Zadanie - jednokładność

Treść zadania:

Znaleźć obraz odcinka \(\overline{AB}\), gdzie \(A=(-1,2), B=(-2,-3)\) w jednokładności o środku w początku układu współrzędnych i skali \(k=3\). Zilustrować to przekształcenie w układzie współrzędnych.


ksiązki Rozwiązanie zadania

W jednokładności o środku \(O\) (początek układu współrzędnych)i różnej od zera skali k obrazem pewnego punktu \(P=(x,y)\) jest punkt \(P'=(x',y')\). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

\(x'=kx \)

\(y'=ky\)

oraz

\(x=\frac{1}{k}x' \)

\(y=\frac{1}{k}y'\)

Mamy więc:

\(A=(-1,2), \ A'=(-1\cdot k,2\cdot k)=(-3,6)\)

\(B=(-2,-3), \ B'=(-2\cdot k,-3\cdot k)=(-6,-9)\)

Sporządzamy rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania 721: jednokładność w układzie współrzędnych

ksiązki Odpowiedź

\(A'=(-3,6), \ B'=(-6,-9)\)

© medianauka.pl, 2011-03-21, ZAD-1253

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć obraz kwadratu w jednokładności o środku w jednym z wierzchołków tego kwadratu i skali \(k=2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć obraz trójkąta prostokątnego w jednokładności o środku w punkcie, który jest środkiem przeciwprostokątnej tego trójkąta i skali \(k=-\frac{1}{2}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Znaleźć obraz krzywej \(y=x^2\) w jednokładności o środku w początku układu współrzędnych i skali \(k=\frac{1}{2}\). Zilustrować to przekształcenie w układzie współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Prosta o równaniu \(x+y−10=0\) przecina okrąg o równaniu \(x^2+y^2−8x−6y+8=0\) w punktach \(K\) i \(L\). Punkt \(S\) jest środkiem cięciwy \(KL\). Wyznacz równanie obrazu tego okręgu w jednokładności o środku \(S\) i skali \(k=−3\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.