polskich znaków), cyfry oraz "$" i "_".

Poprawne nazwy zmiennych: zmienna1, $wynik, _rozmiar, wynik1, Rekord, $_gracz
Błędne nazwy zmiennych: 1zmienna, wynik gry, wysokosc&szerokosc, wynik.rekord, &gracz, wysokość, imie+nazwisko.

2. Wielkość liter ma znaczenie.

Rekord i rekord to dwie różne zmienne! Jest to bardzo częsta przyczyna błędów w kodzie początkujących programistów.

3. Należy nie używać słów kluczowych JavaScript (patrz słownik w menu bocznym).

Dobre praktyki nazywania zmiennych

Nadawaj nazwy zmiennym, które coś znaczą i opisują przeznaczenie tej zmiennej. Znacznie ułatwi ci to pracę, szczególnie, gdy przyjdzie ci wrócić do kodu po pewnym czasie. Jeżeli nadasz zmiennej, która przechowuje wynik gracza nazwę wynik, to bez zbędnej analizy kodu będziesz wiedział do czego ona służy. Nadanie tej zmiennej nazwy na przykład aaa pogarsza czytelność kodu.

Nazwy zmiennych złożone z kilku słów oddzielaj od siebie znakiem podkreślenia. Przykład: wynik_gracza_1.

Przypisanie wartości do zmiennych

Przypisanie wartości do zmiennej uzyskamy poprzez użycie znaku równości "=";

Przykład Przykład

Poniższy kod tworzy zmienną o nazwie rekord i przypisuje mu wartość 0.

var rekord = 0;

Można też inaczej:

var rekord;
rekord = 0;

Można jednocześnie zadeklarować kilka zmiennych i przypisać im wartości:

var x, y, z;
var i=1, j=2, k=3;

Odczyt wartości ze zmiennej

Aby odczytaj wartość, która jest zapisana w zmiennej, trzeba się powołać na jej nazwę:

Listing

<script>
var wynik=5;
alert(wynik);
</script>
Lupa


Powyższy kod tworzy zmienną o nazwie wynik, przypisuje wartość 5 do tej zmiennej i wyświetla zawartość zmiennej wynik w oknie dialogowym.

Zasięg zmiennej - zmienne globalne i zmienne lokalne

Zmienna nie zawsze jest dostępna w całym kodzie programu.

Aby zmienna miała zasięg globalny (a więc w całym kodzie), musimy ją zadeklarować w kodzie głównym naszego skryptu, najlepiej na jego początku. O takiej zmiennej mówimy, że jest to zmienna globalna.

Gdy zadeklarujemy zmienną w funkcji, o której będzie mowa później, zmienna ta będzie widoczna wyłącznie w obszarze tejże funkcji. O takiej zmiennej mówimy że jest to zmienna lokalna.Inne zagadnienia z tej lekcji

Typy zmiennych


Jakie są typy zmiennych w JavaScript? W JavaScript istnieje kilka typów zmiennych. Opisujemy je kolejno. Omawiamy różne sposoby zapisu liczb, precyzję zapisu, typ tekstowy String i inne.

Operatory


Operatory w JavaScript. Operatory służą między innymi do wykonywania działań na zmiennych i stałych, porównywania ich wartości, przypisywania wartości.
© medianauka.pl, 2016-11-01, A-3234Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.