Energia

Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną.

Zatem energia mechaniczna jest to zdolność do wykonania pracy.

Jednostka energii jest 1 J (dżul).

Dżul jest też jednostką pracy.

Energię mechaniczną możemy podzielić na energię kinetyczną i energię potencjalną. Między nimi zachodzą ciągłe przemiany.

Nie są to jedyne rodzaje energii. Można się spotkać w fizyce także z innymi rodzajami energii, takimi jak na przykład:
Inne zagadnienia z tej lekcji

Praca


co to jest praca w fizyce? Praca w fizyce jest to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, które nastąpiło na skutek działania tej siły. Jednostką pracy jest dżul (1 J).

Moc


co to jest moc? Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Jednostką mocy jest wat (W). Moc jest wielkością, która mówi nam jaką pracę może wykonać dany układ w jednostce czasu.

Energia kinetyczna


Definicja energii kinetycznej. Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z ruchem ciał i zależy od masy poruszającego się ciała (wprost proporcjonalnie) i od prędkości ruchu tego ciała (wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości).

Energia potencjalna


Energia potencjalna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji. Energia ta jest także nazywana energią potencjalną oddziaływania grawitacyjnego lub energią potencjalną ciężkości.

Energia kinetyczna ruchu obrotowego


Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej jest równa połowie iloczynu momentu bezwładności tej bryły i kwadratu prędkości kątowej.
© medianauka.pl, 2017-02-08, A-3461©® Media Nauka 2008-2023 r.