Jednokładność

Definicja Definicja

Jednokładnością o środku O i skali k\neq 0 jest to przekształcenie płaszczyzny, które dowolnemu punktowi A przyporządkowuje taki punkt A', że \overline{OA'}=k\cdot \overline{OA}.

Przykład Przykład

Poniższy rysunek przedstawia jednokładność figury f w skali k=1/2.

Jednokładność

Teoria Cechy jednokładności o środku O:

 • jednokładność o skali k=1 jest przekształceniem tożsamościowym (to znaczy, że obrazem figury w takim przekształceniu jest ta sama figura),
 • jednokładność o skali k=-1 jest symetrią środkową,
 • przekształcenie odwrotne do jednokładności o skali k jest jednokładność o skali 1/k,
 • złożenie dwóch jednokładności o skalach k1, k2 jest jednokładnością o skali k1k2, to oznacza, że złożenie jednokładności nie zależy od kolejności przekształceń,
 • jednokładność nie jest przekształceniem izometrycznym (jest izometrią tylko w przypadku, gdy k=1 lub k=-1),
 • obrazem wektora \overline{OA'}=k\cdot \overline{OA} w jednokładności o skali k jest wektor równy wektorowi k\vec{w},
 • jednokładność zachowuje współliniowość i uporządkowanie punktów,
 • jednokładność zachowuje równoległość prostych,
 • jednokładność przekształca kąt w kąt przystający do danego kąta i kąt skierowany w równy mu kąt skierowany,
 • jednokładność zachowuje stosunek odcinków,
 • obrazem środka odcinka w jednokładności jest środek odcinka,
 • obrazem okręgu w jednokładności jest okrąg.

Jednokładność - wzory

A oto ujęcie analityczne jednokładności.

Teoria W jednokładności o środku O (początek układu współrzędnych)i różnej od zera skali k obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x'=kx \\ y'=ky

oraz

x=\frac{1}{k}x' \\ y=\frac{1}{k}y'

Przykład Przykład

Znajdziemy równanie krzywej y=x2+1 w jednokładności o skali x=\frac{1}{k}x' \\ y=\frac{1}{k}y'.

Korzystając z powyższych zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazu otrzymujemy:

y=x^2+1\\ \frac{1}{\frac{1}{3}}y'=[\frac{1}{\frac{1}{3}}x']^2+1\\ 3y'=(3x')^2+1\\ 3y'=9x'^2+1/:3 \\ y'=3x'^2+\frac{1}{3}Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Znaleźć obraz kwadratu w jednokładności o środku w jednym z wierzchołków tego kwadratu i skali k=2.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć obraz trójkąta prostokątnego w jednokładności o środku w punkcie, który jest środkiem przeciwprostokątnej tego trójkąta i skali k=-\frac{1}{2}.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Znaleźć obraz odcinka \overline{AB}, gdzie A=(-1,2), B=(-2,-3) w jednokładności o środku w początku układu współrzędnych i skali k=3. Zilustrować to przekształcenie w układzie współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Znaleźć obraz krzywej y=x^2 w jednokładności o środku w początku układu współrzędnych i skali k=\frac{1}{2}. Zilustrować to przekształcenie w układzie współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5 — maturalne.

Prosta o równaniu x + y −10 = 0 przecina okrąg o równaniu x2 + y2 −8x − 6y + 8 = 0 w punktach K i L . Punkt S jest środkiem cięciwy KL . Wyznacz równanie obrazu tego okręgu w jednokładności o środku S i skali k = −3.

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Translacja

Translacja

Translacja o wektor translacji jest to jedno z przekształceń geometrycznych płaszczyzny.

Obrót

Obrót

co to jest obrót dookoła punktu O o kąt skierowany?

Figury przystające

Figury przystające

Co to są figury przystające i jakie są cechy przystawania figur?

Podobieństwo i figury podobne

Podobieństwo i figury podobne

Podobieństwo w skali k jest to przekształcenie płaszczyzny na płaszczyznę, które zmienia odległość każdych dwóch punktów w stosunku k.
© medianauka.pl, 2010-12-04, ART-1039Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.