Relacje między elementami DOM

Z artykułu dotyczącego struktury DOM poznaliśmy hierarchiczne drzewo elementów (węzłów) struktury DOM. Zobaczmy jakie zachodzą relacje miedzy tymi elementami. Poniższa ilustracja przedstawia relacje wobec węzła p (patrz też przykład 1).

relacje między elementami DOM

W relacjach między węzłami możemy mówić o:

Oto lista właściwości węzłów.

Właściwości węzłów

W poniższej tabeli zostały zawarte niektóre właściwości przypisanych do węzłów (nodes).

WłaściwośćOpis
nodeNameWskazuje na nazwę węzła (zobacz przykład 1).
nodeValueDla węzłów typu tekstowego (#text) wskazuje na zawartość tego węzła (zobacz przykład 1).
textContentJak wyżej. (zobacz przykład 1).
nodeTypeWskazuje na typ węzła: 1 - element HTML, 2- atrybut, 3 - tekst, 4- sekcja CDATA, 6 - encja, 8 - komentarz, 9 - dokument, 10 - dokument definicji.
parentNode, parentElementWskazuje na rodzica, o ile istnieje (przykład 1).
childrenLista dzieci.
firstChildWskazuje na pierwsze dziecko w hierarchii (przykład 1).
lastChildWskazuje na ostatnie dziecko w hierarchii (przykład 1).
previousSiblingOdnosi się do poprzedniego węzła tego samego poziomu.
attributesZwraca listę atrybutów elementu.
setAttribute('nazwa','wartość')Ustawia atrybut węzła dla nazwy zgodnej z CSS (np. style) o wartości podanej jako drugi parametr. (Zobacz przykład 2).
hasAttributeZwraca wartość true, jeżeli dla węzła zostały zdefiniowane atrybuty
childelementCountZwraca liczbę węzłów dzieci.
removeAttributeUsuwa atrybuty dla danego elementu.

A jak sie odnieść do rodzica rodzica rodzica rodzica? Zobacz poniższy przykład w ostatniej linii kodu pierwszego przykładu.

Przykład 1

Skupmy się na jednym akapicie tekstu.

Akapit - fragment kodu HTML

<body>
<p id="identyfikator">
To jest <strong>ważny</strong> tekst w tym akapicie.
</p>
</body>

Poniżej widać wynik działania powyższego kodu:

To jest ważny tekst w tym akapicie.


Skrypt wyświetlający wartości nodeName i nodeValue dla węzłów

<script>
var n = document.getElementById("identyfikator");	
alert('Rodzicem elementu <p> jest: '+n.parentNode.nodeName); alert('Właściwość firstChild elementu <p> jest: '+n.lastChild.nodeName+'\n o wartości: '+ n.firstChild.nodeValue); alert('Właściwość lastChild elementu <p> jest: '+n.lastChild.nodeName+'\n o wartości: '+ n.lastChild.nodeValue);
alert('Właściwość childNodes[0] elementu <p> jest: '+n.childNodes[0].nodeName+'\n o wartości: '+ n.childNodes[0].textContent); alert('n.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nodeName jest: ' +n.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nodeName); </script>
Lupa

Przykład 2 - Atrybuty

Skupmy się teraz na liście nieuporządkowanej w obiekcie div, którą definiujemy w HTML tak.

Akapit - fragment kodu HTML

<div style="background-color:#eef; width="200px;">
<ul id="lista">
 <li>pierwsza pozycja</li>
 <li>druga pozycja listy</li>
</ul>
</div>

Poniżej widać wynik działania powyższego kodu:

  • pierwsza pozycja
  • druga pozycja listy

Skrypt z wykorzystaniem setAttribute

Dzięki poniższemu skryptowi zmienimy styl obramowania dla listy nieuporządkowanej <ul>. Znajdujemy listę po id (u nas id="lista"). Element <div> jest rodzicem dla listy <ul>, więc dla naszego elementu odwołujemy się do rodzica poprzez parentNode i ustawiamy nową definicję stylu dla rodzica - setAttribute('style','background-color:#abc; width: 300px; margin:10px; padding:7px;')

Poniżej cały kod, który po naciśnięciu lupy zadziała na naszym obiekcie.

<script>
var x = document.getElementById("lista");
x.parentNode.setAttribute('style','background-color:#abc; width: 300px; margin:10px; padding:7px;');
</script>
LupaInne zagadnienia z tej lekcji

Document Object Model - DOM


Opis hierarchii dokumentu HTML. Oprócz tego, że przeglądarka wczytuje i wyświetla zawartość dokumentu HTML z użyciem arkuszy stylów CSS, dodatkowo zapamiętuje MODEL danego dokutemu.

Pobieranie elementów DOM


W jaki sposób w JavaScript można pobierać i modyfikować elementy struktury DOM strony internetowej? Służą do tego cztery właściwości w JavaScript: getElementById, getElementByTagName, querySelector i querySelectorAll.

Tworzenie i usuwanie elementów


Opis metod tworzenia i usuwania węzłów w dokumencie HTML przy użyciu JavaScript. W tym artykule pokazuję, jak stworzyć, usunąć albo podmienić element strony internetowej.

Modyfikowanie elementów


Opis metod modyfikowania elementów strony przy użyciu JavaScript. W tym artykule pokazuję kilka metod modyfikacji elementów strony internetowej z poziomu skryptu.
© medianauka.pl, 2016-11-01, A-3281Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.