Energia

Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną.

Zatem energia mechaniczna jest to zdolność do wykonania pracy.

Jednostka energii jest 1 J (dżul).

Dżul jest też jednostką pracy.

Energię mechaniczną możemy podzielić na energię kinetyczną i energię potencjalną. Między nimi zachodzą ciągłe przemiany.

Nie są to jedyne rodzaje energii. Można się spotkać w fizyce także z innymi rodzajami energii, takimi jak na przykład:

  • energia jądrowa,
  • energia promienista,
  • energia elektryczna,
  • energia chemiczna,
  • energia cieplna,
  • energia wewnętrzna.Inne zagadnienia z tej lekcji

Praca

Praca

co to jest praca w fizyce? Praca w fizyce jest to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, które nastąpiło na skutek działania tej siły. Jednostką pracy jest dżul (1 J).

Moc

Moc

co to jest moc? Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Jednostką mocy jest wat (W). Moc jest wielkością, która mówi nam jaką pracę może wykonać dany układ w jednostce czasu.

Energia kinetyczna

Energia kinetyczna

Definicja energii kinetycznej. Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z ruchem ciał i zależy od masy poruszającego się ciała (wprost proporcjonalnie) i od prędkości ruchu tego ciała (wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości).

Energia potencjalna

Energia potencjalna

Energia potencjalna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji. Energia ta jest także nazywana energią potencjalną oddziaływania grawitacyjnego lub energią potencjalną ciężkości.

Energia kinetyczna ruchu obrotowego

Energia kinetyczna ruchu obrotowego

Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej jest równa połowie iloczynu momentu bezwładności tej bryły i kwadratu prędkości kątowej.
© medianauka.pl, 2017-02-08, ART-3461Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.